Notarieël Archief 1811-1819

 Notarieel  Archief  1811-1819.


U vindt hier, te beginnen in 1811, vele akten die betrekking hebben op Erps onroerend goed en meestal gaan ze over Erpse mensen etc. Ik heb deze geplaatst op volgorde van datum. Staat er Erp voor het aktenummer, dan is die akte opgemaakt door de Erpse notaris Bastiaan v.d. Werk. Staat er voor het aktenummer bv. Veghel, dan is dit een akte opgemaakt door de Veghelse notaris. Akten, waar Gemert voor staat, zijn opgemaakt door de Gemertse notaris Aalders. Zo ook met Uden, door notaris v. Breda. Vanzelfsprekend zijn de laatste drie te vinden in het resp. Veghelse, Gemertse en Udense notarieel archief.


In deze 10 jaar worden ongeveer 148 huizen genoemd. Sommige huizen echter wel 2 of meer keer. De door mij aangevulde gegevens staan cursief afgedrukt.  In bijna alle gevallen verwijs ik dan  naar de situatie in 1832. Als er nu in 2011, op dezelfde of ongeveer dezelfde plek nog een huis is, vermeld ik het huidige adres.  Zijn er geen aanvullende gegevens vermeld, dan heb ik deze ( nog ) niet kunnen vinden.
In deze periode heb ik in totaal 432 akte doorgenomen.
Van een flink aantal akten zijn in de Erpse heemkamer kopieën van het origineel aanwezig. Akte nummer en datum zijn dan onderstreept.


Mijn excuus, ondanks grote zorgvuldigheid, voor eventuele fouten in de aanvullende gegevens.


Martien van Berlo, 2010.


1811.


Erp. Akte  1, Op 8-1-1811, Verkoop. de wed. Willem v.d. Biggelaar, te Erp, verkoopt een paard, beesten, karren en huisraad voor 648 gulden.


Erp. Akte 2,  Op 23-1-1811, Verkoop,  de wed. Adriaan Kerkhof, te Erp, verkoopt, beesten, karren, en ander roerend goed, voor 628 gulden en 3 stuyvers.


Erp.  Akte 3, Op 24-1-1811, Verkoop, de wed. Jan Rietman, te Erp, verkoopt takkebossen voor 44 gulden en 8 stuyvers.


Erp, Akte 4. Op 6-2-1811, Verkoop. Lambert Johannes Tielemans, te Boekel verkoopt ¼ deel in een hooibeemd op de  ‘Stijlenburg’, met ¼ in de kolk, genaamd ‘de wolfsmeer’, hem aangekomen bij deling, aan Hendrik de Jong, te ‘sBosch, voor 300 gulden.


Erp, Akte 5, Op 12-2-1811, Verkoop. Bastiaan v.d. Werk, secretaris van Erp, verkoopt   takkebossen voor  85 gulden en 4 stuyvers.


Erp. Akte 6, Op 20-2-1811, Verkoop. Cornelis v. Schijndel, en zijn zussen te Erp, verkopen hout voor 208 gulden en 6 stuyvers.


Erp. Akte 7. Op 22-2-1811, Verkoop. Door  Peter Leytens, te Erp, aan Hendrik Jasper v. Schijndel,  te Erp,  een huis , hof en aangelag,  aan de Kerkstraat, groot 1 lopense, e.s. B.v.d.  Werk, a.s. Cornelis Rietman. ( In 1832, M 10, nu Schansoord 58 ). Aangekomen bij deling, te Erp.  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 8, Op 2-2-1811, Verklaring. Peter Kandelaars, boer te Erp, als voogd over Agnes Joris Biemans, te Erp, verklaart toestemming te geven   tot haar huwelijk met Hendrik v. Deurzen, te Erp. ( X Erp 24-2-1811, Hij geb. Erp, 13-11-1771, Zij geb. Erp 12-8-1790 ).


Erp. Akte 9, Op 22-2-1811, Verklaring. Elisabeth v.d. Heyden, boerin te Erp, als moeder van Margaretha Peter v. Hooft, te Erp, toestemming te geven van haar huwelijk met Lambertus de Bie, kleermaker te Uden. ( X Erp 22-2-1811, Hij geb. te Veghel 17-9-1790, zij geb. Erp 3-2-1790 ).


Erp. Akte 10, Op 23-2-1811, Verkoop. De erven Cornelis v. Boxtel, te ’s Bosch, verkoopt takkebossen, te Erp,   voor 98 gulden en 16 stuyvers.


Erp. Akte 11, Op 12-3-1811, Hypotheek van 250 gulden voor Arnoldus Jacobus v. Eupen te Gemert, als executeur over de boedel en nalatenschap van Elisabeth Eycken. Ten laste van Dirk Christaan Bouw, boer  te Erp, op de Kraanmeer. Borgen zijn: Joh’s Christiaan Bouw, zijn broer, en Arnoldus Lucas v.d. Bergh, buurman, ook boeren, beiden op de Kraanmeer.


Erp. Akte 12. Op 14-3-1811, Hypotheek van 200, gulden voor Roelof v.d. Wijngaart, timmerman, te St. Michielsgestel, ten laste van zijn broer Adriaan v.d. Wijngaart, boer te Erp, Borg: een perceel teulland in de Heesstraat, te Erp.


Erp. Akte 13, Op 23-3-1811, Verkoop. Hendrik de Jong, te ’s Bosch, verkoopt te Erp, schaarhout voor 52 gulden en 12 stuyvers.


Erp. Akte 14, Op 5-4-1811, Verklaring. Lambert Otten en Geertrui  v.d. Tillaar, te Erp, als ouders van Jennemie Otten, te Erp, verklaren in te stemmen met haar huwelijk met Joh’s v.d. Wal, te Erp. ( X Erp 7-4-1811, Hij geb. te ’s Bosch 16-8-1760, Zij geb. Erp 13-4-1773  ).


Erp. Akte 15, Op 9-4-1811, Verkoop. De kinderen en erven van de Wed. Leendert Leenders, verkopen, te Erp, beesten, landbouw werktuigen en ander roerend goed, voor 941 gulden en 15 stuyvers. 


Erp. Akte 16. Op 6-5-1811, Verklaring. Anna Wilhelmina de Gelder, Wed, van Jan Rietman, te Erp, als moeder verklaart haar zoon Hendrik Rietman, te Erp, toestemming te geven tot zijn huwelijk  met Allegonda Clara v. Hardevelt, te Erp. ( X Erp 9-5-1811, hij geb. Erp 23-2-1772, zij geb. Aalburg 05-4-1756 ).


Erp. Akte 17, Op 15-5-1811, Verklaring. Gerit v.d. Boogaart, te  Nederwetten, wedn. van Maria Vervoort, ( X Erp 28-1-1776 ), verklaart als vader  van Willem v.d. Boogaart, te Erp, op Keldonk, toestemming te geven voor zijn huwelijk met Lamberdina  Joh’s v. Roosmalen, te Erp.  ( X Erp 17-5-1811, hij geb. Erp 1-5-1778,  zij geb. Erp 31-12-1783 ).


Erp. Akte 18, Op 15-5-1811, Verklaring. Maria Lambert Smits, Wed. Joh’s v. Roosmalen, te Erp  ( X Erp 26-11-1780 ),  geeft  toestemming tot het huwelijk met Willem v.d. Boogaart, te Erp, op Keldonk. ( zie vorige akte ).


Erp. Akte 19. Op 20-5-1811, Verkoop. Jan Dirk Hoevenaars en Cornelis Jan Hoevenaars, boeren te Uden,  aan Annemie  Huybert  Gerit  Huybers,  Wed. Andries Egelmeers, boerin te Boekel. De ½ in een perceel hooiland, op de Veluwe, te Erp in de Aabroeken, 1 ½ lopense. Aangekomen bij + Jennemie Cornelis Simons,   voor 30 gulden.


Erp. Akte 20. Op 24-5-1811, Verkoop. Bastiaan v.d. Werk, secretaris te Erp, verkoopt een hooibeemd, bij de sluisbeemden  1 lopense en 27 roei, aan Hendrik de Jong, te ’s Bosch, voor  200 gulden.


Erp. Akte 21, Op 7-6-1811, Verkoop. Bastiaan v.d. Werk, secretaris te Erp, verkoopt  perceel teulland, in den Hoek, 1 lopense en 10 roei, e.s. de gem. weg,  a.s. Wed. Adriaan Hendrik Tielemans, genaamd ‘ het heufken ‘, aangek. bij verkoop alhier. Verkoop aan Joh’s Adriaan Kerkhof, voor 100 gulden.


Erp. Akte 22, Op 7-6-1811, Hypotheek van 75 gulden. Hendrik v. Roy, koopman in wijnen, te Uden, ten laste van Leendert v.d. Aa, boer te Erp, Dit is een notariele vastlegging, van een lening voor de Erpse schepenen  op 8-5-1797.


Erp. Akte  23. Op 21-6-1811, Verkoop.  De burgemeester van Erp, verkoopt  een partij  turf  in het broek, het Lijnt, Hurkske,  Hoek,  Boerdonk  en  Bolst, voor 242 gulden en 19 stuyvers.


Erp. Akte 24, Op 22-6-1811, Verpachting. Hendrik de Jong , te ’s Bosch,  lid van het gemeentebestuur te ’s Bosch, te ’s Bosch, verpacht te Erp, in de sluisbeemden, naast de Heesmeer, naast de sluis-dijk, in Erlicum, op  de Veluwe,  en een beemd ‘ de sperwer’, in tot voor 297 gulden en 10 st.


Erp. Akte 25, Op 22-6-1811, Verpachting. De wed. van Jan v. Beverwijk, te ’s Bosch, verpacht verpacht hooibeemden, den ronden beemd, op Keldonk, genaamd, ‘ de vossebeemden’. Voor in totaal  275 gulden en 10 stuyvers.


1Erp. Akte 1, Op 13-7-1811, Verkoop. De wed. Willem v.d. Biggelaar, boerin te Uden, ver-koopt  graan te Erp, voor 160 francs en 50 centimus.


Erp. Akte  2, Op  16-7-1811, Volmacht. Pieter Johan v. Mourick, rentenier te Erp, machtigt Cornelis Sprengers, koopman te Heusden, om zijn zaken in het land van Heusden en Altena voor hem te regelen.


Erp. Akte  4. Op  31-7-1811, Verkoop. De wed. v. Beverwijk, te ’s Bosch, verkoopt in Erp, 2 percelen raapzaad voor 162 francs en 43 centimus.


Erp. Akte  5. Op 5-9-1811, Hypotheek van 304 ½ francs. Arnolda  Leonora  v. Onna, te Woensel, ten laste van Lambert Joh’s Verbruggen, boer te Erp. Borg : een stenen huis, stal, hof en aangelag, op het Oude veld, 6 lopense, e.s. en e.e. de gem. wegen, a.s. Joh’s v.d. Rijdt, a.e.  niet vermeld. verder bouwland aan de Morsehoeve. Deze boerderij stond aan het huidige Hesselereind, in 1832, M 146, nu hier huis no 4 en 6 . Verder als 2e borg :  Hendricus Arnoldus Kandelaars, boer op Het Looyeind, met losse percelen. Kopie aanwezig.


Erp. Akte  6 en 7, Op 5-9-1811, Testamenten voor  Hendricus Arnoldus Kandelaars, boer te Erp, Aan elkaar.   Verder een  legaat aan Joh’s  Michiel v.d. Biggelaar, boereknegt te Erp, 120  francs.


Erp. Akte  8, Op 21-9-1811, Verkoop. Theodorus Boom en Adriana v.d. Craanmeer, boer  te Horst,  verder Gerardus v.d. Craanmeer, boer te Horst, en Willem Martens  en Joh’a v.d. Craanmeer, ook boer te Horst,  verkopen gezamenlijk enige percelen bouw en weiland te Erp.


Erp. Akte  9, Op 2-10-1811, Verkoop. Peter Jan v.d. Hurk, boer te Erp, aan Hendrik Hendrik Tielemans, boer in den Hoek, weiland in den Hoek, voor 280 francs, Aangekomen bij deling te Erp op 26-2-1805.


Erp. Akte 10, Op  21-10-1811, Testament voor Cornelis v. Wanrooy, oud gesworene van Erp. Universeel erfgenaam  zijn huidige vrouw, Allegonda Mulders. ( X Erp 21-11-1779 ), De goederen die na haar dood overblijven moeten verdeeld worden onder de kinderen  van hem en zijn 1e vrouw, Willemijna Dirk v.d. Hurk. ( X Erp 22-8-1862 ).


Erp. Akte 11, Op 21-10-1811, Testament voor Allegonda Mulders, vrouw van Cornelis v. Wanrooy, te Erp. De goederen die na diens dood overblijven moeten  verdeeld worden onder de kinderen van hem bij zijn 1e vrouw, Willemijna Dirk v.d. Hurk. Zie ook vorige akte .


Erp. Akte 13, Op 28-10-1811, Deling kinderen Jan v.d. Velden, ( X Erp 13-2-1756 ), Geertrui Smits, + Erp 28-6-1807.        1. Benedictus Jan v.d. Velden,  ( X Erp 14-5-1786, met Joh’a Jacobus v. Schijndel ),  boer te Erp.  2. Joh’s Jan v.d. Velden, ( X Erp 9-2-1794, met Catharina Arnoldus v.d. Hurk ),  boer te Erp.  3. Niklaas Jan v.d. Velden, ( X Erp 14-2-1790, met Helena Arnoldus v.d. Bergh ), boer te Erp.  4. Adam v.d. Oever, X Erp 5-6-1791 ), Maria Jan v.d. Velden, boer te Beek en Donk.  5. Hendrik Jan v.d. Velden, ( X Erp 18-1-1801, met Margaretha Lambert v.d. Laarschot ), boer te Veghel.                    Lot 1. Aan  Benedictus Jan v.d. Velden,    huis en aangelag aan den Dieperskant, 1 lopense, e.s. Marte v.d.Aa,  a.s.de weg, ( In 1832, K 453, nu Sluisweg 12 en 14 ), nieuw erf in den Teeuwseler, teulland,te Veghel, teulland, ‘ den bellaard’, in de Laren, teulland en weiland, ‘ den bunger’, in den Hoek, teulland, ‘ den crommenacker’, omtrent de bergen, hooiland in de den Hoek, ‘ het rijtje’, en hooiland op Hongerdonk, nieuw erf aan den Dieperskant, aan den Trent, hooiland in Leek te Beek en Donk.   Loten 2 en 3 zijn losse percelen,   Lot 4, aan  Adam v.d.  Oever enz.    huis , hof en aangelag op Keldonk, 4 ½ lopense,  e.s. Wed. Joh’s v. Roosmalen,  a.s. den verkrijger, ( In 1832, K 433, stond achter de huidige huizen Kampweg 3 en 5  ),  verder teulland, weiland en hooiland aldaar.  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 14, Op 2-11-1811,  Hypotheek van  609 francs. Arnolda Leonora v. Onna, te Woensel, ten laste van Jan Dirk v. Ieperen, Borg : huis op Keldonk. 8 lopense, e.s. Wed. Jan v. Boekel  a.s. Jan Lambert Smits, (In 1832, K 371, nu hier huizen, Antoniusstraat 9 en 9a ), Verder blijft borg : Joh’s Jan v.d. Velden, met losse percelen.  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 15. Op 2-11-1811,  Hypotheek van  304 ½ francs. Niklaas Loensma, oud schoolmeester te Dinther.  Ten laste van Joh’s Jan v.d. Velden, te Erp, Keldonk,  borg : teulland,  ‘ den Bellaard ‘, in de Laren, en een perceel nieuw erf. Verder blijft borg:
Jan Dirk v Ieperen.


Erp. Akte 17, Op 7-12-1811, Verkoop. Hubert Sins, linnen koopman te Made, verkoopt linnen in Erp, voor 254 fracs en 41 centimus.


Erp. Akte  19, Op 12-12-1811, Verkoop. Joseph v.d. Mortel, wonend te Veghel, verkoopt linnen te Erp, voor 409 francs en 94 centimus.


Erp. Akte 20, Op  13-12-1811, Verkoop. Willem Neomagis, wonend te Someren, verkoopt bomen te Erp, voor 413 francs en 55 centimus.


Erp. Akte 21, Op  14-12-1811, Verkoop. Joh’s v. Swol, te Made, verkoopt linnen te Erp, voor 343 francs en 49 centimus.


Erp. Akte 22. Op  20-12-1811, Verkoop. Jan Willem Vermeulen, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 1026 francs en 88 centimus.


1812.


Erp.  Akte  24.  Op  6-1-1811, Verkoop. Joh’s v.d. Acker, boer te Erp, verkoopt aan Gerit Brugmans, boer te Erp, een huis, met hof en aangelag in het Hurkske. ( In 1832, F 122, nu hier boerderij, Hurkske 25 ), Aangekomen bij koop voor schepenen van Erp op 14-9-1799.


Erp. Akte 25, Op  7-1-1812, Verkoop. Pierre v.d. Maaden, koopman uit Made, verkoopt linnen te Erp, voor 381 francs en 17 centimus.


Erp. Akte 26. Op  8-1-1811. Verkoop. De wed. Joh’s Adriaan Tielemans, te Erp, verkoopt roerende goederen te Erp, voor 974 francs en 4  centimus.


Erp. Akte 27, Op 11-1-1811, Verkoop. Gerard v. Esch, klompenmaker te Erp, verkoopt roerende goederen te Erp, voor 153 francs en 58  centimus.


Erp.  Akte  28, Op 11-1-1812, Verkoop.  Digna v. Dijk, Wed. Arnoldus v.d. Hurk, wonende  te Erp, verkoopt aan Willem v.d. Aa, boer te Erp, een perceel bouw en weiland op den Dieperskant, voor 500 francs.


Erp. Akte 29, Op 17-1-1812, Verkoop. Dirk Jan  Versteegden, boer op Boerdonk,  Dirk Hendrik Versteegden, boer op Boerdonk, Hendrik Hendrik v.d. Berg, boer, allen te Erp, Verder Joh’s Verhallen, boer te Gemert, Christiaan en  Lambert, Willems, en Willem Lambert Willems, te Boekel, als erfgenamen van hun oom Peter Dirk Versteegden, + Boerdonk in 1809,  waarbij  de verdeling voor het geregt van Erp is geweest, verkopen zij aan Joh’s Antonie Tielemans, boer op Boerdonk, een huis op Boerdonk, met schop, schuur, hof en aangelag, 3 lopense, e.s. Dirk Versteegden,  a.s. Wed. Hendrik Heymon Hoogaars, voor 700 francs. ( In 1832, G 205, afgebroken in 1883, nooit iets herbouwd hier  ). Kopie aanwezig.


Erp. Akte 30, Op 20-1-1812, Verkoop. Godefridus v.d. Ven, koopman, te ’s Bosch, verkoopt bomen en takken te Erp, voor 318 francs en 40 centimus.


Erp. Akte 33. Op  24-1-1812. Verkoop. Dirk Hendrik Versteegden  en Hendrik Hendrik v.d. Bergh, beiden boer te Boerdonk, Joh’s Verhallen,  te Gemert,  Christiaan  Lambert  Willems  en  Willem Lambert Willems te Boekel,  verkopen aan Dirk Jan Versteegden te Boerdonk, een perceel nieuw erf en een perceel teulland op Boerdonk, voor 140 francs. Aangekomen van hun oom Peter Versteegden.


Erp. Akte 34. Op 3-2-1812, Verklaring.  Wouter v.d. Bergh, smid, Adriaan v.d. Biggelaar, wethouder, herbergier en brouwer,  Joh’s v. Stiphout, boer, en Cornelis v.d. Craanmeer, herbergier, allen te Erp, verklaren dat Thomas , Zwilkens, gewezen soldaat, on de compagnie van het gewezen regiment van Wartensleben,  bij akte van 1-8-1796 een jaarlijks gagement van 91 gulden is toegestaan,  dezelfde persoon is,  aan welke  in het doop register van Beek en Donk , op 3-4-1773,  onder de naam Thomas, zoon van Joannis Swinkels en Petronella de Vries is ingeschreven.


Erp. Akte 35. Op 4-2-1812. Verkoop.  Peter v.d. Maden, koopman te Made, verkoopt linnen te Erp, voor 358 francs en 23 centimus.


Erp. Akte 36. Op 12-12-1812. Verkoop. Gerard Pepers, en AntonettaVissers, zijn vrouw , te Erp, Theodorus Pepers, en Albert Timmers, boeren te Erp,verkopen aan Petrus Jan v.d. Bergh, boer te Erp,  een weiland in den Hoek, genaamd , ‘ het rijke’,te Erp. Hen aangekomen bij koop op 8-1-1793,  Het weiland werd verkocht voor 300 francs.


Erp. Akte 37, Op 26-2-1812. Verkoop. Joh’s Willem Vermeulen, boer te Erp,  verkoopt roerende goederen en takkebossen, voor 508 francs en 56 centimus.


Erp. Akte 38, Op 28-2-1812, Verkoop. Joh’s  Dielis  Pepers, boer te Veghel, en zijn vrouw Antonetta Jan Willem v. Veldhoven, verkopen aan Martin v.d. Bergh,  boer te Erp, 1/3 in huis, schuur, bouw en weiland, op Keldonk,  ( In 1832, K 429, afgebroken kort na 1850, stond aan de huidige Kampweg, tegenover het Span ), verder bouwland op Keldonk,  ‘Hogerduynen’, nieuw erf, en weiland in de Roost. Aangekomen bij + Wed. Jan Willem v. Veldhoven, op 6-11-1811.  Voor  200 francs.


Erp. Akte 39, Op 16-3-1812, Inventaris.  Arnoldus Gerrit Beckers, ( X Erp 15-2-1801 ), boer te Erp, als vader en voogd over zijn kind, Geertrui, verwekt bij wijlen Helena Cornelis Aart Schepers,  + Erp 5-1-1804, verder Jan Leendert v. Dommelen, toeziend voogd, laten in-ventaris opmaken ten sterfhuize van  Willemijna v.d. Bergh, Wed. Cornelis Aart Schepers,     ( X Erp 30-7-1780 ), +Boerdonk op 3-2-1812,  De ½ hoort aan Petronella Cornelis Aart Schepers, gehuwd met Peter Joh’s v.d. Rijt,  boer te Boerdonk, ( X Erp 9-2-1806 ),  erfgenaam mede van Jan Aart Schepers, voor lange jaren overleden.


Erp. Akte, 40, Op 19-3-1812, Verkoop. Nicolaas v. Lieshout, boer te Veghel, verkoopt hakhout voor 344 francs en 23 centimus.


Erp, Akte 43. Op 3-4-1812,  Verkoop. Petrus v.d. Rijt, boer te Erp, en zijn vrouw, te Erp, Petronella Cornelis Schepers, en Arnoldus Beckers,  boer te Erp, vader en voogd over Geertrui, bij wijlen Helena Cornelis Aart Schepers verwekt, Er werden roerende goederen verkocht voor 1944 francs en 66 centimus.


Erp. Akte 44, Op  8-4-1812, Verkoop. Elisabeth v.d. Heyden, Wed. Peter v. Hoof op de wasaa, boerin verkoopt  hakhout  voor 382 francs en 28 centimus.


Erp. Akte 46, Op  21-4-1812. Verkoop. Gerard  Joh’s v.d. Bergh,  boer  te Erp, verkoopt  hakhout  voor 221 francs en 96 centimus.


Erp. Akte  47, Op  9-5-1812, Verkoop. Martin Jan v. Wanrooy, grondeigenaar te Erp, verkoopt aan Francis v. Gerwen, dagloner, een perceel nieuw erf in de Laarse campen, voor 56 florins, aangekomen bij koop op 23-12-1802.  Hierop wat later een huis gebouwd door Francis v. Gerwen, ( In 1832,  I   551, nu boerderij Teewseler 13 ).


Erp. Akte 48, Op  14-5-1812, Verkoop. Henricus  Gerard v.d. Broek, boer te Boekel, verkoopt turf , voor 60 francs en 50 centimus.


Erp. Akte 49, Op 14-5-1812, Verkoop. Martinus v.d. Heuvel, bakker te Erp, verkoopt roerende goederen voor 75 francs en 87  centimus. 


Erp. Akte  52, Op 12-6-1812, Hypotheek  1218 francs.   Hendrik v.d. Nieuwenhuyzen, boer te Erp, leent geld van Antonius Corstens, rentenier te Gemert. Waarborg : huis, en aangelag, aan den Dieperskant, ( In 1832,  I  274,  afgebroken in 1844,  daarna hier geen huis meer ) ,en diverse losse percelen.


Erp. Akte 53. Op 13-6-1812. Verkoop.  Joh’s  Bartel  Smits, boer te Erp, verkoopt  turf, voor  41 francs en 38 centimus.


Erp. Akte 54, Op 18-6-1812,  Verkoop. Leendert v.d. Aa, boer te Erp, verkoopt hout voor 203 francs en 63 centimus.


Erp. Akte 55,  Op 7-7-1812, Verkoop. Adam v.d. Rijt, X Francisca Peter  Nooyen, bakker te Beek, en Peter Nooyen, kapelaan te  Berchem, verkopen aan Cornelia Peter  Nooyen,  eigenaresse te Beek, 7/12 deel in huis te Erp, met grond in de Kreugestraat, te Erp. Hen aangekomen bij + Erp 1794,van hun vader,  Peter Nooyen. Verkoop voor 280 francs.  kort na 1813 afgebroken, stond aan de huidige Cruygenstraat op hoek met Wasaa). Kopie aanwezig.


Erp. Akte 56.  Op  8-7-1812, Verkoop. Wilhelmus Hendrik v. Beverwijk, rentenier te ’s Bosch, verkoopt gras voor 342 francs en 29 centimus.


Erp. Akte 57,  Op 9-7-1812, Verkoop. Arnoldus Beckers, boer te Erp, verkoopt hooi voor 798 francs en 41centimus.


Erp. Akte 58,  Op 21-7-1812,  Verkoop.   Joh’s Willem Vermeulen, particulier te Erp,  verkoopt rogge, voor 348 francs en 80 centimus.


Erp. Akte 59,  Op 21-7-1812, Verkoop. Maria Donkers, Wed. van Joh’s Tielemans, spinster te Erp, verkoopt rogge voor 515 francs en 22 centimus.


Erp. Akte 61,  Op 2-9-1812,  Verkoop. Petronella Biemans, wed. van Joh’s  Gerard Schepers, boerin te Erp, verkoopt aan haar zoon Joh’s Jan Schepers, boer te Boerdonk, bouw en weiland op Boerdonk,  Haar aangekomen in 1794,  Verkoop voor 200 francs.


Erp. Akte 70, Op 31-10-1812, Deling tussen Godefridus Aart Hurkmans, boer te Erp, Joh’a Maria Aart Hurkmans, diensmeid te Veghel, en Antonius Verbruggen, dagloner te Erp, X Annemie Aart Hurkmans, te Veghel. Delen de nalatenschap van Arnoldus Hurkmans, + Erp in 1804, Het betreft bouw en weiland, te Boerdonk, genaamd ’ de hurk’, verder nog meer losse percelen op Boerdonk.


Erp. Akte 71 en 75, Op 4 en 11-1812,   Verkoop. Antonius Verbruggen, dagloner te Veghel, verkopen diverse losse percelen op Boerdonk.


Erp. Aktes 72, Op 4-11-1812, Verkoop. Adrianus Hendrik v.d. Tillaar, eigenaar te Veghel, verkoopt aan zijn zoon Christiaan Adriaan v.d. Tillaar, boer te Veghel, wei en hooiland, te Erp, genaamd Teunis Weijne Luysend, voor 38 francs.


Erp. Akte 77. Op 23-11-1812, Verkoop. Cornelis v.d. Craanmeer, herbergier, aan de brug,  verkoopt roerende goederen voor 378 francs en 25 centimus.


Erp. Akte 80, Op 24-11-1812, Verkoop. Lourentius Teunisse v. Heesch, eigenaar te Erp, verkoopt aan Leonardus Tomassen, v.d. Vondervoort, eigenaar te Beek en Donk, de ½ in een huis  en grond aan de Schilt, te Erp, ( In 1832, M 157, stond op hoek Pentelstraat  / Hesselereind ), Hem aangekomen bij het +Erp 5-5-1811, van hun moeder, Aldegonda Maas, Wed. Thomas v.d. Vondervoort. Voor 80 francs en 36 centimus.  Kopie aanwezig.


 Erp. Akte 85, Op 16-12-1812, Verkoop. Joh’s v. Stiphout, boer te Erp, verkoopt takkebossen voor     86 francs en 74 centimus.


Erp. Akte 86, Op 16-12-1812, Verkoop. Gisbert Verhoekx, koopman te ’s Bosch, verkoopt te Erp, bedden en dekens, voor 699 francs en 56 centimus.


Erp. Akte 89. Op  29-12-1812, Verkoop. Godefridus  v.d. Ven, koopman, te ’s Bosch, verkoopt takkebossen te Erp, voor 496 francs en 49 centimus.


Erp. Akte 90. Op 30-12-1812, Testament voor Peter Jan Hendrik Janssen, ( Joorissen ),boer te Erp, bij vooruitmaking aan aan zijn zoon Dirk Peter Janssen ( Joorissen ), en aan zijn 2 dochters: Willemijna en Jennemaria Peter Janssen , ( Joorissen ), bij hem inwonend, al zijn rundervee, varkens, hooi, stroo, rogge, boekweit, haver, lijnzaad, vlas, aardappels, vet, spek, turf en hout. Erfgenamen zijn al zijn kinderen.  Deze  fam. woonde op den Dieperskant.


1813.


Erp. Akte 93, Op 1-1-1813, Testament. Hendrik v. Kuyk, X  Geertrui Lambertus Vermulst,boer te Erp. Legaat aan zijn vrouw, al wat de wet hem toestaat.  Universeel erfgenaam zijn 4 kinderen, Johanna, Maria, Johanna en Dorothea, bij wijlen Clasina Jansen Verkuylen, en Clasina bij wijlen Joh’a Jan v. Stiphout., zijn 2 e vrouw.


Erp. Akte 94, Op 1-1-1813, Testament voor Geertrui Lambertus Vermulst, X Hendrik v. Kuyk,boer te Erp. Universeel erfgenaam is haar man.


Erp. Akte 95, Op  2-1-1813, Huwelijkse voorwaarden. Petrus Joh’s v. Mourick, eigenaar en weduwnaar van Antonetta Koolhaas, en Maria Berkenbos, meerder jarige dochter, geassisteert met door Cornelis Molensteen, smid en alle 3 wonende te Erp. Zij laten huwelijkse voorwaarden op maken. ( X Erp, 4-1-1813 ).


 Erp. Akte 103. Op 29-1-1813. Verklaring. Joh’s Michiel v.d. Biggelaar, te Erp, die op het punt staat om in militaire dienst te gaan, machtigd zijn oom Henricus Kandelaars, boer te Erp, om zijn zaken in de tussentijd te behartigen.


Erp. Akte 104. Op 3-2-1813. Verkoop. Godefridus v. Esch, klompenmaker te Erp, verkoopt brandhout, voor 210 francs en 40 centimus.


Erp. Akte 105, Op 5-2-1813, Verkoop. Roelof v.d. Wijngaart, timmerman te St. Michielsgestel,en zijn gelaste, zijn broer Adriaan v.d. Wijngaart, boer te Erp, verkopen bouw en weiland, te Erp, genaamd, Heesstraat, voor 800 francs. Machtiging is bijgevoegd.


Erp. Akte 106, Op 6-2-1813. Verkoop. Hubert de Louw, boer te Erp, verkoopt aan Joh’s Adriaan Kerkhof, boer te Erp, weiland, aan den Dieperskant, genaamd Teuselaar,  hem aangekomen bij verkoop in 1809. Voor 138 francs.


Erp. Akte 107. Op 12-2-1813. Verklaring. Roelof v.d. Wijngaart, timmerman, te St.                           Michielsgestel, en zijn gelaste, Adriaan v.d. Wijngaart, boer te Erp, verklaren dat de koper  in akte 105, Pieter Johan v. Mourick was.


Erp. Akte 1, Op 20-2-1813, Verkoop. Gerard Johan v.d. Bergh, boer te Erp, verkoopt hakhout voor 248 francs en 88 centimus.


Erp. Akte 4. Op 10-3-1813, Verkoop. Joh’a v.d. Bergh, Wed. Ruth Spierings te Leidsendam, en haar zoon Gerardus Ruth Spierings, te Heeswijk, verkopen aan  Joh’s Hendrik v.d. Bergh, boer te Erp, bouwland aan den Dieperskant, genaamd ‘Ottenacker ‘.Aangekomen voor schepenen van Erp, op 5-4-1792. Voor 100 francs.


Erp. Akte, 10 en 11. Op 10-4-1813, Testamenten voor Joh’s Peter Hanegraaf, en zijn vrouw, Anna Claas v. Weerdt, Alles aan elkaar. ( X Erp 18-3-1872 ).


Erp. Akte 13. Op 24-4-1813, Verkoop. Cornelia Schepers, wed. Joh’s v.d. Bosch, op Boer-donk, boerin, verkoopt vee en roerende goederen. Voor 562 francs en 88 centimus.


Erp. Akte 15. Op 5-5-1813, Verklaring. Jennemaria Rooyakkers, Wed. Christiaan v. Berlo, boerin op Keldonk, ( X Lieshout 1775 ),  als moeder van Gerardus v. Berlo, verklaart toe te stemmen in het huwelijk tussen hem en Henrica Benedictus v.d. Velden te Erp. ( X Erp 8-5-1813 ).


Erp. Akte 18,  Op 26-5-1813, Verklaring. Lucas Peter Jan Delissen, boer te Erp, verklaart dat hij op 9-5-1813, ten huize en herberge van Wouter v.d. Bergh,  waar ook  present was, Matheus  Joh’s v.d. Rijt, boer te Erp, oud 22 jaar, en hem had gezegd, “ Gij zijt een schelmenhoop, uw hele fam. en uw vader is een schelm ‘, Hij verklaart nu dat dit hem van harte spijt, en herroept, en dat de fam. bestaat uit eerlijke en brave lieden.  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 19,  Op 8-6-1813,  Hypotheek van 203 francs. Gerardus v.d. Wijngaart, timmerman te Erp, leent geld van Arnolda Leonora v. Onna, Wed. Joh’s  Neomagis, te Woensel. Borgen zijn : Henricus Ceelen en Joh’s  Antonie v. Lieshout, beiden boer te Erp.


 Erp.  Akte 20,  Op  9-6-1813,  Hypotheek van 203 francs. Godefridus v.d. Eynden, timmerman te Erp, leent geld van Wilhelmus den Otter, smid te Woensel.  Borgen zijn : Henricus v.d. Nieuwenhuyzen  en  Lambert Arnoldus v.d. Hurk , beiden boer te Erp.


Erp.  Akte  22. Op 17-6-1813,  Deling tussen de kinderen van Cornelis v. Schijndel, + Gemert in jan 1812, en Joh’a Maria Jan Biemans.   1. Hendrik Cornelis v. Schijndel, schoenmaker te Nuenen.  2. Joh’s Antonie Tielemans, X Joh’a Maria Cornelis v. Schijndel, boer te Erp. Verdeeld werden, diverse losse percelen op Boerdonk.


Erp. Akte 23. Op 18-6-1813. Verkoop.  Wilhelmus Hendriks v. Beverwijk, rentenier te ’ s Bosch, verkoopt gras in Erp, voor 643 francs en 57 centimus.


Erp. Akte 27.  Op  4-7-1813, Testament voor Jennemaria Adriaan Jan Smits, ( X Erp 8-9-1811),   Peter Antonie v. Lieshout, boer te Erp, Alles aan haar man. Zij overlijd op 4-7-1813.


Erp.  Akte 28,  Op  6-7-1813, Verkoop.  Peter Crooymans, boer te Erp, verkoopt aan Hendrik Peter v. Lankveld, boer te Erp, weiland, in de Lijnse kampen, Hem aangekomen bij deling  op 8-12-171.  Voor 115 francs.


Erp.  Akte 32,  Op  3-9-1813,  Hypotheek van 812 francs. Antonius v. Stiphout, boer te Erp, leent geld van Arnoldus  Jacobus v. Eupen, deurwaarder van het vredegerecht te Gemert, als executeur van de nalatenschap van Elisabeth Eycken,  Borgen zijn : Joh’s v. Stiphout, en Cornelis v. Haandel, beiden boer te Erp.


Erp. Akte 34, Op 21-9-1813. Hendrik Jan Lodewijk Verster, te Woensel, namens zijne excellentie de Hertog van Reggio, verhuurt de hoefse hoeve, ( boerenhuizinge, en verdere gebouwen, in den Hoek ( eerder van de Commanderije te Gemert), thans in gebruik bij Hendrik Tielemans, voor 920 franken. Hendrik Tielemans blijft huurder. ( In 1832,  E 87, nu boerderij, Boterweg 33 ). Kopie aanwezig.


Erp. Akte  42, Op 9-10-1813, Verkoop. Hendrik Casparus Weyenberg, dagloner te St. Oedenrode, Albert Casparus Weyenberg, dagloner te Veghel,en Jacobus v. Gemert, te Boekel, verkopen aan Willem Cornelis v. Wanrooy, boer te Erp, op Heuvelberg, huis , tuin en bouwland op Heuvelberg. ( In 1832, E 305,  afgebroken in 1896 , stond rechts aan het begin van de Kempkesweg ),Voor 200 francs. Kopie aanwezig.


 Erp. Akte 43,  Op 30-10-1813, Verkoop. Gijsbertus Verhoeks, koopman te ’s Bosch, verkoopt bedden en lakens, te Erp, voor 1042 francs en 30 centimus.


Erp. Akte 44.  Op 8-11-1813.  Verkoop. Hendrik Jan Lodewijk verster, als adminestrateur voor de hertog van Reggio,verkoopt hakhout en takkebossen, voor 422 francs en 50 centimus.


Erp. Akte 47,  Op 18-11-1813,  Verkoop. Hendrik Jacobus v. Haandel, boer te Erp, verkoopt bomen voor 106 francs en 60 centimus.


Erp. Akte 48,  Op 20-11-1813, Verkoop. Gerardus Sterk, rentenier te ’s Bosch, verkoopt vurenhout., voor 224 francs en 40 centimus.


Erp. Akte 49,  Op 25-11-1813, Verkoop. Gerardus Sterk, rentenier te ’s Bosch, verkoopt vurenhout, voor  228 francs.


Erp. Akte 52 en 53,  Op  2-12-1813, Testamenten  voor  Hendrik Hendrik Tielemans, boer te Erp, en zijn vrouw, Elisabeth Gerrits Claasen,  Alles aan elkaar. ( X Erp 10-10-1808 ).


Erp. Akte  55. Op 16-12-1813, Verkoop.  Anna v. Erp, Wed. Petrus Ketelaars, boerin te Erp,  ( X Erp 30-6-1799 ), verkoopt vee en andere roerende goederen, voor 896 francs en 30 centimus.


Erp. Akte 57. Op 17-12-1813.  Verklaring. Meester Gerardus de Jong, notaris te St. Oedenrode, ter eenre, en Maria v. Lieshout, Wed. van Joh’s v. Doorn, boerin te Erp, ( X Erp 20-5-1798 ),   ter andere zijde, verklaren dat eerstgenoemde verhuurt aan Maria v. Lieshout enz, dat hij verhuurt aan haar, een huis, paardenstal, schuur en aangelag,  op de Bolst,  en enkele losse percelen. Ofwel, huis B 29 of  B 40.


Erp. Akte 58,  Op 17-12-1813, Verklaring. Meester Gerardus de Jong, notaris te St. Oedenrode, ten eenre, en Dirk v.d. Putten, boer te Erp,  dat hij aan v.d. Putten verhuurt, een huis, tuin, paardenstal, en aangelag aan de Bolst, en enkele losse percelen. Ofwel huis, B 29 of  B 40.


Erp. Akte 59,  Op 28-12-1813,  Verkoop. Gijsbertus v.d. Boogaart, grutter te Erp, verkoopt aan Anna v. Erp, Wed. Petrus Ketelaars, boerin te Erp, een huis, tuin en aangelag aan de Morsehoef. ( In 1832,  B 152, afgebroken in 1855 ), hem aangekomen bij koop in 1811.  Voor 250 francs.


Erp. Akte 60,  Op 28-12-1813,  Hypotheek van 101 francs.   Petrus v. Erp,  boer te Erp,  leent geld van Gijsbertus v.d. Boogaart, grutter te Erp, Borg : huis , tuin en aangelag,  op de Morse hoef. ( Zie vorige akte ?? ).


Erp. Akte 61, Op 29-12-1813, Verkoop. Anna Maria v. Nuenen, Wed.  Jan v.d. Elsen., Joh’s Jan v.d. Elsen , Antonius Jan v.d. Elsen, Willem Jan v.d. Elsen, Mathias Jan v.d. Elsen, joh’s Jan v.d. Elsen, alsook  Henricus  Gerrits v. Haandel, en  Martinus  Peter v. Lankveld,  allen boer te Erp,  verkopen aan Joh’s Adriaan Kerkhof, boer te Erp, 1/3 deel  van weiland in den Hoek, genaamd’ den belbeemd ‘,  hen aangekomen van vader en grootvader Joh’s v. Nuenen, in 1811 overleden. Voor 200 francs.


Erp. Akte 62, Op 30-12-1813, Verkoop. Peterus, Gerardus Lucas en Hendrik, meerderjarige kinderen van Christiaan v. Berlo, op Keldonk,  verkopen  vee en andere  roerende goederen voor 635 francs en 60 centimus.


1814.


Erp. Akte 63. Op 4-1-1814, Verkoop.  Joh’s v. Stiphout, boer, Lambertus v. Stiphout, dagloner, en Willem Peels, boer, allen te Erp, verkopen vee en andere roerende goederen voor 274 francs en 90 centimus.


Erp, Akte 64, Op 5-1-1814, Verkoop. Hubertus Gruyters, boer te Erp, verkoopt vee en andere roerende goederen voor  630 francs en 80 centimus.


Erp. Akte 65,  Op 5-1-1814, Verkoop. Peter Janse v. Stiphout, boer te Erp, verkoopt aan  Willem Peels, ook te Erp, een met riet bedekte hut en heide, op de Veluwe,  hem in  1811 aangekomen. Voor 100 francs.  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 67. Op 18-1-1814, Verkoop. Godefridus v Esch, klompenmaker, te Erp, verkoopt hout en andere roerende goederen, voor 187 francs en 20 centimus.


Erp. Akte 68,  Op 22-1-1814,  Deling tussen de kinderen van Joh’s Versteegden, + Erp 1813, X Jenneke Beckers.  ( X Erp 2-8-1772 ), 1. Jacobus Versteegden, boer te Boekel,  2. Gerardus Versteegden, te Erp.  3. Peter Versteegden, te Erp. 4. Gerardus Peters v. Stiphout,  X Erp 16-2-1806, met Catharina Joh’s Jacobus Versteegden, Allen te Erp.  Toebedeeld  aan zoon Jacobus,  een huis, schuur, tuin en aangelag in de Laren.  Verder veel losse percelen. Kopie van deze akte is aanwezig. ( In 1832,  I  279, nu huis de Laren 6).


 


Tot hier toe de akten in het Frans, op 1-2-1814 weer in het Nedelands. Op 22-1-1814 rekende men nog in francs, op 1-2-1814, weer in guldens en centen.


 


Erp. Akte 70, Op 1-2-1814, Verkoop.  Godefridus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen te Erp, voor 239 gulden en 14 centen.


Erp. Akte 71, Op  3-2-1814, Verkoop.  Adriaantje v.d. Aa, Wed. Dirk v.d. Velden, te Erp, verkoopt huisraad, paarden, hoornbeesten, voor 329 gulden en 9 stuyvers en 8 penningen.


Erp. Akte 72, Op 10-2-1814,  Verkoop.  Anna v. Erp, Wed. Petrus Ketelaars, boerin te Erp, verkoopt een melkbeest, hooi, stroo, en rogge, voor 363 gulden en 12 stuyvers en 8 penningen.


Erp. Akte 73, Op 16-2-1814. Verkoop. Hendrik Aart v.d. Bergh, boer te Erp, verkoopt hoornbeesten, meubels, hooi, stro, en bomen, voor 251 gulden en 4 stuyvers.


Erp.  Akte 75, Op  9-3-1814, Verkoop. Petrus v. Lieshout, kuiper te Erp, verkoopt huisraad, en kuipersgereedschap voor 81 gulden.


Erp.  Akte  76, Op  9-3-1814, Verkoop. Willem v. Lankveld, boer te Erp, verkoopt roerend goed voor 43 gulden en 19 stuyvers.


Erp.  Akte  77, Op 18-3-1814, Verklaring. Joh’s Huybert Gruyters, (geb. Erp 13-11-1792 ), boer te Erp, bij loting van de landsmilitie no 288, getrokken, door zijn vader  Huybert  Gruyters,  boer te Erp, ( Zie huis, sektie C 128, nu Boekelse weg 3 ), geassisteert ter eenre en Christiaan Jan v. Stiphout, boer te Erp,  bij loting  no 14, getrokken hetgeen vrijstelling ter andere zijde, verklaren dat laatstgenoemde  dienst zal doen ter vervanging van eerstgenoemde voor vergoeding van 450 gulden.


Erp. Akte 81, Op 31-3-1813,  Verkoop. Johan Hendrik v. Hardeveldt,  eerste commies bij de indirecte belastinge,  te St. Oedenrode, verkoopt roerende goederen voor 220 gulden en 11 stuyvers.


Erp. Akte 82, Op 14-4-1814,  Verklaring.  Cornelis v.d. Broek, schoenmaker, geboren te Nijmegen, en thans te Erp wonend, ten eenre, en Marten Peter Sweyers, boer te Erp, handelend voor zijn zoon Peter Sweyers, ( geb. Erp 3-11-1795) , bij hem inwonend, ( Zie huis, sektie I  292 ), verklaren dat eerst genoemde  bereid is voor laatstgenoemde dienst te doen,  bij de landsmilitie, voor vergoeding van 240 gulden.


Erp. Akte 83,  Op 14-4-1814, Verklaring. Coenrad Blankenmuller, schoenmaker, geboren te Nijmegen, en thans te Erp wonend, ter eenre en Marten Timmers, boer, te Erp, handelend voor zijn zoon, Willem Timmers, ( geb. Erp8-5-1795 ), bij hem inwonend, ( Zie huis in sektie K  ).verklaren dat eerstgenoemde  bereid is voor laatstgenoemde, dienst te doen, in de landsmilitie, voor vergoeding van 240 gulden.


Erp. Akte  84.  Op 14-4-1814, Verklaring. Johan Christiaan Kurts, kamerbehanger , geboren te Nijmegen, en thans te Erp wonend, ten eenre, en Joh’s Bouw, boer te Erp, handelend voor zijn zoon, Nicolaas Bouw, ( geb. Erp 17-12-1795 ), bij hem inwonend, ( Zie huis, sektie A 18 ), verklaren dat eerstgenoemde  bereid is voor laatst genoemde dienst te doen in de landmilitie,  voor vergoeding van 240 gulden. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 88.  Op 16-5-1814,  Verkoop. Antonie  Jacobs Vermeulen, wedn. van Antonetta Marcellis v.d. Laar, ( X Erp 24-5-1789 ),  arbeider te Erp, verkoopt het tochtrecht in de nalatenschap,  van wijlen zijn schoonouders,  Marcellis v.d. Laar, en Anneke v. Lankveld, ( X Erp 14-2-1762 ), beiden voor 1811, te Erp overleden. Verkoop aan zijn zoon Marcellis Antonie Vermeulen, boereknegt te Veghel. Voor 50 gulden.


Erp. Akte 90, Op 25-5-1814,  Testament voor  Jenneke Vermeulen, Wed. Joh’s  v. Boekel, boerin te Keldonk, ( X Erp 4-3-1770 ), vermaakt  bij vooruitmaking  aan haar kinderen alles wat de wet  toestaat en aan Jan en Willem v. Boekel bij haar inwonend,  haar paard en veulen, , aan ieder 100 gulden,  en haar dochter Maria v. Boekel, ook bij haar inwonend,  100 gulden,  en de nieuwe spinnewiel, en aan alle 3 haar kinderen  haar beste koe.


Erp. Akte 91, Op 31-5-1814, Verkoop. Willem v. Lankveld, arbeider te Erp, verkoopt  roerende goederen, voor 144.18 gulden.


Erp. Akte 95, Op 6-6-1814, Testament voor Peter Jan Hendrik Jorissen, boer te Erp,  maakt bij vooruitmaking, aan zijn zoon Dirk Jan Hendrik Joorissen, bij hem inwonend, 100 gulden,  en aan mijn dochter eveneens bij hem inwonend, Jennemaria Jan Hendrik Joorissen.50 gulden.


Erp, Akte 99, Op 22-6-1814, Verkoop. Dirk Joorissen, Marten Leenders, Peter Coolen, Marten Gerit Jan Claassen, boeren,  Jennemaria Joorissen  zonder beroep, allen te Erp, en Joh’s Joorissen, boer te St. Oedenrode, verkopen runderen en roerend goed,  voor 485 gulden, 5 stuyvers en 8 penningen.


Erp. Akte 100, Op 23-6-1814, Verkoop. Willem Frederik v. Beverwijk, rentenier te s Bosch, verkoopt gras voor 340 gulden, en 15 stuyvers.


Erp. Akte 105, Op 22-7-1814, Dirk Joorissen Marten Leenders, Peter Coolen, Marten Gerrit Jan Claassen, Peter Antonie v. Lieshout, boeren, Jennemaria Joorissen, zonder beroep,  allen te Erp,en Joh’s Joorissen, boer te St. Oedenrode, verkopen rogge, en boekweit, voor in totaal 249 gulden, en 17 stuyvers.


Erp. Akte 106,  Op 23-7-1814, Verkoop.  De Wed. Dirk v.d. Velden,  zonder beroep,  te Erp, verkoopt rogge, en boekweit, voor 185 gulden,  en  3 stuyvers.


Erp. Akte 108, Op 28-7-1814,  Verkoop. De Wed. Peter Ketelaars, zonder beroep, te Erp, verkoopt rogge, boekweit en gras, voor 443 gulden, en 16 stuyvers.


Erp. Akte 109, Op 29-7-1814, Verkoop.  De Wed. v. Stiphout, zonder beroep, te Erp, verkoopt  rogge en boekweit, voor 190 gulden, en 1 stuyver.


Erp. Akte 113, Op 2-9-1814. Verkoop. Peter Jan Peters, X Erp 12-2-1792, met Maria Antonie Tielemans, geb. te Erp,  boer te Beek en Donk,  verkoopt aan Hendrik v.d. Kruyssen, boer te Beek en Donk, een huis, schop, bakhuis, hof en aangelag, op Boerdonk, e.s. Adriaan Jan Peter Smits,  a.s. den weg, ( In 1832, G 228, nu hier tuin tussen de huizen, Pastoor v. Schijndel-straat 2 en 6 ),  en een perceel nieuw erf, tegenover het huis, groot 1 lopense 11 roei, rondom in de gem. wegen.  Verder nieuw erf ( In 1832, G 229, Nu hier boerderij, Pastoor v. Schijndelstraat 1 ), aan den Boerdonksen dijk, bouwland in de Boerdonkse campen,  dit alles aangekomen te Erp op 11-3-1809, alles samen voor 590 gulden. Deze boerderij  stond op de ( zuidelijke ), Hoek, Boerdonkse Dijk / Pastoor v. Schijndelstraat. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 114, Op 10-9-1814, Deling tussen de kinderen van Marcellis Antonius v.d. Laar, geb. te Erp, X Erp 14-2-1762, met Anneke v. Lankveld, geb. te Erp,  1. Adriaan v.d. Laar, + Erp 14-3-1817,    2. Willem v.d. Laar, + Erp 14-1-1834.   3. Jennemie v.d. Laar,  + Erp 3-8-1833, ( X Erp 1815 ), Antony Kuypers, + Erp 28-5-1850,  boeren te Erp.  4. Maria v.d. Laar, X Willem Dirk v.d. Velden.  5. Hendrina v.d. Laar, ( X Erp 26-5-1805 ), Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, boer te Boekel.  6. Marten Antonie Vermeulen, boereknegt , en enige zoon , van wijlen Antonetta v.d. Laar, te Veghel, De eerste 5, kinderen, en laats genoemde kindskind  van Marcellis v. d. Laar, X Anneke v. Lankveld.  Beiden te Erp, + voor 1810. Zij allen willen de nalatenschap delen.  Toebedeeeld aan Adriaan, Willem en Jennemie X  Antonie Kuypers, samen,  een  huis, schop, hof en aangelag, aan den Dijk,  1 ½ lopense, e.s. Joh’s v.d. Biggelaar,  a.s. erfgenamen Jan  Goorts,  e.e. en a.e.  den gem. weg.  ( In 1832,  L 318, afgebroken, nu hier geen huis meer ),  ), verder bouw en weiland, ‘ de Weert “, en bouwland aan de Bolst,  weiland omtrent de Lankveldse hoeve , verder boedel en contant geld. Kopie  aanwezig.


Erp. Akte 129, Op 29-10-1814, Verkoop. Joost Willem v.d. Ven, te Erp, Hendrik en Joh’s Willem v.d. Ven, te Beek en Donk, Gerit Willem v.d. Ven, te Veghel, Andries Willem v.d. Ven, te Schijndel, Mathijs Jan Hendriks,  en Peter Janse Verkuylen, te Uden, Gerit Michiel v.d. Biggelaar, te Erp, Hendrik Kandelaars, als gelaste van Joh’s Michiels v.d. Biggelaar, als erfgenamen van Willem v.d. Ven, verkopen roerend goed, voor 1161 gulden.


Erp. Akte 130, Op 10-11-1814, Hypotheek van 800 gulden. Willemijna Peter Ketelaars, en haar man, Lambertus v.d. Wijst, boer te Erp, lenen geld van Anna v. Erp, Wed. Peter Ketelaars, Borg is Mathijs Peter Ketelaars, te Volkel.


Erp. Akte 132. Op 15-11-1814, Verkoop. Gijsbertus Verhoekx, koopman te ‘s Bosch, verkoopt bedden, dekens en lakens, te Erp, voor 594 gulden, 18 stuyvers en 6 penningen.


Erp. Akte  133, Op 24-11-1814, Hypotheek van 300 gulden. Jan Swenters, boer te Erp, leent geld van Anna v. Erp, Wed. Peter v. Ketelaars, te Erp, Borg is : Jan Leendert v. Dommelen. Met o.a. huis op de Bolst, 7 lopense en 30 roei, e.s. Hendrik Antonie Alaars,  a.s. Wed. Jan v. Dooren,


Erp. Akte 135, Op 28-11-1814, Hypotheek van 200 gulden. Hendrik Jasper v. Schijndel, boer te Erp, met als borg een huis aan de Kerkstraat, 1 ½ lopense,  e.s. Bastiaan v.d. Werk,  a.s. Cornelis Rietman, ( In 1832, M 10, nu huis op Schansoord 58 ), leent geld van Elisabeth Ouwers, Wed. Goort Ketelaars, te Erp. Borg zijn : Joh’s Antonie v. Lieshout en Antonie Antonie v. Lieshout, boeren te Erp, met percelen grond.


Erp. Akte 136, Op 1-12-1814, Verkoop. Hendrik Kandelaars, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 494 gulden, en 19 stuyvers.


Erp. Akte 137 en 139,  Op 2 en 16-12-1814, Openbare verkoop. Joost Willem v.d. Ven, boer te Erp, Hendricus Willem v.d. Ven, boer te Beek en Donk, Gerit Willem v.d. Ven, boer te Veghel, Andries Willem v.d. Ven, boer te Schijndel, Elisabeth Willem v.d. Ven, X Mathijs Jan Hendriks, boer te Uden, Willemijna Willem v.d. Ven, X Peter Jan Verkuylen, boer te Uden, Gerit Michiel v.d. Biggelaar, in echt verwekt bij Maria, dochter Willem v.d. Ven, boer te Erp, en Hendricus Kandelaars, boer te Erp, allen kinderen van Willem v.d. Ven, + Erp 25-9-1814. Verkopen:    een huis, schuur, schop, hof en aangelag op Boerdonk, 4 lopense en 4 roeden, e.s. Joh’s Antonie Tielemans, a.s. gem. weg. ( In 1832, de percelen, H 77 en 78), Verder een aantal losse percelen, Het huis is verkocht aan Antony v.d. Akker, boer op Boerdonk, voor 450 gulden. Hij brak het huis af. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 140,  Op 17-12-1814, Verkoop. Paulus Peter Swinkels, X Erp 2-10-1808, Adriaantje Kerkhof, boer te Beek en Donk, verkoopt aan Willem Leendert v. Lieshout, boer te Erp, ¼ part in  huis, hof en  aangelag, te Erp, aan de Kerkstraat, 6 lopese en 13 roeden,  e.s. Jacobus v. Lieshout, a.s. Peter Jan Delissen, ( In 1832, M 282, nu hier de winkel van Albert Heyn, aan de Cruygenstraat ), verder bouwland en weilanden aan de Kerkstraat, bouwland ‘’ de Pentel”, e.s. Willem Neomagis, a.s. Wed. Jan Rietman. Verder grond op Empeldonk, in de Heesbeemden, en den drieseegt, Aangekomen van Adriaan Kerkhof, zijn schoonvader in 1811. Voor 200 gulden. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 143, Op 24-12-1814, Verkoop. Jan Swenters, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 510 gulden, en 9 stuyvers.


Gemert, Akte 183, Op 28-12-1814, Verkoop. Arnold Janse v. Puifelijk, wever, X Margo Hendrik v. Dijk, verkoopt aan Gerit Janse Schepers, boer te Erp, bouwland 49 roei, e.s. Lambert v.d. Hurk,  a.s. gem. Erp. Aangekomen van vader Hendrik v. Dijk, + Erp 1794.


Erp. Akte 144, Op 29-12-1814, Verkoop. Joh’s v. Kuyk, boer te Erp, verkoopt  roerend goed, voor  294 gulden en 6 stuyvers.


Erp. Akte 145, Op 30-12-1814, Verkoop. Joh’s Hendrik v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 176 gulden, en 7 stuyvers.


1815.


Erp Akte 2, Op 14-1-1815, Verkoop. Godefridus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen te Erp, voor 214 gulden, en 8 stuyvers.


Erp. Akte 3, Op 18-1-1815, Hypotheek van 2000 gulden, Gerard de Jong, notaris te St. Oedenrode en Alegonda Schouw, zijn vrouw, lenen geld van Johan de Jong, advocaat, te ’s Bosch, Borg : huizinge, stallinge, schuur, hof en aangelag aan de Bolst, 24 lopense, e.s. en e.e. de  gemeente, a.s. Gerard v. Doorn, a.e. de Wed. Hendrik van Erp, ( In 1832, B 29, nu Voorbolst 4 ),   Verder nog een huizinge, bakhuis, hof en aangelag aan de Bolst, 16 lopense, e.s. en a.s. enz. niet vermeld. ( In 1832, B 40, nu hier huis op Voorbolst 6 ),  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 4, Op 19-1-1815, Verkoop. Joh’s Willem Vervoort, boet te Erp, op de Bolst, verkoopt roerend goed voor 305 gulden, en 12 stuyvers.


Gemert. Akte 198. Op 30-1-1815.  Kopie van deze akte is aanwezig.  Deling door de erfgenamen  van Anna Maria Hanegraaf, + Erp 17-1-1814, X Erp 3-2-1771, met Aart Hendrik v. Haandel, Later, X Erp 19-7-1807, met Antonie Arnoldus Kuypers,  Deel genoten zijn : A. 1. Arnoldus Janse v. Haandel, boer te Bakel, en Josijn Janse  v. Haandel, X Dirk Bouw, boer te Erp.    2. Cornelis Hendrik v. Haandelmetselaar te Erp, Joh’a Hendrik v. Haandel,te Erp,  Martinus Hendrik v. Haandel, timmerman , en Hendrik Hendrik v. Haandel, beiden timmerman, Joh’s Hendrik v. Haandel, boer te Erp.  3. Philippus Deckers, X Joh’a Jacobus v. Haandel, boer te Erp, en Antonie Jacobus v. Haandel, boereknecht te Erp.  4. Martinus v. Lankveld, X Anna Maria Gerit v. Haandel, boer te Erp.en Henricus Gerit v. Haandel. Hericus v. Lankveld, X Anna Maria v. Haandel, boer te Uden, Willem v.  Lankveld, te Erp, Toni v. Lankveld, te Boekel, Jan v. Lankveld, te Uden, Joh’s Meesenberg, X Anna Maria v. Lankveld, boer te Erp, Willem Leendert Leenders, X Geertrui v. Lankveld,  Joh’s v.d. Biggelaar,  boer te Erp, en Maria v.d. Biggelaar, te Veghel, Andries v.d. Crommenacker, te Gemert, X Henrica v.d. Biggelaar, en Hendrik v.d. Biggelaar,  Lot 1 :  een huis op het Looyeind,  ( Reijkerbeek ), e.s. Cornelis v.d. Biggelaar,  a.s. gem. weg,  e.e. Hendricus Kandelaars,  a.e. gem. weg. ( In 1832, D 149, nu Rijkerbeek 5 ),  Toebedeeld  aan  Arnoldus Jan v. Haandel, Josijn  Jan v. Haandel, X Dirk Bouw,   Cornelis Hendrik v. Haandel, Joh’a Hendrik v. Haandel, Hendrik Hendrik v. Haandel,  Joh’s Hendrik v. Haandel, Henricus Jacobus v. Haandel, Joh’a Jacobus v. Haandel en Antonie Jacobus v. Haandel.


Erp. Akte 7, Op 6-2-1815, Verkoop. Peter v.d. Rijdt, boer te Erp, verkoopt hout, voor 74 gulden, en 2 stuyvers. 


Erp. Akte 8 en 10. Op 7-2 en 14-2-1815. Openbare verkoop. Elisabeth Peter v. Lieshout, X Jacobus v. Hoof, boer te Erp,  Hendrina Peters v. Lieshout, X Jan Hendrik v.d. Ven, boer te Erp, als erfgenamen van wijlen Peter Dirks v.Lieshout, + Erp  26-9-1814, verkoop van een huis, hof en aangelegen bouw en weiland, aan den Dijk, 4 lopense, beide zijden, Peter Jan Delisse, bouwland op Erlicum, Koper is Peter Jan Delisse. ( In 1832, L 73, nu boerderij, Achterdijk 13  ), Zie ook geheel uitgewerkte geschiedenis van dit huis aan de Achterdijk. Verkoop voor 405 gulden.   Kopie is aanwezig.


Erp. Akte 9. Op 8-2-1815, Deling tussen Gerit en Joh’s Beekmans, boeren te Erp, kinderen van Jan Willem Beekmans, X Dirske Adriaans. Beiden  + Erp, voor 1810. Aan Joh’’s toebedeeld, een huis met erf en aangelag ( laagven en  heide ), op Keldonk, genaamd ‘ Hogerduynen’,  4 lopense,  e.s. Joh’s Beekmans, a.s. de gemeente, e.e. de gemeente,  a.e. de Wed. Peter Lucas Jan Teunis,  ( In 1832, K 538, nu huis, Kampweg 22 ), Toebedeeld aan Gerit Beekmans, ook een huis, hof en  aangelag, op Keldonk, ook genaamd, ‘ Hogerduynen’, 1 ½ lopense, e.s. Gerit Beekmans, a.s. en e.e, de weg, a.e. Peter Lucas Jan Teunis,   ( in 1832, K 541, afgebroken in 1896, nooit iets herbouwd hier ), Kopie is aanwezig.


Erp. Akte 11. Op 21-2-1815.Verkoop. Adriaan Hurkmans, X Lamberdina Hanegraaf,  Lourens v. Gerwen, X Antonetta Hurkmans, Marten Goort Welten, X Jennemaria Hanegraaf, Antonie Kuypers, X Wedn. van Anna Maria Hanegraaf, eerder Wed. van Aart v.Haandel, Cornelis v. Haandel, Willem v. Lankveld, Marten v. Lankveld, X Maria v. Haandel, allen te Erp, Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, te Boekel, allen erfgenamen van voornoemde Anna Maria Hanegraaf, + Erp 16-1-1814, verkoop aan Hendrikus Kandelaars, boer te Erp, een huis, hof, erf en aangelegen bouw en weiland in de Stinkhoek, 2 lopense, 45 roeden, e.s. Bastiaan v. Werk, a.s.  en  e.e. de weg, het andere einde Hendricus Kandelaars,
Bastiaan v.d Werk,  a.s.  ( In 1832, D 246, nu boerderij op Rijkerbeek 4 ), Voor 100 gulden verkocht. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 13. Op  9-3-1815, Verkoop. Hendrikus Kandelaars, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 265 gulden, en 5 stuyvers. Erp.


Akte 14. Op 11-3-1815, Verkoop. Antonie v.d. Akker, boer te Boerdonk, verkoopt roerend goed, voor 96 gulden, en 8 stuyvers.


Erp. Akte 15, Op 15-3-1815, Verkoop. Lambert Kuypers, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 92 gulden en 1 stuyver.


Erp. Akte 17, Op 30-3-1815, Verkoop. Peter Johan v. Mourick, boer te Erp, verkoopt vlas, voor 74 gulden, en 15 stuyvers.


Erp. Akte 19, Op 18-4-1815, Verkoop. Jan Swenters, boer te Erp, en zijn vrouw, Elisabeth v.d. Biggelaar, verkopen aan Joh’s v. Erp, boer te Veghel, een huis, hof, half bakhuis,  en aangelag, aan de Bolst, 7 lopense en 30 roeden, e.s. Wed. Jan v. Doorn  a.s. Hendrik Antonie Aalders. ( In 1832, B 267, nu hier boerderij, Voorbolst 10 ),   Verder bouwland aan de Kerisakkerstraat, en bouwland op Hees, hooiland in de Heesbeemden, genaamd, ‘de Horst “, hooiland in de waaghals, hooiland op Erlicum, hen aangekomen bij deling te Erp op 24-4-1807, voor 1700 gulden. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 20, Op 1-5-1815, Verkoop. Jan Joh’s Ancems, boer te Erp, Peter Lucas v.d. Bergh, boer te Erp, X Jennemie Joh’s Ancems,  beiden in Erp, verkopen aan Peter Joris Biemans, boer te Erp, bouwland en heide, aan den Dieperskant, hen aangekomen bij + Erp 3-3-1814, van  Joh’s Ancems. Verkocht voor 80 gulden.


Erp. Akte 21, Op 5-5-1815, Verkoop. Maria v.d. Bosch, Wed. van Rooyakkers, te Erp, verkoopt roerende goederen voor 53 gulden, en 5 stuyvers en 8 penningen.


Erp. Akte 23. Op 17-5-1815, Verkoop. Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, boer te Boekel, X Hendrina v.d. Laar,  Joh’s v.d. Crommenacker, X Hendrina Lucas v.d. Biggelaar, te Gemert, Maria Lucas v.d. Biggelaar, dienstbode te Veghel, verkopen aan Jan Gerit v.d. Biggelaar, boer te Erp, bouwland in het Hurkske, genaamd, ‘ Mieke Denseveld ‘, hen aangekomen bij + Erp in 1812, van hun vader Lucas v.d. Biggelaar. Voor 20 gulden.


Erp. Akte 25, Op 22-5-1815, Verkoop. Peter Johan v.Mourick, boer te Erp, verkoopt turf
Voor 16 gulden.


Erp. Akte 27, Op 7-6-1815, Verkoop. De erfgenamen van Maria Maas,  Wed, van Zeger Jacobs, overleden te Erp, verkopen roerende goederen, voor 59 gulden, en 17 stuyvers.


Erp. Akte 29, Op 17-6-1815, Verkoop. Antonie Jan Hogaars, arbeider te Veghel, verkoopt aan Gerit v.d. Wijngaard, timmerman te Erp, Bouwland op de Schild, ½ lopense,  e.s. Wed. Joost Hanegraaf,  a.s. gem. weg,  e.e. gemeente,  a.e. Willem Leendert v. Lieshout, voor 40 gulden. Aangekomen bij koop, te Erp, op 10-1-1806. In 1813, stond op dit perceel een huisje, af-gebroken  tussen 1813 en 1815. Stond op hoek Pentelstraat /Schildstraat. ( In 1832, perceel M 161  ).


Erp. Akte 30, Op 19-6-1815,  Hypotheek van 400 gulden. Gijsbertus  v. Gestel, winkelier te Erp, en zijn vrouw, Barbara v. Erp, lenen geld van Jan Swenters en Elisabeth Joseph v.d. Biggelaar, boer te Erp, Borg,   huis , hof en aangelag  aan de Kerkstraat. ½ lopense, e.s. Cornelis v. Haandel,  a.s. kinderen Jasper v. Schijndel, e.e. Peter v. Schijndel, a.e. de gem. weg. ( In 1832, M 244 , nu hier het Hertog Jan plein ),  verder een tuin of hof, rondom in in zijne hagen, met een perceeltje bouwland, er teynden gelegen, alhier aan de parochie kerke, omtrent 1 lopense, e.s. de  Heer Pieter Johan v.Mourick, a.s. Gerit v.d. Wijngaart, e.e. de kerkhof, a.e. de Wed. Leendert Peter v. Lieshout, Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 32, Op 7-7-1815, Verhuur. Willem Hendrik v. Beverwijk, particulier te ‘s Bosch, verpacht hooiland te Erp.


Erp. Akte 34, Op 13-7-1815, Verkoop. De kinderen en erfgenamen van Willem v.d. Ven, te Erp, Schijndel, Uden en Beek en Donk, verkopen granen voor 194 gulden, en 2 stuyvers.


Erp. Akte 35, Op 15-7-1815, Verkoop. Hendrik Kandelaars, boer te Erp, verkoopt rogge en boekweit, voor 289 gulden, en 15 stuyvers.


Erp. Akte 36. Op 25-7-1815, Verkoop. Christiaan Smulders, te Erp, Gerit Smulders, en zijn vrouw Hendrina v. Dijk, te Erp, Hendricus v. Engelen, en zijn vrouw AntonettaSmulders, te Nuenen, Jan v.d. Boogaard, en zijn vrouw, Joh’a Smulders, te Veghel, Dirk v.d. Hurk, en zijn vrouw, Hendrina Smulders, te Erp, Alberdina Smulders, ongehuwd, te Veghel, Antonetta Smits, Wed.Martinus Smulders, te Gemert, verkopen aan Pieter Johan v. Mourick, boer te Erp, een bouwvallig huisje,  met gewitte wanden, schop, hof en aangelag, aan de Morse hoef, 6 lopense 23 roei, e.s. Wed. Joh’s Koppens,  a.s. gem. weg. ( Dit huisje is voor 1832 afgebroken), Verder ook nog losse percelen, o.a.  op muysberg. In totaal voor 430 gulden.  Kopie is aanwezig.


Erp. Akte 41, Op 27-7-1815, Verkoop. Joh’s Vervoort, boer te Erp, verkoopt rogge, voor 179 gulden, en 15 stuyvers.


Erp. Akte 47-49-51-113, Op 15-9, 29-9, 16-10, 27-5-1815/1816. Verkoop. Jacoba de Lauwere, vrouw van Michael Parijs, op de Hoogstraat te Brussel, Ghisbertus de Lauwere, priester en Joh’s de Lauwere, apotheker, beiden te Lokeren, Helena de Lauwere, vrouw van Josephus Sterkmans, opzichter over de stadswerken te te Loven, in de Lange Nieuwstraat, te Loven. Alle kinderen van Adranus de Lauwere en Johanna Schellekens. Verkopen : boerderij aan het Oude Veld, met schop, bakhuis, hof, en aangelag,  8  lopense,  e.s. straat,  a.s. Joh’s v. Lieshout,  e.e. straat,  a.e. kinderen Jacobus v.d. Biggelaar. In 1832, B 96, nu hier boerderij, Oude veld 7 ), Verder nog losse percelen. keer werd de verkoop verschoven en vervolgens opgehouden, Zie verder Erp, Akte 114 en 120, op 27-5 en 5-6-1816. In 1832, stond deze boerderij, ten name van Albert v.d. Wijst, Kadaster nr. B 96.


Erp. Akte 48, Op 27-9-1815, Verkoop. Francis Brouwers, boer te Boerdonk, X Hendrina Leendert v. Dommelen, verkopen aan Dirk Willem Schepers, boer te Boerdonk, een perceel nieuw erf op Boerdonk.  10 lopense,  e.s. Joh’s v.d. Bosch,  a.s. Dirk Verbakel, beide einden gem. weg. Hem aangekomen bij koop in 1810, te Erp, Verkoop voor 80 guden.


Erp, Akte 52, Op 18-10-1815, Verkoop. Gerit Ancem v.d. Biggelaar, boer te Erp, Marten v.d. Heyden, X Elisabeth Ancem v.d. Biggelaar, arb. te Veghel, Maria Ancem v.d. Biggelaar, spinster, en Hendrina Ancem v.d. Biggelaar, spinster, te Erp,  verkopen aan Cornelia v.d. Spuy, Wed. Joh’s Ancem v.d. Biggelaar, spinster te Erp, en aan kinderen Elisabeth en Joh’a v.d. Biggelaar, de ½ in een qwaad huisje, aan de Bolst, met de ½ van den hof, scheidende op de brandmuur, ¼ lopense, voor 20 gulden. ( In 1832, B 325 en 326, afgebroken ), aangekomen bij + Erp, van  Geertrui v.d. Hurk, Wed. Ancem v.d. Biggelaar.


Erp. Akte 53, Op 18-10-1815,Gerit Ancem v.d. Biggelaar, boer te Erp, Marten v.d. Heyden, X Elisabeth Ancem v.d. Biggelaar, arb. te Veghel,  Maria Ancem v.d. Biggelaar, spinster te Erp, Cornelia v.d. Spuy, Wed. Joh’s Ancem v.d. Biggelaar, verkopen aan Hendrina Ancem v.d. Biggelaar, spinster te Erp, de ½ in een qwaad huisje aan de Bolst, voor 20 gulden. Hen aangekomen bij + Erp, van  Geertrui v.d. Hurk, Wed. Ancem v.d. Biggelaar. Zie vorige akte. 


Erp. Akte 54, Op 18-10-1815, Verkoop. Cornelia v.d. Spuy, Wed. Joh’s Ancem v.d. Biggelaar, spinster te Erp, geassisteert met Gerit Ancem v.d. Biggelaar, boer te Erp, Marten v.d. Heyden, arb. te Veghel, verkoopt aan  Joh’s Cornelis Donkers, schoenmaker, te Erp. Nieuw erf, aan de Bolst, 4 lopense,  e.s. Bastiaan  v.d. Werk,  a.s. en einden de gemeente. Voor 40 gulden, Aangekomen voor 1810 van haar overleden  man.    


Erp. Akte 56 en 58, Op 27-10 en 3-11-1815, Openbare verkoop. Leendert Joh’s Koppens, dienstknecht, en Anneke Koppens, dienstmaagd, beiden te Uden, Hendrina Koppens, dienstmaagd te Erp, Willemijna Koppens, en haar man, Joh’s Verhagen, boer te Erp, als kinderen en erfgenamen van wijlen Joh’s Koppens en Elisabeth Verhees, beiden + Erp voor 1811, verkopen een huis, hof en aangelag aan de Morsehoef, 2 lopense 30 roei, e.s. Hr Peter Johan v. Mourick,  a.s. steegde, ( In 1832, B 453, nu huis Morse hoef 5 ), bouwland in de Pals, en bouwland in de Hoolstraat, Verkoop werd opgehouden, Zie verder Erp. Akte 39, in 1817.


Erp. Akte 57, Op 28-10-1815, Verkoop. Huybert Kweens en Jan Willem Beckers boeren te Erp, verkopen roerende goederen voor 467 gulden, en 5 stuyvers.


Erp. Akte 59, Op 22-11-1815, Verkoop. Gijsbertus Verhoekx,  gepatenteerd koopman te ’s Bosch, verkoopt bedden en dekens, te Erp, voor 291 gulden, en 16 stuyvers.


Erp. Akte 60 en 66, Op 23-11 en 30-11-1815, Openbare verkoop. Gerit Strijbosch, boer te Boekel, Wedn. van Annemie Willem v.d. Elsen, thans getrouwd met Jennemie Matheus v.d. Leest, voor de ene ½,  verder Willem Gerit Strijbosch, arbeider te Boekel, verder Hendricus  Strijbosch, dienstknegt te Uden, Gerardus Strijbosch, dienstknegt te Dinther, Annemie Strijbosch, spinster te  Erp, samen voor de andere ½, allen kinderen van Gerit Strijbosch, en Annemie Willem v.d. Elsen, verkopen : een huis en hof, te Boekel, op de Aa,  24 lopense.Verkocht aan Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, boer te Boekel. Voor 1020 gulden. Op deze plek zou de katholieke Erpse school hebben gestaan, De Kerk stond iets verderop, ook op Boekels gebied. Kopie van deze akte is aanwezig.     


Erp. Akte 67. Op 1-12-1815, Verkoop. Leendert Thomas v.d. Vondervoort, boer te Beek en Donk, verkoopt.  Verkoop voor 100 gulden. aan Theodorus Antonie Verbakel, boer te Erp, een huis, hof en aangelag op de Schild, 5 lopense en 47 roeden, e.s. de gem. weg,  a.s. en e.e. Willem Lcas v.d. Biggelaar, a.e. Cornelis v. Haandel.  Hem aangekomen bij + Erp 5-5-1811, van zijn moeder, Allegonda Maas,  Wed. van Thomas v.d. Vondervoort. Aangekomen bij koop op 24-11-1812, en  1-12-1812.( In 1832, M 157, op hoek hesselereind / Pentelstraat ),    Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 68, Op 6-12-1815, Verkoop. Antonie Leendert Gerwen, boer te Erp, verkoopt beesten en verdere roerende goederen, voor 439 gulden, en 10 stuyvers.


1816.


Erp. Akte 76, Op 20-1-1816, Verkoop. Anna v. Erp, Wed. Peter Ketelaars, te Erp, verkoopt mutsaars en schaarhout, te Erp, voor 94 gulden, en 12 stuyvers.


Erp. Akte 77. Op 23-1-1816, Verkoop. Godefridus v.d. Ven, koopman te ’s Bosch, verkoopt takkebossen te Erp, voor 181 gulden, en 10 stuyvers.


Erp. Akte 78, Op 25-1-1816, Arnoldus Delis Biemans, boer te Erp, verkoopt vee en andere roerende goederen voor 936 gulden, 5 stuyvers en 8 penningen.


Erp. Akte 80, Op 8-2-1816, Hypotheek van 100 gulden. Elisabeth Goort Palms, Wed. Andries v.d. Steen, leent geld van Arnolda  Eleonora v. Onna, rentenierster te Woensel, met als borg een huis, hof en aangelag, op den Dieperskant, 5  lopense,  e.s. kinderen Lucas Coolen  a.s. Nicolaas v.d. Velden,  ( In 1832, I  692, of  693, beiden  afgebroken in 1877 ),   Borgen zijn : Antony Gerit v. Schijndel, met teulland en groese, 8 lopense, e.s. Hendrik Laurens v. Santvoort,  a.s. Lambert v.d. Hurk, en Joh’s v.d. Laarschot, met teulland en groese, op den Dieperskant, 5 lopense, , beide zijden, Nicolaas v.d. Velden,  boeren te Erp.  Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 81, Op 8-2-1816, Verkoop. Jan Swenters, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 248 guden, en 9 stuyvers.


Erp. Akte 83, Op 20-2-1816, Verkoop. Arnoldus Delis Biemans, boer te Erp, verkoopt roerende goederen , voor 501 gulden, 10 stuyvers en 8 penningen.


Erp. Akte 84, Op 26-2-1816, Verkoop. Jan Driesse v. Uden, boer te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 236 gulden, en 8 stuyvers.


Erp. Akte 98, Op 5-4-1816, Hypotheek van 200 gulden. Gerit Joh’s Brugmans, boer te Erp, in het Hurkske, leent geld van Arnolda Eleonora v. Onna, rentenierster te Woensel,  Borg: Hendrik Jacobus v. Haandel, boer te Erp, met een huis, schop, hof en aangelag, in het Hurkske, 8 lopense, e.s. gemeente,  ( In 1832,  F 122, nu Hurkske 25 ).


Erp. Akte 101, Op 20-4-1816, Verkoop. Peter Gerit v. Schijndel, arb.( X Erp 16-1-1786 ),  en zijn vrouw Joh’a Peter v. Lieshout, verkopen aan Jacobus Peter v. Lieshout, boer te Erp, een vervallen huisje, hof en aangelag, aan de Kerkstraat, is afgepaald, 1 lopens, e.s. Cornelis v. Haandel, a.s. het Kerkhof,e.e. kinderen Jasper v. Schijndel,  a.e. Gerit v.d. Wijngaart, voor 120 gulden.  ( In 1832, M 240 en 241 ), hem aangekomen voor 1810.  Kopie van deze akte is aanwezig.   ???


Erp. Akte 102, Op 20-4-1816, Verkoop. Peter Gerit v. Schijndel, arb. ( X Erp 16-1-1786 ),en zijn vrouw, Joh’a Peter v. Lieshout, verkopen aan Gerit v.d. Wijngaart, timmerman te Erp, weiland aan de Kerk, 1 lopense, e.s. Corn. v. Haandel  a.s. verkrijger  e.e. kinderen Adrian v.d. Craanmeer  a.e. Jacobus v. Lieshout. Voor 120 gulden, hen aangekomen voor 1810 bij koop.


Erp. Akte 106, Op 3-5-1816, Verkoop. Jan Aarts v.d. Velden,  dekker te Boekel, X Anneke Cornelis Simons, verkoopt aan zijn zus Maria Aarts v.d. Velden, X   Zeger v. Lieshout, timmerman te Boekel, hooiland op de Veluwe, genaamd het Aabroek, verder een restant van een obligatie ten laste van Jan Dirk Hoevenaars, te Uden.


Erp. Akte 107, Op 9-5-1816, Verkoop. Hendrina v.d. Bosch, Wed. Jan Zegers, boer te Boerdonk, verkoopt vee en andere roerende goederen, voor 318 gulden, en 10 stuyvers.


Erp. Akte 109, Op 13-5-1816, Hypotheek van 150 gulden. Peter Jan Burgers, boer te Veghel, leent geld van Arnolda  Eleonora v. Onna, rentenierster te Woensel.  Borgen :  Steven Jan Burgers, en Joh’s Jan v.d. Velden, en Wilbert v. Dinken, boeren te Keldonk, met weiland aan den Dieperskant.


Erp. Akte 112, Op 27-5-1816, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Antonie Schepers en Helena  Joh’s v.d. Bergh, boer te Erp, en Antonie Joh’s Schepers, zonder beroep, te  Erp. Lenen geld van Arnolda Eleonora v. Onna, rentenierster, te Woensel, Borgen zijn :  Joh’s Peter Donkers,  en Dirk Antonie Schepers, boeren te Erp, met huis enz. op het Looyeind, en bouw en weiland aan de Morsehoef.


Erp. Akte 114 en 120, Op 27-5 en 5-6-1816, Openbare verkoop door Jacoba de Lauwere, vrouw van Michael Parijs, koopman, op de Hoogstraat, te Brussel, Ghisbertus de Lauwere, priester en Joh’s de Lauwere, apotheker, beiden te Lokeren, Helena de Lauwere, vrouw van Josephus Sterkens, opzichter stads werken te Loven, kinderen van Adrianus de lauwere, en Johanna Schelekens, verkopen, een boerderij, schop, bakhuis, hof en aangelag, op het Oude Veld, 8 lopense, e.s. en e.e. de straat, a.s. Joh’s Hendrik v. Lieshout,  a.e. gemelde v. Lieshout. ( In 1832, B 96, nu boerdrij, Oude veld 7 ),  ), Verder een aantal losse percelen. Het huis enz, werd verkocht aan Willem Peter Ketelaars, voor 943 gulden. Hij heeft deze boerderij gekocht voor zijn zwager Albertus v.d. Wijst,  boer te Erp. Zie ook Erp. Akte in 1815, de verkoop werd toen opgehouden.  Kopie van deze akte is aanwezig. Zie ook complete geschiedenis van deze boerderij, nu in 2011, Oude Veld 7.


Erp. Akte 116, Op 30-5-1815, Verkoop. Willem Peter Ketelaars, boer te Erp, verkoopt eikebomen, te Erp, voor 96 gulden, en 18 stuyvers.


Erp. Akte 118, Op 31-5-1816, Hypotheek van 150 gulden. Cornelis Goort Vriends, boer te Erp, leet geld van Arnolda Eleonora v. Onna, rentenierster te Woensel, Borg : Francis, Ambrosius Maas, boer te Beek en Donk, met de ½ in een huis te Erp, aan den Dijk. ( In 1832, M 115, nu hier boerderij, Vlaandershof 3 ),   Verder huis te Beek en Donk.


Erp. Akte 119, Op 4-6-1816, Verkoop. Jacoba de Lauwere, vrouw van Michael Parijs, koopman te Brussel, verkoopt eike bomen,  voor 97 gulden, en 15 stuyvers.


Erp. Akte 121, Op 11-6-1816, Verkoop. Gerit Hendrik Doede Equarda , boer te Veghel, verkoopt vee en ander roerend goed, voor 337 gulden, en 8 stuyvers.


Erp. Akte 122 en 127, Op 11-6 en 21-6-1816, Openbare verkoop. Willem Hendrik Doedee Equarda, Hendrik Doedee Equarda, beiden boer  te Erp, Gerit Hendrik Doedee Equarda, boer te Veghel, Jan Doedee Equarda, te Berlicum,  Joh’s Jan Deckers, X Hendrina Doedee Equarda, boer te Dinther,  allen kinderen van Hendrik Doedee Equarda, + Erp 27-5-1816, 60 jaar oud, zoon van Jan Doede Equarda, X Wilhelmina v. Lieshout.  Verkopen, huis, schopje, en aangelag, in den Hoek, 6 lopense, e.s. de gemeente,  a.s. kinderen Joh’s v. Stiphout, ( In 1832, E 342, nu Kempkesweg 9 ), verder nog losse percelen.  Koper is : Hendrik Hendrik Tielemans, Verkocht voor 906 gulden. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 123. Op 14-6-1816, Verkoop. Francis Tijssen, bakker te  Erp, verkoopt stenen en planken, voor 298 gulden, en 4 stuyvers.


Erp. Akte 124, Op 15-6-1816, Verkoop. Antonie Jacobus Kemps, Antonie Leendert Lambers, X  Willemijna Jacobus Kemps, boeren te Erp,  Arnoldus Jacobus Kemps,  Joh’s  Martinus  v. Zuthpen, X Hendrina Arnoldus Kemps,  Adriaan v.d. Tillaar, X Maria Jacobus Kemps, allen boer te Veghel, verkopen aan Gerit Joh’s Brugmans, boer te Erp, een nieuw erf op Keldonk, zijnde groes en teulland, 5 lopense, e.s. gem. steegde, a.s. den koper. Voor 45 gulden.  Hen aangekomen bij + Erp  van  Jacobus Kemps.   ( In 1832, K 619, 620 en 621 ).


Erp. Akte 126, Op 20-6-1815, Verkoop. Willem Frederik v. Beverwijk, particulier te “s Bosch, verkoopt gras, voor 156 gulden.


Erp. Akte 128, Op 2-7-1816, Verkoop. Cornelis Gerit Rooyakkers, X Petronella Joris Biemans, boer te Boerdonk, verkopen aan Joh’s Peter Biemans, boer te Boerdonk , bouwland  te Boerdonk, aan de Kruysstraat, 1 ½ lopense,  e.s. Jan v. Duynhoven,  a.s. Joh’s Jan Schepers.  Aangekomen bij deling voor 1810, voor 1810. Voor 80 gulden.


Erp. Akte 129, Op 2-7-1816, Verkoop. Cornelis v.d. Kraanmeer, zonder beroep, te Erp, verkoopt roerende goederen, voor 46 gulden.


Gemert. Akte 103, Op 10-7-1816, Aanbesteding. Domijnen te Gemert, besteed aan o.a. aan de Hoefse hoeve in Erp. ( In 1832, E 87, nu hier boerderij, Boterweg 33  ).


Erp. Akte  134. Op 18-7-1816, Gerit Doedee Equarda, boer te Veghel, verkoopt  rogge en boekweit, voor 160 gulden, en 2 stuyvers.


Erp. Akte 136, Op 25-7-1816, Verkoop. Hendrina v.d. Bosch, Wed. van Jan Zegers, ( X Erp  te Boerdonk, verkoopt rogge en boekweit, voor 180 gulden, en 5 stuyvers.


Erp. Akte 137, Op 26-7-1816, Antonie Leendert Lambers, boer te Erp, verkoopt rogge en boekweit, voor 158 gulden, en 3 stuyvers.


Erp. Akte 138, Op 31-7-1816, Verkoop. Maria Paulus Vervoort, Wed. Hendrik Bartel v. Stiphout, spinster te Erp, verkoopt rogge en boekweit, voor 102 gulden, en 18 stuyvers.


Erp. Akte 139, Op 31-7-1816,  Joh’s  Joris Biemans, boer te Erp, verkoopt rogge en boekweit, voor 179 gulden, en 1 stuyver.


Uit inventaris no 1488, beginnend augustus 1816.


Erp. Akte 6, Op 30-8-1816, Hypotheek van 100 gulden. Gerardus Goort Vriends, boer te Erp, leent geld van Gerit v. Doorn, boer te Erp, Borg is Sijmon Peter v. Boxtel, boer te Uden, met resp, huis te Erp, aan den Dijk, 10 lopense,  e.s. kinderen Jan v. Nunen,  a.s. erfgen. Jan Goorts. ( In 1832, M 115, nu hier boerderij op Vlaandershof  3 ), En huis met aangelag op Kooldert te Uden.


Erp. Akte 7. Op 5-9-1816, Hypotheek van 300 gulden. Thomas v. Sleeuwen, boer te Erp, op de Kraanmeer, leent geld van Hendrik de Jong, te ’s Bosch, Borgen zijn : Gerit Joh’s v.d. Berg, en Jan Bartel v. Stiphout, met resp, huis op de Kraanmeer, 8 lopense, e.s.de gemeente, a.s.Hendrik Lucas v.d. Bergh, ( In 1832, C 47, nu boerderij, Kraanmeer 13 ),  en bouw en weiland aan den Dijk.  Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 9, Op 3-10-1816, Hypotheek van 217 gulden. Cornelis v.d. Craanmeer, zonder beroep, leent geld van Adriaan v.d. Biggelaar, brouwer te Erp, Borg : een stenen huis stal, hof en aangelag, aan de brug, e.s en e.e. Bastiaan v.d. Werk, a.s. Joh’s Antonie v. Stiphout, a.e. de gemeente. ( In 1832, M 63, nu Brugstraat  10-12-14 ).


Erp. Akte 11, Op 11-10-1816, Deling tussen de erfgen. van  Jan Gerit Schepers, + Erp in 1813. Joh’s  Jan Gerit  Schepers,  boer, Anna Maria Jan Gerit Schepers, boerin, Joh’a Jan Gerit Schepers, boerin, allen te Erp,  Willem Peter Timmers, X Helena Jan Gerit Schepers,  boer te Boekel, Joh’s Lambert v. Hoof, X Jennemaria Jan Gerit Schepers, boer te Veghel,  Geertrui Jan Gerit Schepers, Wed. Adriaan Kerkhof, boerin, Willem Hendrik v.d. Bergh, X Antonetta, dochter Adriaan Kerkhof, inwoners te Erp, verdeeld werden : een huis op Boerdonk, 3 lopense, e.s. Willem v.d. Biggelaar,  a.s. den loop. ( In 1832, G 88 ??  , nu .. ),  Dit huis werd toebedeeld aan Joh’s Jan Gerit Schepers, Verder een aantal losse percelen. Lot 6 is een ½ huis, met bijbehorende gebouwen en aangelag, te Erp, aan de Kerkstraat, ¾ lopense, e.s. Gerit Schippers,  a.s. de Wed. Antonie Leyten, ( In 1832, M 26, stond aan de huidige Kerkstraat ),  Het  6e Lot werd toebedeeld aan  Geertrui Jan Gerit Schepers, Wed. Adriaan Kerkhof, en Willem Hendrik v.d. Bergh, X Antonetta Adriaan Kerkhof, haar dochter.  Kopie is aanwezig.


Gemert. Akte 137, Op 22-10-1816, Deling. tussen Hendrina v.d. Bosch, Wed. Joh’s Zegers, boerin te Erp, ( X  Erp 23-7-1814 ) , als moeder en voogdesse over zoon Jan, en Jennemaria v.d. Bosch, X Erp, 27-9-1807 ),  Joost Vogels , huis op Boerdonk,  ( In 1832, G 353, nu boerderij Manders, Pastoor v. Schijndelstraat 33 ),  ( vredegerecht  Gemert, 4-5-1816, ), Aangekomen van moeder Cornelia Hendrik Schepers,  + Erp 1814,  Wed. Joh’s v.d. Bosch, ( X Erp 19-2-1786 ), 


Erp. Akte 12. Op 23-10-1816, Hypotheek  van 300 gulden. Lambert Peter v.d. Crommenacker, boer te Erp, X Erp 25-3-1814 ,  Helena Joost Hanegraaf, verwekt bij Maria v.d. Biggelaar,  ( X Erp 22-2-1778 ), lenen geld van Theodorus Sopers, koopman te ’s Bosch, Borgen zijn : Peter Joost Hanegraaf, klompenmaker, en  Jan Hanegraaf,  koopman,  beiden te Erp, met resp. de ½ in een huis aan de Wasaa, bouwland aan de Schild, bouwland aan de kerkpad, ( “later het Gilsingspaadje “), 2 lopense, e.s. Peter Johan v. Mourick, a.s. Jacobus v. Hoof, ( In 1832, M 171, nu tuin van huis op Wasaa 8 ), De eerste borg, de wederhelft van voorgaande hen aangekomen van Maria v.d. Biggelaar, +Erp 21-12-1815.
Wed. van Joost Peter Hanegraaf. ( X Erp 22-2-1778 ).


Erp. Akte 16. Op 13-11-1816, Deling tussen Gerardus Goort Vriends en Cornelis Goort Vriends, beiden boer te Erp, zonen van Goort Vriends, + te Erp,  Aan  toebedeelt  een huis, hof, en aangelag aan den Dijk, 8 lopense, e.s. Wed. Joh’s v.d. Elsen,  a.s. erfgen. Jan Goorts,  ( In 1832, M 115, nu boerderij op Vlaandershof 3 ), en enkele losse percelen.


Erp. Akte 17, Op 14-11-1816, Verkoop. Joh’s Cornelis Donkers, schoenmaker te Erp, verkoopt takkebossen, voor 155 gulden, en 10 stuyvers.


Erp. Akte 18, Op 27-11-1816, Verkoop. Gijsbertus Verhoekx, koopman te “s Bosch, verkoopt bedden en dekens te Erp, voor 331 gulden, 9 stuyvers en 8 penningen.


Erp. Akte 19, Op 30-11-1816, Verkoop. Hendrina Leendert v. Dommelen, Wed. Francis Brouwers, te Boerdonk, verkoopt vee en andere roerende goederen, voor  198 gulden, en 4 st.


Erp. Akte 21, Op 3-12-1816, Verkoop. Cornelis Goort Vriends, boer te Erp, verkoopt aan Antonie Peter Delissen, boer te Erp, op den Dijk, bouw en weiland, op Erlicum, ( de Vooracker ), en bouwland, ’ den bundert ‘, samen voor 445 gulden. Hem aangekomen bij deling te Erp op 13-11-1816.


Erp. Akte 22, Op 3-12-1816, Verkoop. Cornelis Goort Vriends, boer te Erp, verkoopt aan Marten v. Lankveld, boer te Erp, bouwland op Empeldonk, voor 55  gulden, hem aan gekomen bij deling te Erp, op 13-11-1816.


Erp.  Akte 24, Op 7-12-1816, Hypotheek van 300 gulden. Lambert Peter v.d. Crommenacker, boer te Erp, en diens behuwd broer Peter Joost Hanegraaf, klompenmaker te Erp, lenen  geld  van Elisabeth Maria Theresia v. Hooff, Wed. Jacobus de Kuyper, rentenierster te Rotterdam, Borgen zijn : Jan Hanegraaf, koopman, en Adriaan v.d. Biggelaar, burgemeester en brouwer, beiden te Erp, met resp, een stenen huis, hof en aangelag aan de Wasaa, 2 lopense, e.s. Hr. Peter Johan v. Mourick,  a.s. Jacobus v. Hoof, ( In 1832, M 171, nu tuin bij huis, Wasaa 8 ), en verder losse percelen.


Erp. Akte  26. Op 13-12-1816, Verkoop. Pieter Johan v. Mourick, boer te Erp, verkoopt eikebomen te Erp, voor 138 gulden, en 6 stuyvers.


Erp. Akte 27, Op 13-12-1816, Hypotheek van 200 gulden. Cornelis Molensteen grutter, en Adriana en Huyberdina v. Hees, naaisters te Erp, lenen geld van Elisabeth Maria Theresia v. Hooff, rentenierster te Rotterdam, Borgen zijn : Judocus Faceel, kleermaker, en Antonie Heesakkers, boer te Erp, met een stenen huis, met aangelag, omtrent de parochie kerk,1 lopense, e.s. de straat, a.s. Hr. Peter Johan v. Mourick, e.e. Wed. Hendrik v. Haandel,  a.e. Judocus Faceel, ( In 1832, M  201, stond aan de huidige Kerkstraat ), verder nog een stenen huis aan de  wasaa.,  met 2 hoven, met beukenhagen, 2 lopense,  e.s. gemeente, voorts Hr Pieter Johan v. Mourick, , ( In 1832, M 208, nu hier huis, op Wasaa, ongeveer tegenover Ter Aa. ).    Faceel met steene huis, bij de kerk, ½ lopense, e.s. gem. weg  a.s. en e.e. Pieter Johan v. Mouric,  a.e. Cornelis Molensteen.( In 1832, M 202, stond aan de huidig Kerkstraat ).


Erp. Akte 28, Op 14-12-1816,  Hypotheek van 550 gulden. Hendrikus Kandelaars, X Joh’a Lucas v.d. Biggelaar, boer te Erp, lenen geld van Josephus Coolen, eerste commies, van de recherche, te Geertruidenberg.  Borgen zijn : Willem Leendert Leenders, X Geertrui Adriaan v. Lankveld, boer te Erp,  Philippus Deckers, X  Joh’a Jacobus v. Haandel, boer te Erp, Kndelaars met een stenen huis  op het Looyeind, 3 lopense, e.s. Bastiaan v.d. Werk,  a.s. gem. weg, ( In 1832,  D 246, nu Rijkerbeek 4  ), verder  door Leenders, met grond,  Philippus Deckers, met stenen huis op het Looyeind,  3 lopense, e.s. kinderen Peter v. Orthen,  a.s. Jan Joh’s Ancems. ( In 1832, D 138, nu Looyeind 28 ).


Erp. Akte 29, Op 16-12-1816, Hypotheek van 100 gulden. Peter Joh’s v.d. Elsen, X  Joh’a  Verhallen, boer te Erp, lenen geld van Elisabeth Maria Theresia v. Hooff, rentenierster te Rotterdam, Wed. Jacobus de Kuyper, Borg: v.d. Elsen, met huis aan den Dieperskant, ½ lopense, e.s. Joh’s v. Kuyk,  a.s. gemeente. ( In 1832, I  386, afgebroken rond 1850 ), Verdere borgen   zijn : Joh’s Lambert v.d. Laarschot, boer te Veghel, met bouwland op den Trent, 7 lopense, e.s. kinderen Joh’s Ancems,  a.s. Joh’s v. Roosmalen,  en Arnoldus Lambert v.d. Laarschot, boer te Veghel, met grond.


Erp.  Akte 32, Op 21-12-1816, Hypotheek  van 247 gulden. Gerit Dirk Verbakel, ( X Erp 9-12-1815 ), en zijn vrouw Willemina Benedictus v.d. Velden),  eerder Wed. van Huybert Antonie v. Stiphout, ( X Erp 25-11-1810 ),  boer te Erp, lenen geld van Willem , Antonie v. Stiphout, boer te Erp, als toeziende voogd over Joh’s en Antonie v. Stiphout, onm. kinderen van Huybert v. Stiphout en Willemina Benedictus v.d. Velden. Borgen : Jan  Ben. v.d. Velden, en Joh’s Dirk Verbakel.  Kopie is aanwezig.


Erp. Akte 33, Op 23-12-1816, Deling tussen Jan Ben. v.d. Velden,  Hendrina Ben. V.d. Velden, X Gerardus v. Berlo, boer, en Willemijna Ben. v.d. Velden, Wed. Huybert v. Stiphout, thans X Gerard Dirk Verbakel, allen boer te Erp, en Willem v. Stiphout, toeziende voogd over de 2 onm. kinderen Huybert v. Stiphout, en Willemijna Ben. v.d. Velden, boer te Erp,  delen de nalatenschap van Benediktus v.d. Velden, + Erp 17-1-1816, Aan Gerard v. Berlo, enz, een huis, schop, bakhuis, en aangelag, 5 lopense, e.s. Joh’s Antonie v. Stiphout,  a.s. kinderen Joh’s Huybert v. Stiphout, in den Hoek, ( In 1832,  E 74, nu Boterweg 28 ),  Verder aan de kinderen Willemijna Ben. v.d. Velden enz, huis op den Dieperskant, 2 lopense,  e.s. Willem v.d. Aa,  a.s. den gem. weg. ( In 1832, K 453  , nu Sluisweg 14 en 16  ),  Zie ook Erp. Akte 38, in 1817.  Kopie van deze akte is aanwezig. Nu in 2011, resp de huizen, Boterweg 28, en Sluisweg 12 en 14.


Erp. Akte 34, Op 23-12-1816, Hypotheek van 150 gulden. Dirk Leendert Verboort, boer te Erp, leent geld van Elisabeth Maria Theresia  v. Hooff, Wed. Jacobus de Kuyper, rentenierster te Rotterdam, Borg steenen huis aan den Dijk, 10 lopense, e.s. erven Jan Goorts, a.s. gem. Erp, ( In 1832, L 339 , nu huis Vogelenzang 2 ), De andere borgen zijn : Marten v. Lankveld, X Maria Gerit v. Haandel, boer te Erp, met de onverdeelde ½ in  stenen huis, schuur, bakhuis enz.  op den Dijk,  6 lopense, e.s. kinderen Joost Hanegraaf,  a.s. gem. straat. 


Akte 36, Op 27-12-1816, Verkoop. Antonie Vermeulen, arb. te Boekel, en Marten Vermeulen, boer te Erp, verkopen aan Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, boer te Boekel, huisje en hof op de Schild te Erp, 8 roei, e.s. Cornelis v.d. Ven  a.s. Joh’s Donkers,  e.e. Cornelis v.d. Ven  a.e. gem. straat,  ( In 1832, D 313 en 314, nu huis in de huidige Schildstraat 29 ), voor 60 gulden, Aangekomen bij koop voor 1811.


Erp. Akte 37, Op 27-12-1816, Verkoop. Gijsbertus v.d. Boogaart, zonder beroep te Veghel, verkoopt aan Philippus Deckers, boer te Erp, hooiland te Erp, genaamd ‘ de heesbeemden ‘, voor 200 gulden. Aangekomen bij koop te Erp op 21-4-1784.


1817.


Erp. Akte 38. Op 6-1-1817, Verkoop door  Gerard v. Berlo en zijn vrouw Hendrina  Benedictus v.d. Velden, boeren te Erp. ( X Erp 1813 ). Verkopen aan Jan Benedictus v.d. Velden, boer te Erp. Een huis, schop, bakhuis, hof en aangelag, in den Hoek.  enz. ( In 1832, E 76, nu huis op Boterweg 28 ), zie Erp. Akte 33, in 1816,  verder een aantal losse percelen. Aangekomen bij deling te Erp,  op 23-12-1816.   Zie Erp. Akte 33, op 22-12-1816, Verkoop voor 600 gulden. Kopie is aanwezig.


 


Erp. Akte 39, Op 6-1-1817, Verkoop. Leendert Joh’s Koppens, dienstknecht, Ida Koppens, dienstmaagd, beiden te Veghel, Anneke Koppens, dienstmaagd te Uden, Hendrina Koppens, Joh’s Verhagen, X Willemijna Koppens, boer te Schijndel, allen kinderen van Joh’s Koppens, X Elisabeth Verhees.  Beiden + Erp voor 1811. Verkopen aan Joh’s Dirk Verbakel, boer te  Erp, een huis, hof en aangelag aan de Morsehoeve, 2 lopense, en 30 roei, e.s. de Heer Pieter Johan v. Mourick, a.s. de gem. steegde. ( In 1832, B 453, nu hier huis, Morse hoef  5 ),  ),en bouwland, in de Pals, en in de Hoolstraat, Verkocht voor 400 gulden.  Kopie is aanwezig. Nu in 2011, hier woonboerderij, op Morsehoef  .Zie ook  Erp, akte 56 en 58, in 1815.


Erp. Akte 40, Op 7-1-1817, Verkoop. Godefridus v.d. Ven, koopman te ‘s Bosch, verkoopt hout voor 482 gulden.


Erp. Akte 42, Op 16-1-1817, Verkoop. Willemina Hendrik de Jonge, Wed. Jacobus Dekkers, boerin te Erp, verkoopt Hoornvee, en ander roerend goed, voor 282.89 gulden.


Erp. Akte 43, Op 17-1-1817, Verkoop. Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, boer te Boekel, verkoopt aan Antony Aart Kuypers, boer te Erp, bouw en weiland, aan den Dijk, 4 lopense, e.s. Adriaan, Willem en Jan v.d. Laar,  a.s. erfgen. Jan Goorts,  voor 180 gulden. Aangekomen bij deling te Erp op 10-9-1816.


Erp. Akte 44, Op 17-1-1817, Verhuur. Antony Hymon v.d. Ven, Wedn. Helena Peter v. Sleeuwen, Joh’s Peter v. Sleeuwen,  Catharina Peter v. Sleeuwen, verhuren 7 lopense teulland Lemmeshof, e.s. den loop, a.s. Jan Christiaan v. Berlo, Verder 3 lopense teulland, Lemmeshof, e.s. erven Marte v.d. Ven, a.s den loop. 3 a 4 kar hooigewas, 16 lopense, Joostbeemd, hooiende met Adriaan Tielemans.


Erp. Akte 45, Op 17-1-1817, Verkoop. Gerardus Goort Vriends, boer te Erp, verkoopt aan Hendrik Gerit v. Haandel, boer te Erp, weiland aan den Dijk, 9 lopense, e.s. erfgen. Jan Goorts  a.s. Wed. Joh’s v.d. Elsen,   voor 800 gulden, Hem aangekomen bij deling te Erp, op 13-11-1816. ( In 1832, M 114, 123 126 ?? ).


Erp. Akte 46, Op 17-1-1817, Verkoop. Gerardus Goort Vriends, boer te Erp, verkoopt aan Anna Maria v. Nunen, Wed. Joh’s v.d. Elsen, boerin te Erp op den Dijk, weiland aan den Dijk, ‘de schuurplaats ‘, ¼ lopense, e.s. verkrijgster , voorts gemeente. voor 20 gulden. Hem aangekomen bij deling te Erp, op 13-11-1816.


Erp. Akte 47, Op 17-1-1817, Verkoop. Cornelis en  Ida v.d. Kraanmeer, zonder beroep, en Joh’s Beekmans, boer allen te Erp, verkopen roerend goed, voor 61.95 gulden.


Erp. Akte 48, Op 20-1-1817, Inventaris. Theodorus Antony v.d. Acker,  boer te Erp. Wedn. van Elisabeth Goorts, als vader en toeziend voogd over  de 2 onmondig kinderen Willem en Ardina v.d. Acker, laten hun inventaris maken.


Erp. Akte 49, Op 24-1-1817, Deling tussen Joh’s en Dirk Joorissen, boeren te St. Oedenrode, Jennemaria Peter Joorissen, dienstmaagd, Marten Leendert Leenders, X Ardina Peter Joorissen, Lucas Koolen, X Maria Peter Joorissen, Marten Gerit Klaassen, X Helena Peter Joorissen, Peter Antonie v. Lieshout, X Willemijna Peter Joorissen allen boer te Erp,  delen de nalatenschap van hun vader, Peter Joorissen,  + Erp 9-6-1814. Toebedeeld aan Marten Gerit Klaassen enz, huis, schop, hof en aangelag, op den Dieperskant, 10 lopense,  e.s.  Wed. Antony v. Erp  a.s. Geertrui v.d. Biggelaar,  ( In 1832, I  307, nu boerderij, Dieperskant 11 ), Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 50, Op 24-1-1817, Verkoop. Arnoldus Geert v.d. Bogaart,  Francis Geert v.d. Bogaart, Antony Geert v.d. Biggelaar, en Antony Jan Willems, X Jennemaria Geert v.d. Bogaart, boeren, Catharina Geert v.d. Bogaart, dienstmaagd, allen te Veghel, Marten Geert v.d. Bogaart, wever te Nederwetten, alsmede Willemina Geert v.d. Bogaart, dienstmaagd te Veghel, allen kinderen van wijlen hun vader Geert v.d. Bogaart, + Nederwetten , Verkopen aan Willem Geert v.d. Bogaart, boer te Keldonk, 6/7 deel in bouw en weiland, in de Lijnse kampen, 4 lopense, e.s. Jan Jan Vogels,  a.s. Lambert Arnoldus v.d. Boogaard.  Voor 95 gulden. Aangekomen van hun vader, + Nederwetten.


Erp. Akte 52, Op 27-1-1817, Verkoop. Antony Francis Timmers, boer te Uden, Gerard Francis Timmers, timmerman, te St. Oedenrode, Willem Francis Timmers, timmerman, en Joh’s Francis Timmers, arb. beiden te Erp. Verkopen aan Adraan v.d. Biggelaar, burgemeester te Erp, en bierbrouwer, bouwland, zijnde nieuw erf, 2 lop. e.s. Wed. Joh’s Rietman,  a.s.  gem. weg.  aan den Dieperskant, voor 60 gulden. Aangekomen van Petronella Nagtegaals, Wed. Francis Timmers, + Erp 7-12-1815.


Erp. Akte  55. Op 3-2-1817, Verkoop. Peter Nicolaas Tielemans, zonder beroep, te Erp, verkoopt aan Jan Welt Jurriens, boer te Erp. Een huis, hof en aangelag op Heuvelberg, 5  lop. e.s. de gem. weg lopende naar Gemert,   a.s. de verkrijger, e.e. Hendrik v. Santvoort, a.e. Adriaan Hurkmans c.s. ( In 1832, F  24  of  35,  nu huis op Rauwven 2 of  Heuvelberg 12 ), Verkocht voor 300 gulden. Aangekomen voor 1811,  van zijn ouders en zijn zus. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 56, Op 5-2-1817, Verkoop. Joh’s Peter  Joorissen, boer te St. Oedenrode, en Jennemaria Peter Joorissen dienstmeid, te Erp, verkopen aan Gerardus v. Berlo, boer te Keldonk, bouw en weiland, aan den Dieperskant, nieuw erve, 8 lopense, e.s. Wed. Andries v.d. Steen,  a.s. gemeente.  voor 240  gulden. Aangekomen bij deling te Erp, op 24-1-1817.


Erp. Akte 57, Op 5-2-1817, Verkoop. Peter Antony v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt aan Marten Gerit Klaassen, boer op den Dieperskant, bouw en weiland, aan den Dieperskant, voor 110 gulden . Hem aangekomen bij deling te Erp, op 24-1-1817.


Erp. Akte 58, Op 5-2-1817, Verkoop. Marten Leendert Leenders, boer te Erp, verkoopt aan Peter Lucas Koolen, boer op den Dieperskant, bouw en weiland, aan den Dieperskant, 40 roei, e.s. gem. weg,  a.s. Antoni v. Schijndel.  Voor 110 gulden. Aangekomen bij deling te Erp, op 24-1-1817.


Erp. Akte 59. Op 6-2-1817. Deling tussen Cornelis Gerit Rooyakkers, boer, Ardina Gerit Rooyakkers, X Joh’s Dirk Verbakel, boer, beiden te Erp, Anna Gerit Rooyakkers, X Arnoldus Arnoldus Aarts, timmerman, te Veghel,  delen de nalatenschap van hun vader Gerit Rooyakkers, + Erp voor 1811. Toebedeeld aan  , een huis, schop, hof en aangelag, 8 lop. e.s. Jan Adriop het Looyeind, ( In 1832, D 398, nu hier geen huis meer, stond tussen Looyeind 14 en 18),  verder werden verdeeld een aantal losse percelen.


Erp. Akte 61, Op 11-2-1817, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Jan v.d. Velden, boer te Erp, leent geld van Arnoldus Delis Biemans, rentenier te Erp. Borgen zijn : Gerardus v. Berlo, boer te Keldonk, en Jan Benedictus v.d. Velden, met een huis op Keldonk, ( In 1832, K 433, afgebrand in 1918, stond achter huis Kampweg 3 en 5 ),  en een huis in den Hoek. ( In 1832, E 74, nu hier boerderij, Boterweg 28).     


Erp. Akte 62, Op 11-2-1817, Hypotheek van 200 gulden. Gerardus v. Berlo, boer te Keldonk, leent geld van Jan Benedictus v.d. Velden, boer in den Hoek, met een huis op Keldonk, ( In 1832, K 433, stond achter de huizen, Kampweg 3 en 5 ),  en een huis in den Hoek.( In 1832, E 76,  nu Boterweg 28 ).
Boterweg  ),


Erp. Akte 63, Op 11-2-1817, Verkoop. Goort Roelof v.d. Bergh, Huybert Joseph Versteegden,  Theodorus Joseph Versteegden, Joh’a Joseph Versteegden, Wed. Lambert v.d. Heuvel, en Peter Jan v. Lieshout, allen boer te Boekel, alsmede Andries v.d. Elsen, en Welle Janse v.d. Heuvel, boeren te Uden, verkopen aan Josina v. Haandel, Wed. Dirk Bouw, boerin te Erp, hooiland en heide in het Goor, te Erp, voor 120 gulden.


Erp. Akte 64, Op 12-2-1817, Hypotheek van 250 gulden. Peter Lucas Koolen, boer te Erp, leent geld van Elisabeth Maria Theresia v. Hooff, rentenierster te Rotterdam, Wed. Jacobus de Kuyper, Borg is : Joh’s de Witt, boer te Veghel, met hooiland in de Bulten, en bouw en weiland aan den Dieperskant. Aangekomen bij koop op 5-2-1817, en bouw en weiland te Veghel, aan het Bunkelaar. Aangekomen te Veghel op 20-12-1816.


Erp. Akte 65. Op 14-2-1817, Hypotheek van 200 gulden. Jan Willem Beckers, boer te Erp, leent geld Van Arnoldus Delis Biemans, rentenier te Erp, Borg : Is er geen vermeld.


Erp. Akte 69, Op 18-2-1817, Verkoop. Joh’s v.d. Reijdt, boer te Erp, verkoopt schaarhout en takkebossen, voor 110.70 gulden.


Erp. Akte 72, Op 21-2-1817, Testament voor Jenneke Vermeulen, Wed. Joh’s v. Boekel, boerin te Keldonk, ( X Erp 4-3-1770 ),  herroept haar testament van 25-5-1814.    


                                                                                                                                                               Erp. Akte 74 en 81, Op 4-3 en 14-3-1817, Openbare verkoop. Marianna Nagtegaals, Wed. Goort v.d. Eynden, Lambert Goort v.d. Eynden, timmerman, Anna Maria Goort v.d. Eynden, en haar man Willem Peels, boer, en Jennemaria Goort v.d. Eynden, en haar man Lambert Beckers, boer, allen te Erp. Erfgenamen van Goort v.d. Eynden, + Erp 19-1-1814, verkopen een huis, hof en aangelag, op den Dieperskant, 4 ½  lopense, e.s. gem. weg,  a.s. Gerard v. Berlo, e.e. Wed. Andries v.d. Steen,  a.e. koop 2.  ( In 1832, I 671, afgebroken in 1897, hier werd nooit iets herbouwd ), Verkoop werd opgehouden. Zie ook Erp. Akte 117 en 118, in 1817.


Erp. Akte 75 en 82, Op 4-3 en 14-3-1817, Openbare verkoop.  Cornelis v.d. Craanmeer, zon- der beroep, Ida v.d. Craanmeer, zonder beroep, Geritje v.d. Craanmeer, en haar man, Joh’s Beekmans, boer te Keldonk, Catharina v.d. Craanmeer, en haar man Antonie v.d. Laat, kleermaker te Eindhoven, Antonet v.d. Craanmeer, en haar man Jan Tony Martens, arb. te Erp, Hij thans gedetineerd in het tuchthuis te ’s Bosch, allen kinderen van Petronella Cornelis v. Schijndel, Wed. van Willem v.d. Craanmeer,  verkopen een huis, hof en aangelag aan de Schutsboom, ¾ lopense,  e.s. Adriaan v.d. Biggelaar,  a.s. Antony v.d. Hurk, ( In 1832, M 47, nu hier huis Hezelstraat  8 ),  Verkocht voor 175 gulden. Verkoop aan Joh’s Willem v. Dooren, kuiper te Vegel, Zie ook  Erp Akte 98, op 15-4-1817. Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte 79, Op 14-3-1817, Hypotheek van 200 gulden.  Gerit Verbakel,  boer te Erp, leent geld van  Goort Peter v. Bragt,  en Joh’s Peter v. Bragt,  boeren te Erp.   Borg : Joh’s   Dirk Verbakel, en Joh’s Jan v.d. Velden, boeren te Erp, met bouw en weiland, aan het Looyeind , en aan de Morsehoef,  en in de Laren. Alles samen voor 1000 gulden. Erp. Akte 80, Op 14-3-1817, Verkoop. Lambert Bartel v. Stiphout,  arb. te  Erp,  verkoopt aan Hendrik , Antony en Hendrina Gerit v.d. Steen, bouw en weiland aan de Bolst.  Voor 70 gulden.


Erp. Akte 80, Op 8-2-1816, Hypotheek van 100 gulden.


 Erp. Akte  83,  Op 15-3-1817, Verkoop. Dirk Verbakel, Joost Dirk Verbakel,  Joh’s Dirk Verbakel, Cornelis Dirk Verbakel,  Adriaan Dirk Verbakel, en Maria Dirk Verbakel, allen boer te Erp, verkopen aan Gerit Dirk Verbakel, boer te Erp,  hooiland te Beek en Donk, in Laak, Voor 55  gulden.


Erp. Akte 85, Op 17-5-1817, Verklaring.  Anna Maria Bartel Driessen,  Wed. Antonie Leytens, zonder beroep te Erp verklaart dat zij Gerardus Bartel  Driessen, arb. te Heeswijk, benoemd wil hebben als voogd over haar dochter Maria Leytens.


Erp. Akte 86, Op 19-3-1817,  Inventaris.   Dirk  Peters, boer te Erp, als voogd over Gerardus , Maria, en Petronella, kinderen van wijlen Willem Peters, + Erp 5-2-1817, allen boer te Erp,  en Hendrina Jan v.d. Hurk,  + voor 1811. ( X Erp 11-2-1798 ), Alsmede ten verzoeke van Petronella Dirk v.d. Putten, Wed. Willem Peters, als moeder en voogd over haar kinderen, Hendricus en Joh ‘a Peters, in bijwezen van Peter Jan v.d. Hurk, als toeziende voogd, laten een inventaris opmaken. O.a. Huis in den Hoek , 4 lopense, e.s. Jan Welt Jurriens,  a.s. Cornelis v. Haandel, ( In 1832, E 361, nu Hoek 6   ), Kopie  van deze akte is aanwezig. Zie ook akte 89, op 21-3-1817.


Erp. Akte  88, Op 21-3-1817, Verkoop.  Jan Willem Goorts, Peter Willem Goorts, en Bene-dictus v. Santvoort,  X Geertrui Willem Goorts, allen boer te Erp, verkopen aan Hijmen Arnoldus Kuypers, en diens vrouw Maria Kandelaars, boeren te Erp, een huis, schop,  aan den Dijk, 3 ½ lopense, e.s. den armen van Erp,  a.s. Hendrik Gerit v. Haandel, ( In 1832, M 112 en 113 , nu hier  huis op Voordijk 17 ),  verder bouwland, ‘’de Amer’, en nog meer losse percelen. 


Erp. Akte  89. Op 21-3-1817, Verhuur.   Dirk Peters, boer te Erp, als voogd over Gerardus, Maria en Petronella, kinderen van wijlen Willem Peters en Hendrina v.d. Hurk,  zonder beroep te Erp,  verhuur , van een huis, schop, hof en aangelag, in den Hoek, 4 lopense, e.s. Jan Welt Jurriens,  a. s. Corn. v. Haandel en anderen.  ( In 1832, E 361, nu Hoek 6  ), Aan Jan Ophey, boer te Boekel.  Voor 5 jaar, Voor 83 gulden per jaar.   Kopie van deze akte is aanwezig.  Zie ook akte 86, op 19-3-1817.


Erp. Akte  90 en 92, Op 21-3 en 28-3-1817, Openbare verkoop. Jan Jan v. Dommelen, boer te Erp, verkoopt  hooiland, op Erlicum, 3 lop. Verkoop voor 203 gulden. Hem aangekomen voor 1811. Verkocht aan Arnoldus Delis Biemans, boer te Erp.


Erp. Akte 91, Op 24-3-1817.  Verkoop. Dirk  Peters, en Peter v.d. Hurk, boeren te Erp, als voogden Gerardus, Maria en Petronella, kinderen van wijlen Willem Peters en Hendrina vd. Hurk. verkopen vee en ander roerend goed voor 865.69 gulden.


Gemert. Akte 35, Op 11-4-1817, Verklaring. Pastoor Joh’s Mickers, pastoor te Erp, van de orde der predikheren heeft den aflaat v.d. H. Rozenkrans aan de Kerk te Erp.


Erp. Akte 93. Op 1-4-1817, Verkoop. Leonardus Jan v.d. Steen, linnenwever en diens vrouw Maria Kremers, te Gennip. Verkopen aan  Elisabeth Palms, Wed. Andries v.d. Steen, boerin te Erp, ¼ deel in bouw en weiland, aan den Dieperskant, en roerende goederen aangekomen van comparants oom Andries v.d. Steen. Voor 26 gulden.


Erp. Akte  94, Op 3-4-1817, Verkoop. Jan Swenters, boer te Erp, verkoopt roerend goed, voor 194.85 gulden.


Erp. Akte 95. Op 12-4-1817, Inventaris. Gerardus Bartel Driessen, arb. te Heeswijk, als vogd over Maria, dochter Antonie Leytens en Anna Maria  Bartel Driessen,in bijwezen van Willem v. Berkel, schoenmaker, te Erp, als toeziende voogd, laten inventaris op maken. in de Kerkstraat te Erp, alwaar Anna Maria Driessen is overleden op 18-3-1817.


Erp. Akte  96, Op 12-4-1817, Verkoop.  Gerardus Bartel  Driessen, arb. te Heeswijk, als voogd over Maria, dochter van Antonie Leytens en Anna Maria Bartel  Driessen. Verkoopt roerend goed voor 299.45 gulden.


Erp. Akte 97. Op 14-4-1817, Verkoop. Verklaring. Hendrik Adriaan v.d. Reijdt, boer te Erp, verklaart Peter Jan Delissen, boer te Erp, heeft hem aan laten stellen als voogd over Maria, verwekt bij zijn vrouw, Maria  Jan Schepens.  


Erp. Akte 98, Op 15-4-1817, Verkoop. Joh’s Willem v. Dooren, kuiper te Veghel, verkoopt aan Marten v.d. Wal, bode te Erp.  een huisje, hof en aangelag, aan ‘ de Schutsboom’, e.s. Adriaan v.d. Biggelaar, a.s. Antonie v.d. Hurk, e.e. Bastiaan v.d. Werk,  a.e. gem weg. Verkoop voor 100 gulden. Hem aangekomen  bij koop  te Erp op 14-3-1817,   Zie akte 75 en 82,  in 1817.


Erp. Akte 99. Op 23-4-1817.Testament. Elisabeth Goort Palms, , Wed. Andries v.d. Steen, te Erp. Universele erfgenamen zijn haar neef en nicht,  Cornelis  en Anna Maria  Lucas Koolen,  bij haar inwonend.


Erp. Akte 100, Op 24-4-1817,  Hypotheek van 220 gulden. Marten v.d. Wal, bode te Erp, leent geld van  Gerardus Bartel Driessen, arb. te Heeswijk, als voogd over Maria, dochter van Antonie Leytens en Anna Maria Bartel Driessen, in bijwezen van Willem v. Berkel, schoenmaker te Erp. Borgen zijn : Gerardus Joseph Schippers, chirurgijn en vroedmeester  te Erp, en Joh’s Antonie v. Lieshout, boer,  en Geertrui Schepers, Wed. Adriaan Kerkhof, boerin allen te Erp, met bouwland aan de Schutsboom,  verder huis met bijgebouwen tuin aan de Kerk, ( In 1832, M 30 en 31, nu hier huizen aan de huidige Kerkstraat ),  en bouwland op de Veluwe en de ½ van een huis aan de kerk. ( In 1832, M 26, nu hier huis aan de huidige Kerkstraat ).


Erp. Akte 101, Op 24-4-1817, Verkoop. Cornelis v.d. Craanmeer, arb. te Erp, verkoopt roerend goed voor 146.05 gulden.


Erp. Akte 104, Op 29-4-1817, Hypotheek van 200 gulden. Joh’s Lucas Jan Teunis, en Marten Joh’s v. Kleef, X Maria, dochter Joh’s Lucas Jan Teunis, boeren te Erp, Keldonk,  leenen geld van Leytens en Anna Maria Bartel Driessen,  Borgen zijn : Joh’s Lambert v.d. Laarschot, boer te Keldonk, en Arnoldus Lambert v.d. Laarschot, boer te Veghel, met huis , schop, hof en aangelag aan den Dieperskant,  4 ½ lopense, e.s. Wed. Antonie v. Erp,  a.s. Hendrik v.d. Velden, Hem aangekomen voor 1811, bouw en weiland aan den Trent,  en nog meer percelen.


Erp. Akte 111,  Op 16-5-1817,  Verkoop. Cornelis Goort Vriends, boer op den Dijk, verkoopt aan Joh’s Jan v. Erp, boer te Veghel, hooiland omtrent het Lankveld, genaamd het Hoogluyzent, of Teunis Weijne  Luyzent, 1 lopense, voor 20 gulden. Aangekomen bij deling te Erp op 13-11-1817.


Erp. Akte 114, Op  27-5-1817,   Hypotheek van 400 gulden. Gerit Pepers, Antonetta Vissers, vrouw van Gerit Pepers,  Allegonda Gerit Pepers, Wed. Joost de Wit, Aaldert Adriaan Timmers, X Huiberdina Gerit Pepers, en ook nog Peter Jan Versteegden, X Anna Maria Gerit Pepers, allen boer te Erp, lenen geld van Gerardus Bartel Driessen, arb. te Heeswijk, als voogd over Maria, dochter Antonie Leyten en Anna Mara Bartel Driessen.  Borg : Huis, hof en aangelag op het Oude veld, 2 lopense,  e.s Wed. Antonie Dekkers,  a.s. gem. weg. Verder nog een aantal losse percelen.


Erp. Akte 116, Op 4-6-1817, Verkoop. Hendrik Gerit v. Haandel, boer te Erp, verkoopt hout en stroo, voor 96.70 gulden.


Erp. Akte 117, Op 4-6-1817, Verkoop.  Marianna Nagtegaals, Wed, Goort v.d. Eynden,  Lambert Goort v.d. Eynden, timmerman, Anna Maria Goort v.d. Eynden, en haar man Willem Peels, boer te Erp, en Jennemaria Goort v.d. Eynden, en haar man Lambert Beckers, boer, allen te Erp,  verkopen aan Jan Jan v. Dommelen, boer te Keldonk,  een huis, hof en aangelag op den Dieperskant, e.s. gem. weg, a.s. Gerard v. Berlo, e.e. Wed. Andries v.d. Steen,  a.e. de weg. ( In 1832, I  671 , afgebroken in 1872 , nooit iets herbouwd hier ), Verkoop voor 430 gulden . Zie ook Erp. Akte 74 en 81, in 1817, en ook de volgende akte 118.


Erp. Akte 118, Op 9-6-1817, Hypotheek van 500 gulden. Jan Jan v. Dommelen, boer te Keldonk, op den Dieperskant, leent geld van Elisabeth Maria Theresia v. Hoof, Wed, Jacobus de Kuyper, rentenierster te Rotterdam,   Borgen zijn : Albert Jan v. Dommelen, boer te Beek en Donk, en Albert Joseph Egelmeers, boer te Veghel, met huis, hof, en aangelag, aan den Dieperskant , ( Het huis uit de vorige akte ), verder huis enz, te Beek en Donk, op Donkersvoort, verder bouw en weiland te Veghel. ( In 1832, I  671 , zie ook Erp Akte 117, in 1817 ),


Erp. Akte 119, Op 11-6-1817, Verkoop. Philippus v. Nederop, boer te Vugh, t verkoopt rogge en gerst voor 1805 gulden.


Erp. Akte  120. Op 14-6-1817, Hypotheek van 300 gulden. Lambert Aart v.d. Boogaart, linnewever, te Erp leent geld van Gerit Willem v. Doorn, boer  te Erp. Borg : Huis, hof en aangelag, aan de Morsehoeve, 9 lopense, e.s. Gerit Pepers en anderen,  a.s.  Joh’s Verbakel.  ( In 1832, B 455, afgebroken, stond achter boerderij, Morsehoef 4 en 6 ),  Aangekomen meer dan 10 jaar geleden.


Erp. Akte  121, Op 20-6-1817, Hypotheek van 300 gulden. Joh’s Dirk Verbakel, boer te Erp, op de Morsehoeve,  leent geld van Elisabeth Maria Theresia v. Hooff, Wed. Jacobus de Kuyper, rentenierster te Rotterdam, Borg : huis, hof en aangelag aan de Morsehoeve, 2 lopense 30 roei, e.s. Pieter Johan v. Mourick,  a.s. gem. weg, ( In 1832, B 453, nu hier huis, Morsehoef 5 ),  Borgen zijn verder :  Cornelis Gerrit Rooakkers, boer op het Looyeind, met huis, hof, en aangelag aan het looyeind, 8 lopense,  e.s. Joh’s Adriaan Smits, a.s. Wed. Antonie Leenders, ( In 1832, D 398, nu hier geen huis meer ), en Arnoldus Aarts, timmerman te Veghel, met grond.


Erp. Akte 124, Op 2-7-1817, Verkoop. Philippus v. Nederp, boer te Vught, verkoopt rogge en gerst, voor  314 gulden.


Erp. Akte  125, Op 3-7-1817, Verkoop. Willem Hendrik v. Beverwijk, particulier te ’s Bosch, verkoopt gras voor 218.50 gulden.


Erp. Akte  128, Op 3-7-1817, Verkoop. Jan Swenters, boer te Erp, en zijn vrouw Elisabeth Joseph v.d. Biggelaar,  verkopen aan Jan Leendert v. Dommelen, boer te Erp, ¼ deel in huis, schop, bakhuis, hof en aangelag in het Hurkske, 19 lopense,  e.s. Aart Bekkers,  a.s. kinderen Aart v.d. Bergh. ( In 1832, I  186, nu hier huis, Hurkske 18 ), Verder nog losse percelen, ( zie kopie ), Verkoop voor 600 gulden. Aangekomen bij deling op 9-3-1809.    Kopie  aanwezig.


Erp,  Akte  130, Op 7-7-1817,  Verkoop. Joh’s Peter v. Sleeuwen, klompenmaker te Veghel, verkoopt aan Catharina Peter v. Sleeuwen, boerenmeid te Erp, een onverdeeld ¼ deel in  bouwland, 7 lopense, e.s. den loop,  a.s. Jan Christ v. Berlo,  en teulland, 3 lopense, e.s. even Marte v.d. Vn,  a.s den loop,beiden  genaamd ‘ lemmeshof’, op Keldonk,  en een onverdeeld  1/6 deel in hooiland, genaamd, ‘ Joostbeemd ‘, Hem aangekomen bij successie voor 1811.  Verkoop voor 130 gulden. Op dit perceel, Lemmeshof’, staat nu in 2011, het huis van Martien v. Berlo, Antoniusstraat 31.  Kopie  is aanwezig.


Erp. Akte 138, Op 23-7-1817, Verkoop.  Dirk Peters, boer te Erp, als voogd over  Gerardus, Maria en Petronella, kinderen van wijlen Willem Peters, te Erp, verkoopt rogge en boekweit, voor 272 gulden.


Erp. Akte 140, Op 25-7-1817, Hypotheek van 400 gulden. Albertus v.d. Wijst, boer op het Oude Veld, leent geld van Elisabeth Maria Theresia v. Hoof, Wed. Jacobus de Kuyper, rentenierster te Rotterdam. Borgen zijn : Jan Adriaan Ketelaars, en zijn broer Antonie Adriaan Ketelaars, beiden boer te Veghel, met huis, schop, bakhuis, hof en aangelag op het Oude Veld,   lopense,  e.s.  ( In 1832, B 96, nu hier boerderij, Oude veld 7 ),  Aangekomen bij koop op 5-6-1816. Verder huis in het Dorshout te Veghel , en nog een huis in het Dorshout.


Erp. Akte 141, Op 28-7-1817, Verkoop. Hendrina v Dommelen, Wed. Francis Brouwers, boerin op Boerdonk, verkoopt  rogge, boekweit en vlas  voor 86.30 gulden.


Erp. Akte 143, Op 1-8-1817, Verkoop.  Joost Aart Vogels, boer te Erp, verkoopt aan Jan Antonie v. Duynhoven, boer te Boerdonk,  bouw en weiland op Boerdonk, aangekomen bij deling voor notaria Aelders, te Gemert, op 22-10-1816, voor 135 gulden.


Erp, Akte 144, Op 1-8-1817, Verkoop.  Jan v. Duynhoven, en Joost Aart Vogels, boeren  te Boerdonk,  verkopen weiland op Boerdonk, genaamd ‘ nieuw veld ‘, voor 20 guden. Hen aangekomen bij koop op 17-1-1810, voor geregte van Erp.


Erp. Akte  155.  Op 12-9-1817, Verkoop. Arnoldus Jan v. Haandel, boer te Boekel, Josijn Jan v. Haandel, boerin te Erp, Hendricus Jacobus v. Haandel, boer te Erp, Antonie Jacobus v. Haandel , boer te Erp, Joh’a Jacobus v. Haandel, en haar man Philip Deckers, boer te Erp, Cornelis Hendrik v. Haandel, metselaar, Joh’s Hendrik v. Haandel, boer, Joh’a Hendrik v. Haandel, en haar man Andries v.d. Boogaart, timmerman, allen te Erp, en Hendrik Hendrik v. Haandel, timmerman te Deurne,  verkopen aan Joh’s Meesenberg, boer te Erp, huis, hof en aangelag te Erp, aan het Looyeind, ( Stinkhoek ), 3 lopense,  e.s. Cornelis v.d. Biggelaar,  a.s. gem. weg, e.e. Hendricus Kandelaars,  a.e. gem. weg,  ( In 1832, D 149, nu Reijkerbeek 5 ), verder bouwland op de Hees-akker,weiland en heide op de Veluwe, Hen aangekomen van bij deling voor notaris Aelders, te Gemert, op 3-1-1815,  ( Akte 198 ).


Erp. Akte 156. Op 26-9 en 10-10-1817, Openbare verkoop. Maria Joh’s Vervoort, en haar man Francis Vorstenbosch, boer, Jennemaria Joh’s Vervoort, en Aart v.d. Broek, Willemina Joh’s Vervoort, dienstmaagd, allen te Uden, en Joh’a Joh’s Vervoort zonder beroep te Erp, als erfgenamen van Joh’s Vervoort, + Erp 7-8-1817,  verkopen   huis, hof en aangelag, op de Bolst, 14 lopense,  e.s. Joh’s v. Erp,  a.s. Jeukstraat, ( In 1832, B 282,  afgebroken rond 1960 ),  verkocht aan Peter Versteegden, voor 1060 gulden.  Kopie  is aanwezig.


Inventaris 1489.


Erp. Akte 2, Op 29-10-1817, Hypotheek van 400 gulden. Joseph Adriaan Kerkhof, boer te Erp, leent geld van Arnoldus Reinier v.d. Aa, boereknecht te Erp. thans gedetineerd te ’ s Bosch, Joh’a Reinier v.d. Aa, boerenmeid te Beek en Donk, Andries Reinier v.d. Aa, , Gijsberdina  Reinier v.d. Aa, en Willemina Reinier v.d. Aa, boeren te Gemert, Borgen : Jan Adriaan Kerkhof, en zijn broer Joh’s Adriaan Kerkhof, beiden boer te Erp, met een huis, schop, hof en aangelag, in het Hool te Keldonk. ( In 1832, K 183, nu hier boerderij, Sweeslag 16  ),  hem aangekomen voor 1811. Verder een huis enz, in de Laren,( In 1832, I 279 , nu   de Laren  6 ),  en een huis in den Hoek. ( In 1832, E  109, nu Hoek 4 ).


Erp. Akte 4, Op 6-11-1817,  Hypotheek van 200 gulden.  Antonie Peter v.d. Hurk, zonder beroep te Erp, leent geld van Peter v.d. Dennen, boer te Boekel, Borgen zijn : Joh’s Antonie v. Stiphout, en Hendrik Jasper v. Schijndel, boeren te Erp, met huis, hof en landerijen omtrent ‘de Schutsboom ‘, ( In 1832, M 50, nu hier huis Hezelstraat 10 ), verder bouw en weiland, op Keldonk, genaamd ‘den Bultkamp “,  verder, huis hof en aangelag aan de Brug, ( In 1832, M 61, nu hier huis op Hezelstraat 28 ),  en nog een huis te Erp. ( In 1832, M 10, nu hier huis op Schansoord 58  ).


Erp. Akte 5, Op 15-11-1817,  Hypotheek van 50 gulden. Lambertus Kuypers, boer, en zijn meerderjarige dochter Dorothea Maria, verwekt bij Helena Donkers, spinster, en beiden te Erp, lenen geld van Petronella v.d. Putten, Wed. Willem Peters, zonder beroep te Erp, Borg is : Jan de Wilm Vermeulen, particulier te Erp, met huis, hof en aangelag, 1 lopense, e.s. gem. weg, a.s. Jan Jan Bekkers, aan de Morsehoef, ( In 1832, B 131, nu hier huis, Morse hoef 11 ), , verder bouwland in de Pals, Verder huis, hof en aangelag, op Boerdonk, 3 lopense,  e.s. Antonie v.d. Akker,  a.s. kinderen  Jan Gerit v. Dommelen.


Erp. Akte 10 en 14, Op 28-11 en 5-12-1817, Openbare verkoop.  Ida Hendrik Schepers, Wed. Hendrik Verhofstadt, rentenierster te Gemert, verkoopt bouw en weiland, op Boerdonk, genaamd  ‘Rijssenhof ‘, verder nog een aantal losse percelen op Boerdonk, en Beek en Donk.


Gemert. Akte 136, Op 2-12-1817, Verkoop. Leendert Francis Tielemans, boer te Erp, verkoopt groes in den Hoek, aangekomen in 1805, ( Ra. Erp 62, blz. 174v, Verkoop ), nu verkoop aan Adam Hendrik v.d. Meer, boer in den Hoek,  Het gaat hier om perceel E 249, groot  0.6570 ha.              Tussen 1805 en 1817 heeft op dit perceel een huisje gestaan. 


Erp. Akte  11, Op 3-12-1817, Verkoop. Gijsbert Verhoekx, koopman te ’s Bosch, verkoopt  bedden en lakens, voor 92.22, gulden.


Erp. Akte 12. Op 4-12-1817, Hypotheek  van 200 gulden. Hendrik Jasper v. Schijndel,  boer te Erp, leent geld van Goort v. Esch, klompenmaker te Udenhout,  Borgen zijn : Hendrik v.d. Ven, bakker,  en Antonie Peter v. d. Hurk, zonder beroep, beiden te Erp,  met een huis, schop, en aangelag, aan de Kerkstraat, ( In 1832, M 10, nu Schansoord 58 ),  en bouwland genaamd ‘de groenstraat ‘, aangekomen bij deling  en transport voor 1811,   verder een huis en hof aan de Kerkstraat ,( In 1832, M 19, nu hier nieuwbouw gemeente huis ),  aangekomen bij koop voor 1811.


Erp. Akte 13, Op 5-12-1817, Verkoop. Albertus Adriaan Timmers, boer te Erp, verkoopt aan Arnoldus Gerit Beckers, boer te Erp, bouwland in het Hurkske, genaamd ‘ den uitlegger’, Aangekomen op 17-12-1808, voor de geregte van Erp. voor 135 gulden.


Te Erp. Akte 15, Op 6-12-1817, Testament voor  Allegonda Hendrik v. Lieshout, Wed. Peter Jan v.d. aa, boerin te Erp, ( X Erp 26-10-1783 ), Universeel erfgenaam is Joh’s Peter v. Bragt, in echte verwekt bij  haar overleden zus, Hendrina Hendrik v.. Lieshout. ( X Erp 6-3-1789 ).


Erp. Aktev16, Op 9-12-1817, Verkoop. Antony Willem v.d. Biggelaar, boer te Deurne, Lucas Willem v.d. Biggelaar, boer te Aarle, Antonie v. Rixtel, boer te Beek en Donk, X Maria Willem v.d. Biggelaar, en Jan Antonie v. Duynhoven, X Geertrui Willem v.d. Biggelaar,  verkopen aan Maria Smits, Wed. Joh’s v. Roosmalen, boerin te Erp, bouw en weiland, op Keldonk, genaamd ‘ de schuurplaats  “,  verder hooiland, genaamd ‘ takkebeempje ‘,  Aangekomen voor 1811, bij deling.


Erp. Akte 18, Op 11-12-1817, Verkoop. Adriaan, Maria en Adriana v.d. Rijdt, en Arnoldus Jan Dirks, X Jeenemaria v.d. Rijdt,  allen boeren te Erp, verkopen roerend goed, voor 182.75 gulden.


Erp. Akte 20, Op 19-12-1817, Hypotheek van 150 gulden. Joost Vogels, boer te Boerdonk leent geld van Willem Ceelen, koopman te Aarle, Borg is : Peter Vogels, boer te Beek en Donk, met huis op Boerdonk, ½ lopense,  e.s. Jan v. Duynhoven,  a.s. Peter v. Erp. ( In 1832, G 353, nu hier boerderij Manders, Pastoor v. Schijndelstraat  33  ).


Erp. Akte 21. Op 22-12-1817, Verhuur. Peter Jan Delissen, en Dirk Antonie Schepers, boeren op den Dijk, als armbezorgers, en adminestrateurs van den Armen te Erp, verhuren diverse percelen, o.a.  een huis op de Veluwe, 2 lopense,  e.s. Wed. Joh’s v.d. Heuvel, a.s. gem. Erp. Thans in gebruik bij Bastiaan v.d. Werk. ( In 1832, percelen D 577 en 578,  afgebroken ).


Erp. Akte 22, Op 22-12-1817, Verhuur. Peter  Delissen, boer te Erp, als voogd over  Maria v.d. Rijdt, in bijwezen van Adriaan v.d. Rijdt, als toeziende voogd. Verhuren diverse losse percelen in Erp.


Erp. Akte 23 en 29, Op 22-12-1817, en 5-1-1818, Openbare verkoop. Gijsbert v. Gestel, herbergier te Erp, verkoopt huis  en aanhorende gebouwen, en tuin  aan de Kerkstraat, ½ lopense, e.s. kinderen Jasper v. Schijndel,  a.s. Cornelis v. Haandel  e.e. de  weg  a.e. Jacobus v. Lieshout, ( In 1832, M 244, nu hier het Hertog Jan Plein ),   verder een tuin, ½ lopense,  e.s. Pieter Johan v. Mourick, a.s. Gerit v.d. Wijngaart, e.e. Wed. Leendert Peter v. Lieshout, a.e. de gem Kerkhof. Aangekomen bij koop voor 1811, voor schepenen van Erp, Het huis werd opgehouden, de tuin is verkocht aan Gerit v.d. Wijngaart, voor  170 gulden.  Zie ook Erp. Akte 51, in 1818.


Erp. Akte 24, Op 23-12-1817, Verhuur. Sijmon v.d. Biggelaar, boer te Erp verhuurt aan Joh’s Vogels, boer te Erp. Huis, hof en aangelag, te Erp, 28 lopense, ( waar is niet vermeld ), voor 3 jaar. Voor 75 gulden per jaar. ( In 1832, F 158, nu hier boerderij Franse weg 15 ).


Erp. Akte 25, Op 24-12-1817, Testament voor Anna Niklaas v. Weert, X Joh’s Hanegraaf, koopman te Erp. ( X Erp 16-3-1772 ),   Universeel erfgenaam  is haar man.


Erp. Akte 26. Op 27-12-1817, Verkoop. Adriaan Adriaan Kerkhof, bakker te ’s Bosch,  Joh’s Adriaan Kerkhof, bakker te Veghel, en Paulus Swinkels  boer te Nuenen, verkopen aan Willem v.d. Berg, winkelier en Willem Leendert v. Lieshout, boer te Erp, 3/5 in hooiland te Veghel, voor 100 gulden.


1818.


Erp. Akte 28, Op 2-1-1818, Verhuur. Cornelis v.d. Craanmeer, zonder beroep te Erp, verhuurt aan Jan Swenters, boer te Erp, een huis, met stal, en tuin, omtrent de Brug, ( In 1832, M 63,   nu Brugstraat 10,12 en 14   ),  voor 1 jaar, voor 43 gulden.


Erp. Akte 36. Op 13-1-1818, Verkoop. Godefridus Jacobus v.d. Ven, koopman te ‘s Bosch, verkoopt  takkebossen  voor 194.80 gulden.


Erp. Akte 40, Op 19-1-1818,  Verkoop. Gerit Jan Versteegden, boer te Uden, verkoopt aan Aart Heymon Hoogaars, boer te Erp, teulland aan de bergen, 1 lopense,  hooiland op Keldonk, genaamd Vrouwkensbeemd, 2 lopense, e.s. Peter Jan Delissen  a.s. Hendrik v.d. Nieuwenuyzen.   Voor 155 gulden. Aangekomen bij deling op 22-1-1814.


Erp. Akte 41, Op 19-1-1818, Testament voor Martinus v.d. Biggelaar, boer te Erp, X Christina Adriaan Kerkhof, ( X Erp 10-2-1782 ),  Universeel erfgenaam is zijn vrouw.


Erp. Akte 42, Op 21-1-1818, Testament voor Cornelis v.d. Ven, boer op de Schild, X Joh’a v. d. Tillaar, ( X Erp 11-2-1798 ),  Legaat van 50 gulden aan den armen, 100 gulden, aan de parochiekerk, en 200 gulden aan zijn naaste bloedverwanten.  Universeel erfgenaam is zijn vrouw.


Erp. Akte 45, Op 26-1-1818, Verkoop.  Bartholomeus Theodorus Douven, eigenaar te Gemert, verkoopt aan Dirk, Willem en Margaretha Antonie v.d. Acker, kinderen van Antonie v.d. Acker en Elsabeth Schepers, Een boerenwoning , Schop, hof en aangelag op Boerdonk, 1 lopense en 10 roei,  e.s. Wed. Hendrik Verhofstadt,  a.s. Jan Willem v.d. Heyden,  ( In 1832, G 83, nu huis Tolentijnstraat 3 en 5 ), verder nog enkele losse percelen, In totaal voor 1250 gulden. Kopie is aanwezig.


Erp. Akte 50, Op 14-2-1818, Verklaring. Jan Swenters, boer te  Erp, en Elisabeth  v.d. Biggelaar, zijn vrouw. Verklaren toe te stemmen in het royement  der inschrijving ten kantore der hypotheken, te Eindhoven, ten laste van Gijsbert v. Gestel, winkelier, en zijn vrouw Barbara v. Erp, met hun borgen : Jan Hendrik v. Heeswijk, bakker, en Willem Marcellis v. Gestel, rentenier te Schijndel, Schuldbekentenis van 19-6-1815.


Erp. Akte 51, Op 14-2-1818, Verkoop.  Gijsbertus v. Gestel, verwer te Erp, verkoopt aan Peter Francis Tijssen, bakker te Erp. een huis, en stal, en tuin, aan de Kerkstraat, ½ lopense,  e.s. kinderen Jasper v. Schijndel,  a.s. Cornelis v. Haandel,  e.e. de weg,  a.e. Jacobus v. Lieshout. ( In 1832, M 244, afgebroken, nu hier het Hertog Jan Plein ),  Hem aangekomen voor 1811. Voor Pinksteren moeten alle verfspullen uit  de winkel gehaald zijn. Zie ook Erp. Akte 23 en 29, 1n 1817,


Erp. Akte 54, Op  19-2-1818, Verkoop. Ida Schepers, zonder beroep,  Wed. Hendrik Verhofstadt, te Gemert, ( X Erp 23-6-1782 ),  verkoopt aan  Dirk, Willem en Margaretha v.d. Acker, boeren te Boerdonk, bouw en weiland op Boerdonk, genaamd ‘ den Rijssenhof “, 2 lopense, e.s. Jan Willem v.d. Heyden, a.s. de verkrijgers,   haar aangekomen bij deling te Erp, op 13-6-1804, Verkoop voor 158 gulden.


Erp. Akte 55, Op 20-2-1818,  Verkoop. Adriaan en Adriana v.d. Rijdt, alsmede Arnoldus Jan Dirks, en Peter Jan Delisse, als voogden over Maria v.d. Rijdt, boeren te Erp, verkopen vee en roerend goed voor 502.75 gulden.


Erp. Akte 56. Op 21-2-1818, Hypotheek van 175 gulden. Hendrik Jan v.d. Velden, boer te Veghel, leent geld van de Weleerw. Hr Theodorus Ross, predikant te Veghel, borg: bouwlandte Veghel. Verder borg : Nicolaas v.d. Velden, op Keldonk, met bouwland en weiland op  Keldonk, 6 lopense, e.s. Wed. Antony v.d. Ven,  a.s. Andries v.d. Steen c.s.  e.e. gem. eg,  a.e. Joh’s v.d. Laarschot, Verder borg : Joh’s v.d. Velden, met teulland in de Laren, genaamd, ‘ de Bellaart ‘, 8 lopense, e.s. gemeente,  a.s. Arnoldus Biemans, c.s..


Erp. Akte 62, Op 6-3-1818, Verkoop. Jan Swenters, en Hendrik Sthelie, particulieren te Erp, verkopen hout en andere goederen, voor 99.53 gulden.


Erp. Akte 63, Op 14-3-1818, Deling tussen de 4 zonen uit het 2e huwelijk van Christiaan v. Berlo, X 2  Jenneke Rooyakkers.  Niet aangetroffen in het archief.  De boerderij op Keldonk aan zoon Hendrik toebedeeld.  In 1832, K 214, nu boerderij ‘ Hoeve Baerlo, Morgenstraat 9.  


Erp. Akte 65, Op 2-4-1818, Verkoop. Peter Delissen, boer  te Erp, als armbezorger van den armen te Erp, verkoopt hout en stroo, voor 56.90 gulden.


Erp. Akte  66, Op 3-4-1818, Verkoop. Joh’s v.d. Biggelaar, boer  te Boekel, verkoopt aan Katharina Albers, Wed. Adriaan v.d. Laar, zonder beroep te Erp, de ½ in een huisje en hof  op de Schild,   ¼ lopense,  e.s. Joh’s Cornelis Donkers,  a.s. Cornelis v.d. Ven, ( In 1832, D 314 , nu hier huis op Schildstraat 29  ),  alsook het gebruik van de andere ½.  Hem aangekomen op 27-12-1816.


Erp. Akte 68, Op 6-4-1818, Verkoop. Leendert Tielemans, boer te Erp, verkoopt hout, voor 16.65 gulden.


Erp. Akte 72, Op 27-4-1818, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Erp,  verkoopt roerende goederen, voor 117.36 gulden.  


Erp. Akte 75, Op 2-5-1818, Verkoop. Adriaan v. Venrooy, boer te Heesch, verkoopt runderbeesten, varkens en schapen, voor 663.95 gulden.


Erp. Akte 78. Op 15-5-1818, Verkoop. Adriaan v. Venrooy, boer te Heesch, verkoopt koeien en varkens voor 313.60 gulden.


Erp. Akte 80, Op 26-5-1818, Verklaring. Joh’s en Jenneke, kinderen van wijlen Antony v. Stiphout en Geertrui Jan Jacobs, ( X Erp 6-2-1774 ),  voornoemde Jenneke, geassisteert met haar man, Cornelis v. Handel, allen boer te Erp, verklaren dat in 1808, hun vader is hertrouwt  met Aleke Welt Jurriens, ( X Erp 24-11-1782 ),  met volle toestemming der comparanten, destijds  meerderjarig, besloten een vast-gesteld  kindschap tussen de voor en nakinderen  vast te stellen, zodat hoofd voor hoofd geerfd wordt.


Erp. Akte 81, Op 28-5-1818, Testament voor Hendrik Antony v. Stiphout, boer te Erp, legateert aan  zijn 2 broers, Willem en Antony v. Stiphout, en Joh’s Antony v. Stiphout, boeren, en aan zijn zus Jenneke Antony v. Stiphout, boerin, allen te Erp, ieder 100 gulden. Universele erfgen. zijn : zijn 2 broers, en zijn zus Jenneke Antony v. Stiphout,  boerin, allen te Erp. ider ¼ part, alsmede aan Joh’s Antony v. Stiphout , kinderen van zijn + broer, Huybert Antony v. Stiphout, verwekt bij Wilhelmina v.d. Velden, te Erp, ook ¼ part.


Erp. Akte 83,  Op 6-6-1818,  Verkoop.  Joh’s Jan v. Dooren, en Anna Jan v. Dooren verwekt bij Petronella Andries v. Geffen, zonder beroep te Erp, verkopen aan Louwrens v. Gerwen, boer te Erp, bouwland in den Hoek, Aangekomen in mei 1818, bij + moeder, voor 10 gulden.


Erp. Akte 84, Op 6-6-1818, Verkoop. Willem Hendrik v. Beverwijk, particulier te ’ s Bosch, en Lambert Manders, molenaar te Erp, verkopen gras voor 310.50 gulden.


Erp. Akte 86, Op 19-6-1818, Verkoop. Peter Johan v. Mourick, boer te Erp,verkoopt oud hout, stroo en stenen voor 230.05 gulden.


Erp. Akte 88, Op 26-6-1818, Hypotheek van 100 gulden. Antony Heesakkers, arbeider te Erp, leent geld van den armen te Veghel, en Erp, Borg: een huis , en 2 hoven aan de Wasaa,  2 lopense,  e.s. gemeente Erp,  voorts  Peter Johan v. Mourick, ( In 1832, M 208, nu hier huizen tegenover ‘Ter Aa’ aan de Wasaa),  Verdere  borgen zijn : Willem Kuypers, kleermaker, en Wilhelmina v.d. Aa, Joh’s v.d. Aa, boeren, en Cornelis Molensteen, zonder beroep te Erp, Molensteen met een  huis en tuin bij de kerk, ( In 1832, M 201, aan de huidige Kerkstraat   ),  en bouw en weiland aan den dijk naar Veghel.


Erp. Akte 92, Op 1-7-1818, Verklaring. Maria v. Lieshout, Wed. Jan v. Dooren, ( X Erp 20-5-1798 ),  boerin te Erp, verklaart een voogd aan  te stellen over haar kinderen : Willemina, Antony, en Martinus, verwekt bij wijlen Jan v. Dooren. Voogd werd : Antony v. Lieshout.


Erp. Akte 94, Op 3-7-1818,  Hypotheek van 200 gulden. Dirk Jan Versteegden, boer op Boerdonk, leent geld van Arnolda Eleonora v. Onna, Wed. Joh’s Neomagis, rentenierster te Woensel, Borg: boerenwoning te Boerdonk, 4  lopense, e.s. Dirk Hendrik Versteegden,  a.s. Joh’s Antony Tielemans, ( In 1832, G 210,  nu hier huis op Pastoor v. Schijndelstraat 10  ), Verdere borg:  Dirk Hendrik Versteegden, boer te Boerdonk,  met huis, schop, hof en aangelag op Boerdonk, 4 lopense,  e.s. gem. weg,  a.s. debiteurs.( In 1832, G 212, nu hier huis op Pastoor v.Schijndelstraat 10 ), En nieuw erf tegenover het huis.


Erp. Akte 95, Op 9-7-1818, Verkoop. Antonetta Vissers, Wed. Gerit Pepers,( X Erp 5-7-1770 ),  Dirk Gerit Pepers, Allegonda Gerit Pepers, Wed. Joost de Wit, Huiberdina Pepers, en haar man Albertus Timmers, ( X Erp 16-2-1800), allen boeren te Erp, en Anna Maria Pepers, X Peter Versteegden, boer te Veghel, verkopen aan Joh’s Meesenbergh, boer te Erp, hooiland aan het Looyeind, genaamd ‘ den hogenbeemd’,  1 lopense,  e.s. Piet v.d. Berg,  a.s. het domijn,  e.e. Hendrik Wassenberg,  a.e. Hendrik v. Lankveld.    Hen aangekomen van hun vader  voor 50 gulden.


Erp. Akte 96, Op 9-7-1818, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Cuyk, verkoopt rogge, boekweit en vlas, voor 497 gulden en 3 stuyvers.


Akte 105, Op 22-7-1818, Verkoop. Adriaan v.d. Rijdt, boer te Uden, Adriana v.d. Rijdt,  Arnoldus Jan Dirks, en Peter Jan Delisse, als voogd over Maria v.d. Rijdt, allen boer  te Erp, verkopen rogge, boekweit en haver, voor 471 gulden en 6 stuyvers.


Erp. Akte 110, Op 7-9-1818,  Verkoop. Joh’s Jan v. Dooren, boereknecht te Gemert,  en Anna Jan v. Dooren, spinster te Erp, verkopen aan Peter Goort v. Velthoven, boer te Erp, een huisje, en land in den Hoek, met gewitte wanden,  4 lopense,  e.s. kinderen Antony Ebben,  a.s. gemeentebroek,  e.e. de erven Goort v. Velthoven,  a.e. Marte v. Rixtel.  ( In 1832, E 172,   afgebroken in 1877 ??  ), Verkoop voor 44 gulden. Aangekomen bij + moeder Petronella v. Geffen.   Kopie van deze akte is aanwezig.


Erp. Akte  112, Op 16-9-1818, Verkoop. Catharina Habraken, eerder Wed. van Peter Nooyen, spinster te Erp, Francis Kallaars, X  Petronella Nooyen, te Veghel,  Peter Francis Tijssen, bakker te Erp, X Cornelia Nooyen,  Adam v.d. Rijdt, bakker  te Beek en Donk, X Francina Nooyen, en Peter Nooyen, kapelaan te Hechtel,  verkopen aan Joh’s Bouw, boer te Erp, een perceel heide, aan den Craanmeersen Dijk, 4 lopense, e.s. verkrijger,  a.s. Wed. Hendrik v. Haandel. Aangekomen voor 1811,  Voor 20 gulden.


Erp. Akte 113, Op 29-9-1818, Verkoop. Jan Jan v. Dommelen, boer op den Dieperskant, verkoopt aan Marten Gerit Klaasen, boer op den Dieperskant, bouw en weiland aan den Dieperskant, ‘ de kivit ‘,4 ½ lopense,  e.s. Antonie v. Schijndel,  a.s. Antonie v.d. Hurk,  genaamd ‘de kievit ‘. Aangekomen voor 1811. Voor 100 gulden.


Erp. Akte 115, Op 5-10-1818, Testament voor Lucia v. Berlo. Op het Looyeind, X Jan Francis Hendriks, boer,   Universeel erfgenaam is haar man.


Erp. Akte 116, Op 21-10-1818, Verkoop. Adriaan v. Venrooy, boer te  Heesch, verkoopt rundervee en varkens voor 398 gulden en 13 stuyvers.


Erp. Akte 118 en 119,  Op 28-10-1818, Testamenten  voor  Jan Willem v.d. Heyden, boer te Erp, X Catharina v. Velthoven, beiden te Boerdonk,  alles aan elkaar.


Erp. Akte 120 en 122, Op 30-10 en 13-11-1818, Openbare verkoop. Jan  Hermanus v.d. Werk, particulier te Erp, als gelaste van Gerard de Jong, lid bij de rechtbank  van eerst aanleg, te ’s Bosch, en Allegonda Schouw, verkopen goederen hen aangekomen bij + van hun vader Benjamin de Jong,.  Het betreft een huis met stal en schuur, schop, hof en aangelag  aan de Bolst,  20 lopense,  e.s. weg, a.s. Wed. Hendrik v. Erp, (  In 1832, B 29, nu hier boerderij Voorbolst 4 ), In huur bij Wed. v. Doorn, tot 1819. Verder een aantal losse percelen.  Verder nog een huis, met schop, bakhuis, hof en aangelag, aan de Bolst,  ‘ de kleine Bolst ‘, 17 lopense,  e.s. en e.e. de gemeente, a.s. Hendrik v. Erp,  a.e. Bastiaan v.d. Werk. ( In 1832,            B 40, Nu hier huis Voorbolst 6 ),   In huur bij Dirk v.d. Putten. Genaamd ‘ de kleine Bolst’, Ook hier een aantal losse percelen. Beide boerderijen samen verkocht aan Josephus Franciscus de Kuyper, burgemeester te Veghel, Voor 4391 gulden. Kopie is aanwezig.


Erp. Akte 121. Op 13-11-1818, Deling tussen de kinderen van Goort v. Velthoven, + Erp 11-4-1818,  1. Joh’s v. Velthoven,  2. Peter v. Velthoven, 3. Dorothea v. Velthoven, X  Willem v. Wanrooy, Anna v. Velthoven, X Gerit v. Stiphout, allen boer te Erp. Aan Peter v. Velthoven, een huis in den Hoek  met schop, hof, en aangelag, 3 lopense, e.s. Jan v.d. Bergh, a.s. gemeente,  e.e. Hendrik v. Schijndel,  a.e. gem. weg.  ( In 1832, E 172, afgebroken in .., op deze plek nooit iets herbouwd ), Verder nog losse percelen. Kopie is aanwezig.


Erp. Akte 124, Op 25-11-1818. Verkoop. Gijsbertus Verhoekx, koopman te ’s Bosch, verkoopt bedden, dekens en ellenwaren, voor 148 gulden, en 19 stuyvers en 12 penningen.


Gemert. Akte 109, Op 27-11-1818, Verkoop. Broers en zussen v.d. Aa,( Maria, Willem, Cornelis, Jan, Peter, Joh’a en Catharina ),te Gemert, aan broer Gijsbert Janse v.d. Aa, te Boerdonk, 7/8 part in een huis, schopke, bakhuis en aangelag op Boerdonk,  5 lopense,  e.s. de waterbeeke,  a.s. en e.e. de gemeente,  a.e. Jan Hogaars.  ( In 1832, G 51, nu hier boerderij ‘Leekzicht, Coxse baan 4 ), Verkopers zijn kinderen van Joh’s Gijsbert v.d. Aa, + Gemert 1816.


Erp. Akte 127, Op 12-12-1818, Verkoop. Hendrik Antonie Aalders, metselaar te St. Oedenrode, voor zich en als gelaste van Arnoldus Antony Aalders, te Amersfoort, en Jacob v. Niekerk, te Gouda, Joh’s Hendrik Aalders, boereknecht te Beek en Donk,  verkoopt aan Hendrik, Antony en Hendrina  v.d. Steen, boer te Erp, bouwland aan de Bolst,  1 lopense, e.s. verkrijger  a.s. Joh’s v.Erp  e.e. kinderen Jan v. Dooren  a.e. gem. weg. voor 38 gulden. Aangekomen voor 1810 bij deling.


Erp. Akte 129, Op 18-12-1818, Deling tussen de kinderen van Hendrik v.d. Rijdt, + Erp 1817, 1. Adriaan v.d. Rijdt, boer  te Uden, 2. Adriana v.d. Rijdt, boeremeid te Erp,  3. Maria v.d. Rijdt, boeremeid te Erp,  4. Joh’a v.d. Rijdt, X Hendrik v. Haandel, boer te Erp, 5. Jennemaria v.d. Rijdt, X Arnoldus Jan Dirks, boer te Erp, Verdeeld werd, o.a. aan Arnoldus Jan Dirks, enz. een huis, schop, hof en aangelag aan de Dijk, 3 lopense,  e.s. Gerit v. Haandel,  a.s. gem. weg. ( In 1832, L 62, nu hier plantsoentje met vogelvoliere aan de Voordijk ), Verder een aantal losse percelen.  Kopie is aanwezig. Zie ook akte 137 en 142, in 1818/1819.


Erp. Akte 130. Op 18-12-1818, Verkoop. De deelgenoten uit vorige akte 129, verkopan de Melkerstraat, aan Theodorus Wolffs, schoenmaker te Erp, voor 33 gulden. Bouwland aan de Melkerstraat, ¾ lopense, e.s. en e.e. gem. weg,  a.s. Heymon Kuypers,  a.e. en mistweg.


Erp. Akte 134, Op 23-12-1818, Hypotheek van 250 gulden.  Hendricus Kandelaars, boer te Erp, leent geld van Peter Verhoisen, advocaat te Helmond,  Borg : huis op het Looyeind, 3 lopense, e.s en e.e. Bastiaan v.d. Werk  a.s. en a.e de weg, ( In 1832, D 246, nu hier boerderij op Rijkerbeek 4 ),   ), Verder borgen zijn : Hymon Aart Kupers, boer te Erp, met huis aan den Dijk, 4 lopense, e.s. gem. weg,  a.s. Hendrik v. Haandel,  (  In 1832, M 112 en 113, nu hier huis , Voordijk 17 ),    )  Joh’s Antony v. Lieshout, boeren te Erp, met  boere woning, met aangelag, op het Looyeind . Verder weiland op de Veluwe.


Erp. Akte 136 en 141, Op 30-12-1818, en 5-1-1819, Openbare verkoop. Adriaan v.d. Rijdt, boer te Uden verkoopt : bouw en weiland,  aan den Dijk, ‘ het lang veldje ‘, omtrent ‘ de wildeman’,  verder hooiland in het Aarsent, en bouwland op Empeldonk.  Alles werd opgehouden.


Erp. Akte 137 en 12, Op 30-12-1818, en 5-1-1819, Openbare verkoop. Hendrik v. Haandel, en zijn vrouw, Joh’a v.d. Rijdt, boer te Erp verkoopt bouw en weiland, op den Rooyakker, te Erp, aan Willem Bekkers, voor 730 gulden.


Bijgevoegd is een akte  rechtbank van eerste aanleg, getekend op 28-12-1818,  waarvan de bedoeling mij niet echt duidelijk is, Het gaat over de fam. v. Wanrooy, Er werd besloten tot een openbare verkoop. Zie Erp. Akte 170 en 172, in1819.


1819.


Erp. Akte 139, Op 2-1-1819,  Hypotheek van 300 gulden. Antonie Heesakkers, arb. te Erp, leet geld van Joh’s Baptist v. Geldrop, bakker te Helmond, onm. zoon van Hendricus v. Geldrop, en wijlen Hendrina Verbakel. Borg: een huis, met 2 hoven, aan de Wasaa, 2 lopense, e.s. Pieter Johan v. Mourick, gem. weg. ( In 1832, M 208  , nu hier huizen aan de Wasaa, tegnover ‘’ Ter aa’ aan de Wasaa ), Verdere borgen  zijn : Hendricus Kandelaars, boer te Erp,  en Peter Joost Hanegraaf, klompenmaker te Erp, met huis, met 2 hoven, 2 lopense, e.s. Pieter Johan v. Mourick  a.s. gem weg,  ( In 1832, M 208, nu hier huizen aan de Wasaa, tegenover Ter Aa), Verder huis op het Looyeind, 3 lopense, e.s. en e.e. Bastiaan v.d. Werk, a.s. en a.e. gem. weg.( In 1832, D 246,  nu hier boerderij, Rijkerbeek 4 ),     Verder de ½ in een huis aan de wasaa, 2 ½ lopense, e.s. Jacobus v. Hoof,  a.s. Pieter Johan v. Mourick. ( In 1832, M 171, nu hier huis op de Wasaa 8 ).


Erp. Akte 145, Op 11-1-1819, Verkoop. Joh’s Antonie v. Stiphout, Willem Antonie v. Stiphout, voor zich, en als toeziende voogd over Joh’s en Antonie,  onm. kinderen van Huybert Antonie v. Stiphout en Willemina v.d. Velden, en Gerard v. Berlo, als voogd en Cornelis v. Haandel, boer te Erp, verkopen beesten en andere roerende goederen, voor 689.35 gulden.


Erp. Akte 146. Op 12-1-1819, Hypotheek van 200 gulden.  Huybert Gruyters, X Antonetta Tielemans, lenen geld van Joh’s Baptist v. Geldrop, bakker te Helmond enz, Borg:  een huis op het Looyeind, ( In 1832, C 128, nu Boekelse weg 3 ), en zijn : Francis Jan Donkers, en Hendrik v. Koll, boeren op het Looyeind, met huis Looyeind, 12 lopense,  beide zijden de gem. weg, e.e. Hr Hendrik de Jong  a.e. gemeente. ( In 1832, D 500, afgebroken 1885 ), Verdere borgen zijn : Francis Jan Donkers, en Hendrik v. Coll,  met huis met aangelag, aan de weg naar Boekel, met 11 lopense, e.s. Joh’s Meesenbergh, a.s. gemeente, ( In 1832, D 447, sotnd achter Looyeind 27),  Verder een huis, met aangelag, aan het Looyeind, met  e.s. Wed. Willem v. Dinther,  a.s. Wed. Joh’s v.d. Heyden. ( In 1832, D  , nu  ).


Erp. Akte 148, Op 14-1-1819, Verkoop. Antony v. Lieshout, als vogd en Gerit v. Dooren, als toeziende voogd over Wilhelmina, Antony en Martinus v. Dooren, kinderen van wijlen Jan v. Dooren en Maria v. Lieshout, verkopen beesten, en andere roerende goederen voor 597.10 gulden.


Erp. Akte 149, Op 16-1-1819, Verkoop. Francis Tijssen, koopman te Erp, verkoopt vlas en ellenwaren, voor 168.15 gulden.


Gemert. Akte 122, Op 20-1-1819, Huwelijkse voorwaarden Joh’s Lucas v.d. Biggelaar, te Boekel, ( X Erp 26-5-1805 ), Wedn. van HendrinaMarcellis v.d. Laar, + Boekel.  Hij gaat hertrouwen met Anna Maria Cornelis Joseph v.d. Sanden,  te Boekel.


Erp. Akte 150, Op 21-1-1819, Verkoop. Antony v. Lieshout, boer te Erp, verkoopt schaarhout, en takkebossen, voor 89.50 gulden.


Erp. Akte 151, Op 22-1-1819, Hypotheek van 100 gulden.  Gerit Beekmans, strodekker te Keldonk, leent geld van Arnolda Eleonora v. Onna, Wed. Joh’s Neomagis, rentenierster te Woensel,  Borg : een huis, op Keldonk, 6 lopense, e.s.  de gemeente  a.s, Joh’s Beekmans, e.e. Peter Lucas Jan Teunis,  ( In 1832, K 541, afgebroken in 1896  ), Verdere borgen zijn : Hendrik Christiaan Bouw, timmerman te Erp, met een huis, met aangelag op Keldonk, ( In 1832, I   339 , nu hier ongeveer huis, de Roost 2 ),   Verder nog een huis te Erp, aan de brug.


Erp. Akte 153, Op 1-2-1819, Verkoop. Lambert Manders, molenaar te Erp, verkoopt takkebossen en hout  voor 58.50 gulden.


Erp. Akte 154, Op 3-2-1819, Verkoop. Gerit Jan Versteegden, en diens vrouw, Willemina Tielemans, boer te Uden, Aart Arnoldus v. Osch, boer te Uden, Jan Arnoldus v. Osch,  Arnoldus Jan v. Osch, en Jenneke Jan v. Osch, allen boer te Veghel, verkopen aan Willem v.d. Tillaar, boer te Erp, bouwland aan de Bolst, genaamd ‘den roetnest’, 2 ½ lopense, e.s. Peter Johan v. Mourick,  a.s.  Jan v. Osch c.s., verder bouwland en weiland,  moerven en waterpoel aldaar, voor 200 gulden.


Erp. Akte 155, Op 5-2-1819, Verkoop. Gerit Jan Verstegen, X Wilhelmina Tielemans, te Uden, Aart Arnoldus v. Osch, te Uden, Jan Arnoldus v. Osch, te Veghel, Arnoldus Jan v. Osch, te Veghel,  Jenneke Jan v Osch , te Veghel, aan Willem v.d. Tillaar, boer te Erp,  bouwland , ‘ den roetnest ‘’,  2 ½ lopense, e.s. Pieter Johan v. Mourick, a.s. Jan v. Osch, c.s. verder nog meer losse percelen, o.a, weiland, moergrond en waterpoel, aan de Bolst. Alles samen voor 200 gulden.


Erp. Akte 157, Op 10-2-1819, Verkoop. Gerit Peter v. Stiphout, en Anna Goort v. Velthoven, echtelieden, ( X Erp 25-2-1810 ),  boer te Erp aan den Boerdonksen Dijk, bouwland in den Hoek, genaamd ‘den Borsent’, 1 lopense, in den ‘ Borsent’., e.s. verkopers, a.s. gem. weg.  Voor 70 gulden. Aangekomen bij deling op 13-11-1818.


 Erp. Akte 159, Op 12-2-1819, Volmacht. Gerit v. Wanrooy, particulier te Driel, Leendert v. Wanrooy, boer te Berlicum, Dirk v. Wanrooy, boer te Schayk, Peter v. Wanrooy, boer te Dinther, Willemijna v. Wanrooy, dienstmeid te Eindhoven, Jan de Hommel, X Ida v. Wanrooy, particulier te ‘s Bosch, zij allen machtigen Willem v. Wanrooy, boer te Erp, om  voor hen, te verkopen, een huisje, hof en bouwland op Heuvelberg. ( In 1832,  E 306 , afgebroken in 1855 ?? ),  hen aangekomen uit de nalatenschap van wijlen Allegonda Mulders. ( X Erp 21-11-1779, met Cornelis v. Wanrooy ).


Erp. Akte 162, Op 20-2-1819, Hypotheek van 300 gulden. Joh’s Goort v. Velthoven, boer te Erp, in den Hoek, leent geld van Anna Mathildus v. Liempt, particuliere te Helmond, met als borg, grond in den Hoek, met daarop thans een huis in aanbouw, ( In 1832, dit huis op E 338, afgebroken in 1894 ),    Verdere  borgen zijn : Peter Goort v. Velthoven, boer in den Hoek, en Gerit Peter v. Stiphout, boer op de Boerdonkse Dijk,  met bouwland,  verder een huis, schop, hof en aangelag in den Hoek, 4 lopense, e.s. Jan v.d. Bergh,  a.s. gemeente. ( In 1832, E  172, afgebroken in 18..  ),  Verder bouw en weiland in den Hoek, ‘den Borsent ‘. Kopie aanwezig.


Erp. Akte 163, Op 20-2-1819, Testament voor Elisabeth Palms, boerin. Legateert  aan neef Cornelis Koolen, bij haar inwonend, voor trouwe diensten,  135 gulden. Universeel erfgename is nicht Anna Maria Koolen.


Erp. Akte 165, Op 22-2-1819, Verkoop. Antonie v. Lieshout, als voogd, en Gerit v. Dooren, als toeziende voogd, over Wilhelmina, Antonie en Martinus v. Dooren, Kinderen van Jan v. Dooren en Maria v. Lieshout, boeren te Erp, verkopen roerende goederen voor 417.75 gulden.


Erp. Akte 167, Op 25-2-1819, Verkoop. Joh’s Antony v. Stiphout, Willem Antonie v. Stiphout,  voor  zich, en als  toeziend voogd  over Joh’s en Antony, onmondige kinderen van Huybert v. Stiphout en Wilhelmina v.d. Velden,  en Gerardus v. Berlo, als voogd, verkopen beesten en andere roerende goederen voor 363. 50 gulden.


Erp. Akte 168, Op 1-3-1819, Hypotheek van 200 gulden. Maria Coppens, Wed. Louwrens v. Stiphout, Gerit Louwrens v. Stiphout, Marten Louwrens v. Stiphout,  en Jennemaria Louwrens v. Stiphout, allen boer te Erp, lenen geld van Theodorus Ross, predikant te Veghel. Borg : een boerehuis, met bakhuis, hof en aangelag aan de Bolst, 5 lopense,  e.s. erven Antonie v. Stiphout, a.s. gem. weg,  e.e. gem. weg,  a.e. Bastiaan v.d. Werk. ( In 1832, B 57, afgebroken in 1886, op deze plek is nooit iets herbouwd ).


Erp. Akte 169. Op 4-3-1819, Verkoop. Martinus en Willem v. Wanrooy, boeren te Erp, verkopen, roerende goderen, voor 46.10 gulden.


Erp. Akte 170 en 172, Op 3-3 en 10-3-1818, Verkoop. Joh’s v. Wanrooy, boer te Gemert, Willemijn v. Wanrooy, dienstmeid te Veghel, kinderen van wijlen Hendrik v. Wanrooy en Maria Dielis Pepers, moeder en voogd. Willem v. Wanrooy, toeziende voogd. Martinus v. Wanrooy, stroodekker, ook toeziende voogd, Adriaan v. Wanrooy, en Joh’a v. Wanrooy, boeren te Erp, Willemijn v. Wanrooy, dienstmeid te Eindhoven, Peter Schonens, boer te Gemert, X Sophia v. Wanrooy, voor zich en als voogd, Peter v. Wanrooy, boer te Dinther, Leendert v. Wanrooy, boer te Berlicum, Jan de Hommel, X Ida v. Wanrooy, te ’s Bosch, Gerit v. Wanrooy te Driel,  Dirk v. Wanrooy, boer te Schayk, kinderen van Cornelis v. Wanrooy, Catharina, Ardina, Jan en Joh’’a, onm. broers en zussen, van de 2 eerstgenoemden en Peter,  Joh’a  en Gerardus,  onm. kinderen van Jenneke v. Wanrooy en Gerit Schonens, beiden +, verkopen een huisje, hof en aangelag op Heuvelberg, 2  lopense, rondom in gem. wegen.Aangekomen van Allegonda Mulders, Wed. Cornelis v. Wanrooy. Verkocht aan Willem v. Wanrooy, boer op Heuvelberg, voor 210 gulden . ( Het gaat hier om het huis, in 1832, E 306, van Willem v. Wanrooy ).


Erp. Akte 173, Op 10-3- 1819, Inventaris. Gerit Joh’s v.d. Bergh, boer te Erp, Wedn. van Hendrina Lucas v.d. Bergh. ( X Erp 1-6-1794 ), Als vader en voogd in bijwezen, van Peter Lucas v.d. Bergh, boer te Erp, als toeziende voogd over Joh’s, Lamberdina, Antonie, Hendrina en Joh’a, kinderen van eerstgenoemde, laten inventaris opmaken. Alleen roerend goed.


Erp. Akte 174 en 181, Op 10-3 en 24-3-1819, Openbare verkoop. Gerit Joh’s v.d. Bergh, boer te Erp, Wedn. van Hendrina Lucas v.d. Bergh, als vader en voogd , en in bijwezen van Peter Lucas v.d. Bergh, als toeziende voogd, over Joh’s, Lamberdina, Antonie, Hendrina en Joh’a, kinderen van eerstgenoemde, verkopen, bouw en weiland, op de Craanmeer, verder nog 10 andere kopen met allemaal losse percelen. Aangehecht is een akte van de rechtbank van eerste aanleg te Eindhoven. Enig percelen werden opgehouden, De andere brachten 1339 gulden op.


Erp. Akte 176, Op 13-3-1819, Verkoop. Zeger Wouters v. Lieshout, timmerman te Boekel, verkoopt aan Anna Maria Huybers, Wed. Andries Egelmeers, boerin te Boekel, ¼ in hooiland, 6 lopens, op de Veluwe, in de Aabroeken, e.s. Hendrik de Jong, a.s. Peter Willem Goorts, Hem in 1818 aangekomen bij succesie, Verkocht voor 40 gulden.


Erp. Akte 177, Op 13-3-1819, Testament voor Joh’s Fredericus v. Kuyk, arb. aan de brug te Erp. Universeel erfgenaam  is  Maria Hendrik Brugmans zijn vrouw. ( X Erp 11-6-1786 ).


Erp. Akte 178. Op 17-3-1819, Hypotheek van 300 gulden. Arnoldus Jan Dirks, boer op den Dijk. Leent geld van Goort v. Esch, klompenmaker te Udenhout. Borg : met boerehuis, schop, hof en aangelag aan den Dijk, 3 lopense, e.s. kinderen Gerit v. Haandel,  a.s. gem. weg , Verdere borgen : Maria Hendrik v.d. Rijdt, dienstmeid, en Marten v. Lankveld, boer te Erp,. Verder nog enkele losse percelen. Het gaat hier om het huis in 1832, L 62, ten name van Arnoldus Jan Dirks. Nu in 2011, op deze plek een plantsoen met vogel voliere,  aan de huidige Voordijk.


Erp. Akte 180, Op 19-3-1819, Verkoop. Lambert Joh’s v. Ham, X Hendrina Joh’s v. Bosch, op Boerdonk, verkopen aan Hendrik Joost Schepers, boer te Boerdonk, een boerehuis, hof en aangelag, op Boerdonk 1 ½ lopense,  e.s. Jan v. Duynhoven,  a.s. Aart Bekkers,  e.e. Aart Bekkers,  a.e. gem. weg. Verder nog wat losse percelen. Kopie aanwezig.  ( In 1832, dit huis,G 353 ),  Het gaat hier om de boerderij, nu in 2011, in de huidige Pastoor v. Schijndelstraat 33, op Boerdonk. Zie ook de geheel uitgewerkte geschiedenis van dit huis.


Inventaris no 1490.


Erp. Akte 1, Op 1-4-1819, Verkoop. Willem v. Wanrooy, boer te Erp, X Dorothea v. Velthoven, ( X Erp 28-2-1806 ), op Heuvelberg, verkopen aan Hendrik Hendrik Tielemans, boer te Erp in den Hoek, bouw en weiland, in den Hoek, ‘de vlinkert “, 1 ½ lopense, e.s. verkrijger, a,s, kind. Joh’s v. Stiphout, Hem aangekomen bij deling op 13-11-1818, Verkoop voor 110 gulden.


Erp. Akte 3 en 4. Op 2-4-1819, Testamenten voor Anna Maria Wouter v.d. Nieuwenhof en haar man, Willem v.d. Aa, op den Dieperskant, ( X Erp 21-6-1789 ),  Alles aan elkaar, en aan Maria, dochter uit eerste huwelijk , X  Huybert v. Stiphout, ( X Erp 13-2-1813 ),


Erp. Akte 5. Op 5-4-1819, Hypotheek van 300 gulden. Josina v. Haandel, Wed. Dirk Bouw, ( X Erp 24-1-1779 ).  Hendrikus Dirk Bouw, den oudste, Joh’s Dirk Bouw, Hendricus Dirk Bouw, de jongste, Christina Dirk Bouw, Arnoldus Lucas v.d. Bergh, ( X Erp19-10-1800 ),  Joh’a Dirk Bouw, en Willem v.d. Elsen,  ( X Erp 26-11-1809 ), Willemijna Dirk Bouw, lenen geld van  Anna Maria Bruinaarts, Wed. Jan Willem v. Geldrop, winkelierster te Helmond. Borg : huis, schop, hof en aangelag, op de Craanmeer, 25 lopense, e.s. Joh’s Bouw, a.s. gemeente.  ( In 1832, dit huis, A 17,     Het gaat hier om het huis nu in 2011, Kraanmeer 10 ).


Erp. Akte 6. Op 10-4-1819, Deling. Leendert Jan v. Dommelen, boer te Boerdonk, ( X Erp 10-10-1765 ),  Jan Adriaan v. Lankveld, ( X Erp 4-8-1799 ), Antonetta Jan v. Dommelen, boer te Uden,  Nicolaas Kilsdonk, boer te Beek en Donk, X Mechelina Jan v. Dommelen, Dirk Jansen, boer te Beek en Donk, X Joh’a Jan v. Dommelen, Goort v.d. Zanden, boer te Beek en Donk, X Geertrui Jan v. Dommelen, Hendrik Jurriens, boer te Erp, X Hendrina Jan v. Dommelen, Antonie v.d. Bosch, boer te Erp, X Maria Jan v. Dommelen. Zij delen de nalatenschap va n Jan v. Dommelen + Erp in 1813. Huis op Boerdonk, met schuur, hof en aangelag,  Verder enkele losse percelen. ( Het gaat hier om het huis in 1832, op H 119.)   Kopie  is aanwezig.


Erp. Akte 8, Op 15-4-1819, Inventaris. Jacobus Peter v. Lieshout, boer te Erp, in de Kerk-straat, Wedn. van Geertrui v. Haandel, ( X Erp 2-8-1786 ), Peter Jacobus v. Lieshout, boer te Uden, Martinus Bouw, bouw, boer te Erp, ( X Erp 25-11- 1814 ),   Hendrina Jacobus v. Lieshout, Aart v.d. Tillaart, boer te Veghel, X Maria Jacobus v. Lieshout, Verder nog Allegonda, nog onm. dochter van Jacobus  Peter v. Lieshout. Zij laten een inventaris opmaken.


Erp. Akte 10, Op 19-4-1819, Verkoop. Cornelis v. Rooy, drukker te Uden, en zijn vrouw Lucia Arnoldus Jansen, verkopen aan Adriaan Kuypers, boer te Erp, de ½ onverdeeld in hooiland, in den Hoek, 2 lopense, e.s. Mathijs v.d. Boomen, a.s. de Aa, Verkoop voor 35 gulden. Aangekomen bij versterf van Arnoldus Peter Jansen, voor meer dan 10 jaar.


Erp. Akte 12, Op 24-4-1819, Verkoop. Adriaan v. Venrooy,  boer te Heesch, verkoopt rundvee, varkens en  graan, voor 208.50 gulden.


Erp. Akte 14, Op 1-5-1819, Hypotheek van 100 gulden. Joh’s v. Sinten, boer aan de Boerdonkse Dijk, leent geld van de diakonie armen van Veghel en Erp.  Borg : met huis, en aangelag aan den Boerdonkse Dijk, 4 lopense, e.s. Wed.Peter Jan Peters  a.s. gemeene steegde  e.e. gem. hei  a.e. Boerdonkse Dijk. (  In 1832, G 23, afgebroken in 1836 ),   Verdere borgen :  Hendrikus Kandelaars, boer te Erp, met huis op het Looyeind, ( In 1832,  D 246  , nu  hier boerderij op Rijkerbeek 4 ), ),  en Gerit Beekmans, strodekker, met  huis met aangelag, op Keldonk. ( In 1832, K  541 , afgebroken ).


Erp. Akte 16. Op 14-5-1819, Ruiling. Cornelis Joseph v.d. Biggelaar boer op het Looyeind,  en Peter Joh’s v.d. Bergh, boer op de Kraanmeer, ruilen heide aan het Looyeind, tegen bouw en hooiland, op Erlicum, en Laak.


Erp. Akte 17. Op 14-5-1819, Verkoop. Adriaan Adriaan Kerkhof, bakker te ’s Bosch, en Joh’s Adriaan Kerkhof, bakker te Schijndel, verkopen aan Willem Leendert v. Lieshout,  X Catharina Adriaan Kerkhof. ( X Erp 18-11-1810 ),  de onverdeelde ½ in boerderij, hof en aangelag in de Kerkstraat,  6 ¼ lopense, e.s. Jacobus v. Lieshout, en gem. weg  a.s. Peter Jan Delisse c.s..  met ook nog losse percelen, voor 450 gulden. ( Het gaat hier om het huis in 1832, M 282, nu hier Albert Heyn winkel in de huidige Cruygenstraat ),  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 18 en 24, Op 21-5 en 4-6-1819, Openbare verkoop. Goort Hurkmans, boer te Gemert, als vader en voogd over Reinier, Arnoldus en Antonetta, verwekt bij Jennemaria Reinier v.d. Aa, in bijwezen van Arnoldus Reinier v.d. Aa, als toeziende voogd, verkopen: bouw en weiland, op Boerdonk, genaamd,’den Hurk’, en nog meer losse percelen, voor 650 gulden, Aangehecht akte rechtbank van eerste aanleg Eindhoven.


Erp. Akte 19, Op 22-5-1819, Verkoop. Goort Welten,  boer op Keldonk, verkoopt  turf, voor 99.40 gulden.


Erp. Akte 20, Op 25-5-1819,  Deling. Jennemaria v. Lankveld, en haar man Gerit Brugmans, ( X Erp 19-2-1786 ),  boer in het Hurkske, Hendrikus, Antonie en Joh’s meerderjarige kinderen van van wijlen Jacobus v. Haandel, en Hendrina v. Lankveld, ( X Erp 14-5-1786 ),  genoemde Joh’a, X Philippus Dekkers, ( X Erp allen boer te Erp. kinderen en kindskinderen van wijlen Jan v. Lankveld, + meer dan 10 jaar geeden, willen delen : Het gaat om bouw en weiland, in het Hurkske, bouwland, ‘ den hondsstart ‘, bouwland, ‘ smittekamp’’, aan den Boerdonksen Dijk. Verder een huis, schop, hof en aangelag in het Hurkske, ( In 1832, I   201,  nu hier huis op Hurkske 26  ), Toebedeeld aan Hendricus, Antonie en Joh’a v. Haandel.   Kopie aanwezig.


Erp. Akte  21, Op 2-6-1819, Ruiling. Dirk Jan Versteegden, boer op Boerdonk, en Delis v.d. Bergh, boer te Beek en Donk, ruilen bouwland te Beek en Donk, tegen bouwland op Boerdonk, genaamd ‘ de roodgraaf’’, ( thans Zuid Willemsvaart ).


Erp. Akte 26, Op 22-6-1819, Verkoop. Josephus Franciscus de Kuyper, burgemeester te Veghel, en Lambert Manders, molenaar te Erp, verkopen gras, voor 356.75 gulden.


Erp. Akte 27, Op 25-6-1819, Verkoop. Antonie Schey, molenaar te Veghel, verkoopt roerend goed, voor 452.25 gulden.


Erp. Akte 28, Op 25-6-1819, Verkoop. Jan Swenters, blauwverwer, en zijn vrouw, Elisabeth v.d. Biggelaar, ( X Erp 7-2-1807 ),  verkoopt aan Jan Hanegraaf, koopman te Erp, 1/3 in schuldvordering van 1000 gulden, op de gemeente van Erp, volgens akte van 31-3-1795, ten opzichte van Hendrik Jacobus v. Dijk.


Gemert. Akte 184, Op 10-7-1819, Testament voor Jan Hymon Hogaars, op Boerdonk, Wedn. Elisabeth Peter v.d. Berg, ( X Erp 11-2-1776 ), Universeel erfgenaam werd : neef   Leendert v. Dommelen boer te Boerdonk,  eerdere testamenten vervallen, speciaal dat van 11-2-1802.


Erp. Akte 31, Op 13-7-1819, Verkoop. Antonetta v.d. Bergh, Wed. Gerit v. Hogenhuyzen, ( X Erp 24-2-1806 ),  en Wilbert Kerkhof, gehuwd met Annemie v. Hogenhuyzen, ( X Erp 5-6-1808 ), boeren te Erp, verkopen : beesten, en andere roerende goederen, voor 342.95 gulden.


Erp. Akte 32, Op 14-7-1819, Verkoop. Joh’s Antony v. Stiphout, Willem Antony v. Stiphout, en Cornelis v. Haandel, ( X Erp 24-8-1794 ), Jenneke Antony v. Stiphout, als mede Gerardus v. Berlo, als voogd en voornoemde Willem Antony v. Stiphout, als toeziende voogd, over Joh’s en Antony . onm. kinderen Huybert Antony v.Stiphout en ( X Erp 25-11-1810 ), Willemijna v.d. Velden, allen boeren te Erp, verkopen te velde staande gewassen, voor 734.40 gulden.


Erp. Akte 35, Op 20-7-1819, Verkoop. Antony v. Lieshout, en Gerit v. Dooren, boeren te Erp, als voogden over Willemina, Antonie en Martinus, kinderen van wijlen Jan v. Dooren en wijlen Maria v. Lieshout, ( X Erp 20-5-1796 ), verkopen : rogge, boekweit en haver, vor 549 gulden.


Erp. Akte 36, Op 21-7-1819, Verkoop. Hijmen v.d. Bergh, en Antony Kuypers, boeren te Erp, als voogden over Joh’s en Joh’a , kinderen van wijlen Antony v.d. Bosch, en Maria Adriaan Smits, op Keldonk, (  X Erp 22-7-1798 ), verkopen roerende goederen, voor 72.15 gulden.


Erp. Akte 37, Op 2-8-1819, Verkoop. Hendrik v. Haandel,  Joh’a v.d. Rijdt, boer te Erp, verkopen aan Cornelis v. Haandel, boer te Erp, bouw en weiland, op de Rooyakker, 3 ½ lopense,  genaamd, ‘ de Kromstukken “, voor 200 gulden.


Erp. Akte 38 en 39, Op 6-8 en 13-8-1819, Openbare verkoop. Joh’a Gerit v. Hogenhuyzen, dienstmeid te Schijndel, geassisteert met door haar zwager, Wilbert Kerkhof, boer te Keldonk, Anneke v. Hogenhuyzen, X Antony Klerx, klompenmaker te Veghel, Anna Maria v. Hogenhuyzen, X Wilbert Kerkhof, boer te Keldonk, Willemina v. Hogenhuyzen, X
Joh’s v. Berkel, schoenmaker te Beek en Donk, verkopen een huis, hof en aangelag, op Heuvelberg, 7 lopense, e.s. Jan Welt Jurriens,  a.s. koop 2, e.e. Martinus v.d. Biggelaar, a.e. gem. weg. ( in 1832, F 38,  nu huizen op Heuvelberg 12, 14 en 16  ), Verkoop aan Hendrik v. Schijndel, particulier te Beek en Donk, voor 530 gulden.  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 43, Op 30-8-1819, Hypotheek van 400 gulden. Adam v.d. Heyden, X  Petronella v. Melis, boer te Erp, lenen geld van jonkheer Marten Bowier, lid der Eerste Kamer, van de Staten Generaal. te ’s Bosch, Borg : Jan Willem v.d. Heyden, boer te Boerdonk, met een boerehuis op Boerdonk, met hof en aangelag. ( In 1832, G 94 of 96 en 99, nu Lekerweg 12).


Erp. Akte 44. Op 3-9-1819, Deling. Joh’s Antony v. Stiphout, X Antonetta v. Lankveld, Willem Antony v. Stihout, X Jennemaria v. Asseldonk,  Jenneke Antony v. Stiphout, X Cornelis v. Haandel, allen boer te Erp. en Willem Antony v. Stiphout, al genoemd en Gerard v. Berlo, als voogden overJoh’s en Antony kinderen van Huybert v. Stiphout en Willemijna v.d. Velden. ( X Erp 1810 ),     Toebedeeld aan Jenneke v. Stiphout, ( X Erp 24-8-1794 ), Cornelis v. Haandel,  huis, hof en aangelag op het Oude Veld, 4 lopense,  e.s. kinderen Peter Ketelaars,  a.s. en e.e. de gem. weg,  a.e. Joh’s v. Erp c.s. ( In 1832, B 197, nu Oude Veld 12 ),  )Aan Willem Antonie v. Stiphout, ( X Erp 13-2-1819 ), met Jennemaria v. Asseldonk, huis , hof en aangelag op het Oude Veld, Verder een aantal losse percelen. Kopie aanwezig. ( In 1832, B 61, nu boerderij, Oude Veld 5 en 3a  ).


Erp. Akte 45, Op 10-9-1819, Deling tussen de kinderen van Gerit Pepers en ( X Erp 5-7-1770 ),  Antonet Vissers. + Erp 17-3-1819,  1. Dirk Pepers, ( X Erp 6-9-1809 ),  Petronella v.d. Pol, boer te Erp. Allegonda Pepers, Wed, Joost de Wit, spinster te Erp. 3. Huiberdina Pepers, ( X Erp 16-2-1800 ), Albertus Timmers, boer te Erp. 4. Maria Pepers, X Peter Versteegden, boer te Veghel,  Toebedeeld aan Allegonda Pepers, Wed. Joost de Wit, enz. Huis, schop, hof en aangelag, op het Oude Veld, 2 lopense, e.s. Wed. Antony Deckers,  a.s. de gem. weg.  ( In 1832,  B  217, 218 en 219 ? ), Kopie aanwezig.


Erp. Akte 46 en 50, Op 1-10 en 10-10-1819, Openbare verkoop. Allegonda Pepers, Wed. Joost de Wit, te Erp, verkoopt : huis op het Oude Veld, ( Huis uit de vorige akte 45 ), verkocht aan Mathijs Ketelaars, boer op het Oude Veld,  verkoop voor 1065 gulden.  Kopie aanwezig.


Erp. Akte 47 en 51, Op 1-10 en 10-10-1819, Openbare verkoop. Albertus Timmers, X Hui-berdina Pepers, boer te Erp, verkoopt weiland op het Oude Veld, ( In 1832, B 477 en 478 ), aan Willem v. Stiphout, voor 442 gulden.


Erp. Akte 48, Op 2-10-1819, Verkoop. Daniel Janssen boer te Boekel, verkoopt aan Hendrik Hendrik Tielemans, boer in den Hoek, hooiland in den Hoek, voor 90 gulden.


Akte 52 en 54, Op 19-10 en 26-10-1819, Openbare verkoop. Adriaan v.d Rijdt, boer te Uden, X Anna Maria de Wit, verkopen aan  Cornelis v.d. Reijdt, koopman te ’s Bosch,  hooibeemd, omtrent de kerk, in het Aarsent, ‘ Beeringsbempje’, 3 ½ lopense, voor 235 gulden aan


Erp. Akte 53,  Op 20-10-1819, Verkoop.  de kinderen van wijlen Joh’s Willem Vervoort, ( X Erp 25-11-1780 ).   1. Francis Vorstenbosch, boer te Uden, X Maria Vervoort.  2. Aart v.d. Broek, boer te Uden, X Jennemaria Vervoort.  3. Cornelis Vervoort, boereknegt te Erp.  4. Joh’a Vervoort, spinster te Erp.  5. Petronella Vervoort, boeremeid te Veghel.  6. Adriana Vervoort, dienstmeid te Erp. 7. Marten Leenders, boer te Erp, X Willemina Vervoort, en Lambertus Vervoort, tijdens het Frans bewind vertrokken, en niet meer teruggekomen.   Verkopen : bouw, wei en heiland, aan de Bolst, 6 lopense, ( nieuw erf ),  e.s. Bastiaan v.d. Werk,  a.s gemeente.  Verkocht aan Hendrik v.d. Steen en Gerit v. Dooren, boeren op de Bolst, Voor 20  gulden.  


Erp. Akte 55 en 57, Op 29-10 en 5-11-1819, Openbare verkoop. Mauritiana  Antonia Hernst, Wed. Jan v. Beverwijk, particuliers te ‘s Bosch, verkoopt een erfelijke pacht en enige erfrenten te Erp.


Erp. Akte 56 en 58, Op 29-10-en 5-11-1819, Openbare verkoop. Lambert v.d. Broek, boer, Theodorus de Groot,  metselaar, X Geertrui v.d. Broek, en Joh’s v.d. Voort,X Jennemaria v.d. Broek, zonder beroep, allen te Boekel, verkopen goederen hen aangekomen van wijlen Helena v.d. Biggelaar, Het gaat over hooiland, te Erp, in het Aarsent, hooiland op Erlicum, voor 196 gulden.


Erp. Akte 59, Op 6-11-1819, Verkoop. Adriaan v. Venraay, boer te Heesch, verkoopt paarden en runderen, voor 516 gulden.


Erp. Akte 60, Op 8-11-1819, Verkoop. Catharina v.d. Nieuwenhof, Wed. Hendrik Leendert  v.d Ven, ( X Erp 23-2-1783 ), spinster te Erp, Jan Hendrik v.d. Ven, boer te Nistelrode, X Hendrina v. Lieshout, Francis Hendrik v.d. Ven, boereknecht te Erp, Hendrik Hendrik v.d. Ven, boereknecht te Erp, Maria Hendrik v.d. Ven, spinster te Erp, Jennemaria Hendrik v.d. Ven, boeremeid te Veghel, verkopen aan Martinus v.d. Ven, boer te Erp, 5/6 in huis, en aangelag, 10 lopense, aan den Boerdonkse Dijk,   e.s. Gerit v. Stiphout,  a.s. Hendrik Aart v.d. Bergh, e.e. gem. heide,  a.e. gem. weg. ( In 1832,  I  516,  nu huis op Boerdonkse dijk 12 ),  Verkocht voor 2 gulden. wel met de last die er op zit. Belast op 12-10-1792, Bastiaan v.d. Werk. De roerende goederen werden verkocht voor 10 gulden.


Erp. Akte 61, Op 8-11-1819, Hypotheek van 100 gulden. Cornelis Molensteen, X Maria v.d. Bosch, ( X Erp 8-3-1791 ),  zonder beroep te Erp, Adriana v. Hees, en Huiberdina v. Hees, naaisters te Erp, lenen geld van Heinrich Kleyn, gepensioneerd sergeant, te Erp. Borg : Judocus Faceel, kleermaker, en Jan Hanegraaf, koopman, beiden te Erp, met huis, brandschuur, hof en aangelag, in de Heesstraat, (  In 1832, M 201, stond aan de huidige Kerkstraat ), verder bouwland op de Rooyakker, bouwland aan den Veghelse Dijk, verder huis, en tuin in de Heesstraat. ( In 1832, M 40, nu Kerkstraat 48 ).


Erp. Akte 62, Op 9-11-1819, Deling. Christiaan Joh’s v. Stiphout, Huybert Joh’s v. Stiphout, ( X Erp 13-2-1813 ),   Maria v.d. Aa, Hendrina Joh’s v. Stiphout, ( X Erp 9-6-1806 ),  Marten v. Rixtel, allen boer te Erp, willen de nalatenschap van wijlen hun vader, Joh’s v. Stiphout. Het gaat over een huis, bakhuis, hof en aangelag, in den Hoek, 3 ½ lopense, ( In 1832, E 369, nu hier huis op Hoek 11 ),   e.s. de gem. weg,  a.s. Jan Benedictus v.d. Velden, nu hier huis Hoek  ),Verder een aantal losse percelen. Kopie is aanwezig.


Erp. Akte 67, Op 1-11-1819, Verhuur. Josephus Franciscus de Kuyper, burgemeester van Veghel, als gelaste van Elisabeth Maria Theresia v. Hoof, Wed. Jacobus de Kuyper, rentenierster te Veghel, verhuurt aan Joh’s v.d. Tillaart, boer te Erp, een boerderij, schop, enz. genaamd ‘ de Grote Bolst ‘, (  In 1832, B 29, nu hier boerderij, Voorbolst 4 ), voor 6 jaar, Voor 170 gulden per jaar.


Erp. Akte 68, Op  18-11-1819, Verhuur. Josephus Fr. De Kuyper enz. teeghel, verhuurt aan Dirk v.d. Putten, boer te Erp, boerderij, schop, bakhuis, en aangelag, aan de Bolst, genaamd, de kleine Bolst, ( In 1832, B 40, nu hier huis, Voorbolst 6 ),  voor 6 jaar. Voor 90 gulden per jaar.


Erp. Akte 69, Op 24-11-1819, Verkoop. Digna v. Dijk, Wed. Arnoldus v.d. Hurk,  koopvrouw te Erp, verkoopt aan haar zoon Jan Arnoldus v.d. Hurk, boer te Erp, bouwland, aan de Dieperskant, 3 ½ lopense, Zij is deze grond voor meer dan 10 jaar aangekomen bij koop. Verkoop voor 150 gulden.


Erp. Akte 70, Op 24-11-1819, Verkoop. Jennemaria Stoots, Wed. Joh’s v.d. Bosch, ( X Erp 3-2-1771 ), boer op Keldonk, zonder beroep, verkoopt aan Jan Arnoldus v.d. Hurk, boer te Erp, hooiland op de Veluwe, 2 lopense, e.s. Heymon Kuypers,  a.s. Wed. Joh’s v.d.Heuvel, e.e. Joh’s v.d. Heuvel,  a.e. de Aa,  voor 93 gulden.


Erp. Akte 72, Op 27-11-1819, Hypotheek van 500 gulden. Hendrik Jacobus v. Haandel, boer te Erp, leent geld van Arnolda Eleonora v. Onna, Wed. Joh’s Neomagis, rentenierster te Woensel, Borgen: Philippus Dekkers en Gerit Brugmans, boeren te Erp. met boerderij, met aangelag op het Looyeind, ( In 1832, D 138, nu Looyeind 28 ?), verder boerderij met aangelag  in het Hurkske.( In 1832, F 122, nu hier boerderj, Hurkske 25 ).


Erp. Akte 73, Op 2-12-1819, Verkoop. Gijsbertus Verhoekx, koopman te ’s Bosch, verkoopt bedden, voor 138.80 gulden.


Erp. Akte 76, Op 7-12-1819, Verkoop. Francis Tijssen, koopman te Erp, verkoopt vlas voor  74.10 gulden.


Erp. Akte 77, Op 14-12-1819, Verkoop. Wilhelmina Vervoort, Wed. Marten Leenders, boerin te Erp, verkoopt beesten en andere roerende goederen, voor 184.35 gulden.


Erp. Akte 82, Op[ 23-12-1819, Verkoop.  Cornelis, Jan en Mathijs v. Gerwen, boer te Boekel, Aalbert v. Gerwen, boer te Uden, Antony v.d. Laar, boer te Gemert, en Peter Kuypers, boer te Zeeland.  Verkopen : paard, runderen, en ander roered goed, voor 534.35 gulden.


Erp. Akte 87, Op 31-12-1819, Verkoop. Adriaan v.d. Rijt,  boer te Volkel, verkoopt aan Arnoldus Jan Dirks, boer te Erp, op den Dijk, bouwland op Empeldonk,  voor 140 gulden ( In 1832, L 148, 161 ).


Erp. Akte 88, Op 31-12-1819, Hypotheek van 400 gulden. Arnoldus Jan Dirks, boer op den Dijk, leent geld van Antony Willem v. Doren, boereknegt te Erp,  Borg: boerderij, met aangelag op den Dijk, 4 lopense, e.s. Marten v. Lankveld,  a.s. gem. weg. ( In 1832, L 62, nu hier plantsoen met vogelvoliere ). Verder 1/3 in boerderij op het Looyeind, 8 lopense, e.s. kinderen Peter v. Orthen, a.s. Joh’s Ancems.


Erp. Akte 89, Op 31-12-1819, Verkoop. Hendrik Jacobus v. Haandel, boer te Erp, verkoopt aan Adraan v.d. Rijdt, boer te Uden, heide en weiland aan de Morsehoeve, 6 lopense,  e.s. Joh’s v.d. Rijdt.  A.s. Jan Jan Beckers, Verkoop voor 55 gulden.


Einde notarieel archief,  periode 1811 t/m 1819.